Centrum Doskonalenia Kadr

Informacje ogólne:

INSTRUKTOR REKREACJI RUCHOWEJ

 

Na podstawie Porozumienie pomiędzy AWF-ami w Polsce z dnia 7 maja 2011 roku w sprawie wspólnych standardów kształcenia instruktorów rekreacji ruchowej, Centrum Doskonalenia Kadr AWF Wrocław prowadzi kursy instruktorów rekreacji w podanych niżej dyscyplinach:

 

 1. Badminton rekreacyjny
 2. Bilard
 3. Fitness - aquafitness
 4. Fitness W ciąży i po urodzeniu dziecka
 5. Fitness-nowoczesne formy gimnastyki
 6. Fitness-ćwiczenia siłowe
 7. Fitness-ćwiczenia psychofizyczne
 8. Fitness-jogging
 9. Golf
 10. Gry rekreacyjne
 11. Hipoterapia
 12. Jazda konna
 13. Kajakarstwo turystyczne
 14. Kinezygerontoprofilaktyka
 15. Korfball
 16. Lotniarstwo
 17. Łyżwiarstwo powszechne
 18. Modelarstwo lotnicze
 19. Narciarstwo powszechne - zjazdowe
 20. Narciarstwo powszechne - biegowe
 21. Narciarstwo wodne
 22. Nornic Walking
 23. Paintball
 24. Płetwonurkowanie
 25. Pływanie rekreacyjne
 26. Samoobrona
 27. Sporty motorowodne
 28. Surviwal
 29. Snowboard rekreacyjny
 30. Taniec towarzyski
 31. Tenis ziemny
 32. Tenis stołowy rekreacyjny
 33. Turystyka rowerowa
 34. Wrotkarstwo
 35. Wspinaczka skałkowa
 36. Żeglarstwo deskowe
 37. Żeglarstwo jachtowe
 38. Zespołowe gry rekreacyjne - Koszykówka
 39. Zespołowe gry rekreacyjne - Piłka nożna
 40. Zespołowe gry rekreacyjne - Piłka siatkowa
 41. Zespołowe gry rekreacyjne – Unihoc

Potwierdzeniem posiadania kwalifikacji instruktora rekreacji ruchowej AWF jest legitymacja wystawiona przez Uczelnię – stronę porozumienia według uzgodnionego wzoru. Legitymacja wystawiana jest bezterminowo, po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu instruktorskiego.

Kursy przewidziane są dla osób posiadających minimum średnie wykształcenie.

 

Charakterystyka: kurs instruktora rekreacji w danej dyscyplinie składa z dwóch części:

Jako :

1. Kurs instruktora rekreacji cz. ogólna /zajęcia teoretyczne w wymiarze 50 godzin
 

2. Kurs instruktora rekreacji cz. specjalistyczna. Program obejmuje teorię i praktykę dyscypliny – minimum 90 godzin

Kursy w poszczególnych dyscyplinach organizowane będą w zależności od zgłoszeń kandydatów.

Kurs instruktora rekreacji – umożliwia osobom nie posiadającym odpowiednich uprawnień, zdobycie kwalifikacji z zakresu pedagogiki, rekreacji i medycyny, niezbędnych do dalszego uczestnictwa w kursie i przystąpienia do części specjalistycznej instruktora rekreacji. Czas trwania kursu wynosi – 50 godzin zajęć realizowanych w ciągu jednego miesiąca (system weekendowy).

Program kursu obejmuje podstawy teoretyczne z następujących dziedzin:

 • Teoretyczno – praktyczne aspekty rekreacji ruchowej.
 • Teoria treningu sportowego i rekreacyjnego.
 • Anatomiczno – fizjologiczne podstawy treningu w rekreacji ruchowej.
 • Pedagogiczne aspekty działań w obszarze rekreacji ruchowej.
 • medycyna sportowa

Uczestnicy: Absolwenci szkół średnich, studiów wyższych magisterskich i zawodowych (oprócz AWF-ów – wydziałów Wychowania Fizycznego).

Forma organizacyjna: System weekendowy ( około soboty i niedziele).

Formy zaliczenia: Kurs kończy się zaliczeniem poszczególnych przedmiotów, następnie wydawane jest zaświadczenie o ukończeniu kursu – części ogólnej.

Warunki naboru: złożenie dokumentów – kolejność zgłoszeń.

Termin rozpoczęcia: po skompletowaniu grupy minimum 15 osób.

Odpłatność: 400 zł. Uwaga! Faktury wystawiane są do 7 dni po wpłacie za kurs.

Zapisy, zasady:

Kandydat na uczestnika kursu musi spełniać wymogi określone w ogólnych informacjach o kursie (Informacje ogólne).

Zgłoszenie oficjalne odbywa się poprzez złożenie oryginału karty zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami (Wymagane dokumenty) w Sekretariacie Centrum.

Zgłoszenie oficjalne można złożyć osobiście w Sekretariacie Centrum, bądź listem poleconym na adres:

Akademia Wychowania Fizycznego
Centrum Doskonalenia Kadr
ul. Witelona 25a
51-617 Wrocław

Osoby, które dopełniły formalności zgłoszenia oficjalnego zostaną poinformowane o terminie i miejscu rozpoczęcia kursu drogą listowną lub telefonicznie.

Wymagane dokumenty:

 • Odpis dyplomu ukończenia studiów lub świadectwo ukończenia szkoły średniej (przy wykształceniu średnim),
 • Karta zgłoszenia
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie w Akademii Wychowania Fizycznego wystawione na załączonym formularzu przez lekarza medycyny pracy.
 • Kserokopia potwierdzenia wpłaty w wysokości 400 zł na poczet opłaty za kurs.
 • 1 zdjęcie legitymacyjne (podpisane miękkim ołówkiem).