Instruktor Sportu - Taniec sportowy - część specjalistyczna

Informacje ogólne:

RAMOWY PROGRAM DYDAKTYCZNY

TANIEC SPORTOWY

 

 

Nazwa formy dokształcenia:

·        Kurs instruktorów sportu ze specjalizacją taniec sportowy

 

Organizator:

·        Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Centrum Doskonalenia Kadr

 

Cele ogólne:

·        Przygotowanie słuchaczy do:

o   pracy w klubach tanecznych

o   pracy w ośrodkach i domach kultury

o   pracy na obozach i koloniach tanecznych

o   prowadzenia zajęć wychowania fizycznego

o   podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli

 

Cele szczegółowe:

·        Opanowanie przez słuchaczy:

o   podstawowych wiadomości z metodyki nauczania tańca sportowego

o   technik wykonywania kroków tanecznych z poszczególnych tańców latynoamerykańskich

o   technik wykonywania kroków tanecznych z poszczególnych tańców standardowych

o   umiejętności tworzenia układów choreograficznych

 

Ogólny plan formy edukacyjnej:

 

Przedmiot

Wykłady

(Liczba godzin)

Ćwiczenia

(Liczba godzin)

Zaliczenie

(forma)

Taniec sportowy

Etap I

5

40

Egzamin praktyczny

 i teoretyczny

Taniec sportowy

Etap II

5

40

Egzamin praktyczny

 i teoretyczny

Razem

10

80

90

Praktyki

 

30

30

 

 

 

 

Ramowe programy przedmiotów:

 

Nazwa: Taniec sportowy – etap I

 

Liczba godzin:

·        Wykłady – 5

·        Ćwiczenia – 40

 

Cele przedmiotu:

·         Zapoznanie słuchaczy z różnymi formami tańca sportowego

·         Nabycie przez słuchaczy umiejętności precyzyjnej demonstracji technik kroków tanecznych z poszczególnych tańców

·         Opanowanie przez słuchaczy podstawowych wiadomości z metodyki prowadzenia zajęć

 

Treść zajęć:

·        Organizacja zajęć tańca sportowego:

o   Sala taneczna i jej wyposażenie

o   Zaplecze dla instruktorów i klientów

o   Zaplecze dla procesu odnowy biologicznej

o   Prawne podstawy prowadzenia zajęć: bhp, oc i inne

·        Geneza tańca sportowego

·        Amatorski i zawodowy ruch taneczny

·        Przepisy Sportowego Tańca Towarzyskiego (oraz kryteria sędziowskie)

·        Taniec sportowy jako forma zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w szkołach (ustawa o kulturze fizycznej 1996 Dz. U. 136 poz.1116)

·        Inne formy zajęć tanecznych ( latino, samba party dance, salsa, bachata, mambo, rock and roll, tango argentino,  zumba, merengue i inne)

·        Taniec sportowy – samba na poziomie student - teacher (podstawowe informacje, pochodzenie, styl, charakter, postawa taneczna, rytm, technika taneczna, program, wskazówki metodyczne)

·        Taniec sportowy – cha cha na poziomie student - teacher (podstawowe informacje, pochodzenie, styl, charakter, postawa taneczna, rytm, technika taneczna, program, wskazówki metodyczne)

·        Taniec sportowy – rumba na poziomie student - teacher (podstawowe informacje, pochodzenie, styl, charakter, postawa taneczna, rytm, technika taneczna, program, wskazówki metodyczne)

·        Taniec sportowy – jive na poziomie student - teacher (podstawowe informacje, pochodzenie, styl, charakter, postawa taneczna, rytm, technika taneczna, program, wskazówki metodyczne)

·        Taniec sportowy – paso doble na poziomie student - teacher (podstawowe informacje, pochodzenie, styl, charakter, postawa taneczna, rytm, technika taneczna, program, wskazówki metodyczne)

·        Taniec sportowy – walc angielski na poziomie student - teacher (podstawowe informacje, pochodzenie, styl, charakter, postawa taneczna, rytm, technika taneczna, program, wskazówki metodyczne)

·        Taniec sportowy – tango na poziomie student - teacher (podstawowe informacje, pochodzenie, styl, charakter, postawa taneczna, rytm, technika taneczna, program, wskazówki metodyczne)

·        Taniec sportowy – walc wiedeński na poziomie student - teacher (podstawowe informacje, pochodzenie, styl, charakter, postawa taneczna, rytm, technika taneczna, program, wskazówki metodyczne)

·        Taniec sportowy – quickstep na poziomie student - teacher (podstawowe informacje, pochodzenie, styl, charakter, postawa taneczna, rytm, technika taneczna, program, wskazówki metodyczne)

·        Taniec sportowy – foxtrot na poziomie student - teacher (podstawowe informacje, pochodzenie, styl, charakter, postawa taneczna, rytm, technika taneczna, program, wskazówki metodyczne)

 

Uwagi:

·        Warunki zaliczenia przedmiotu:

o   obecność na min. 50% zajęć

o   opracowanie rozgrzewki lub części końcowej oraz jej praktyczne  przeprowadzenie na grupie

o   zdanie egzaminu teoretycznego i praktycznego

 

 

Nazwa: Taniec sportowy – etap II

 

Liczba godzin:

·        Wykłady - 5

·        Ćwiczenia - 40

 

Cele przedmiotu:

·        Opanowanie przez słuchaczy wiadomości z zakresu fizjologii sportu, biomechaniki oraz metodyki prowadzenia zajęć przy muzyce

·        Nabycie przez słuchaczy umiejętności precyzyjnego doboru obciążeń zajęć odpowiednio do założonych celów

·        Przygotowanie słuchaczy do samodzielnego prowadzenia zajęć tanecznych

 

 

Treść zajęć:

·        Zasady opisu ruchu

·        Budowa utworu muzycznego (pojęcia rytm, metrum, takt, fraza i inne)

·        Podstawowe informacje z rytmiki (rytmika wg Dalcreoze’a)

·        Zasady przygotowania muzyki do zajęć

·        Praktyczna kontrola treningów i postępów ćwiczących, analiza wyników

·        Taniec sportowy – samba: wybrane figury na poziomie associate (podstawowe informacje, pochodzenie, styl, charakter, postawa taneczna, rytm, technika taneczna, program, wskazówki metodyczne)

·        Taniec sportowy – cha cha: wybrane figury na poziomie associate (podstawowe informacje, pochodzenie, styl, charakter, postawa taneczna, rytm, technika taneczna, program, wskazówki metodyczne)

·        Taniec sportowy – rumba: wybrane figury na poziomie associate (podstawowe informacje, pochodzenie, styl, charakter, postawa taneczna, rytm, technika taneczna, program, wskazówki metodyczne)

·        Taniec sportowy – jive: wybrane figury na poziomie associate (podstawowe informacje, pochodzenie, styl, charakter, postawa taneczna, rytm, technika taneczna, program, wskazówki metodyczne)

·        Taniec sportowy – paso doble: wybrane figury na poziomie associate (podstawowe informacje, pochodzenie, styl, charakter, postawa taneczna, rytm, technika taneczna, program, wskazówki metodyczne)

·        Taniec sportowy – walc angielski: wybrane figury na poziomie associate (podstawowe informacje, pochodzenie, styl, charakter, postawa taneczna, rytm, technika taneczna, program, wskazówki metodyczne)

·        Taniec sportowy – tango: wybrane figury na poziomie associate (podstawowe informacje, pochodzenie, styl, charakter, postawa taneczna, rytm, technika taneczna, program, wskazówki metodyczne)

·        Taniec sportowy – walc wiedeński: wybrane figury na poziomie associate (podstawowe informacje, pochodzenie, styl, charakter, postawa taneczna, rytm, technika taneczna, program, wskazówki metodyczne)

·        Taniec sportowy – quickstep: wybrane figury na poziomie associate (podstawowe informacje, pochodzenie, styl, charakter, postawa taneczna, rytm, technika taneczna, program, wskazówki metodyczne)

·        Taniec sportowy – foxtrot: wybrane figury na poziomie associate (podstawowe informacje, pochodzenie, styl, charakter, postawa taneczna, rytm, technika taneczna, program, wskazówki metodyczne)

 

 

Uwagi:

·        Warunki zaliczenia przedmiotu:

o   obecność na min. 50% zajęć

o   pozytywne zaliczenie etapu I

o   opracowanie choreografii i praktyczne wykonanie układu z wybranego tańca sportowego latynoamerykańskiego

o   opracowanie choreografii i praktyczne wykonanie układu z wybranego tańca sportowego latynoamerykańskiego

o   przeprowadzenia zajęć tanecznych na grupie

o   zdanie egzaminu teoretycznego i praktycznego

 

Założenia organizacyjne:

 

Uczestnicy i rekrutacja:

·        Uczestnikiem kursu mogą być osoby, które posiadają świadectwo dojrzałości

·        Uczestnik powinien mieć wcześniej kontakt z tańcem sportowym (książeczka sportowa, klasa sportowa min. C lub pokaz umiejętności i warunkowe dopuszczenie do kursu)

 

Organizacja kursu:

·        Ogólna liczba godzin

o   90 (etap I – 45, etap II – 45) oraz 30 praktyki     

·        Formy zajęć dydaktycznych

o   wykłady, ćwiczenia, warsztaty

·        Liczebność grup

o   15 - 30 osób

·        Wymogi bazowe i sprzętowe

o   sala taneczna wyposażona w lustra

o   sala wykładowa

o   szatnie i zaplecze sanitarne

o   sprzęt grający oraz zestaw płyt z muzyką

 

Warunki ukończenia zajęć i uzyskania legitymacji instruktorskiej:

·        Zaliczenie etapu I i II

 

Dokumentacja dodatkowa:

·        Teczka z materiałami dydaktycznymi : program kursu, wykaz pozycji tanecznych i kroków z poszczególnych tańców standardowych i latynoamerykańskich, filmy, muzyka

 

Kadra:

·        dr Malwina Pietrzyk – Nowak

·        mgr Bernard Lewandowski

·        Piotr Wójcik

·        Ewa Bielak

Uczestnicy: Absolwenci szkół średnich, studiów wyższych magisterskich i zawodowych posiadający zaświadczenie o ukończeniu części ogólnej, oraz absolwenci AWF-ów – Kierunek Sport albo  Wychowanie Fizyczne.

Forma organizacyjna: System weekendowy (soboty i niedziele).

Formy zaliczenia: Kurs kończy się egzaminem praktycznym i teoretycznym. Po zdaniu egzaminów, uczestnicy otrzymują legitymację instruktorską (opłata 15zł).

Warunki naboru: złożenie dokumentów – kolejność zgłoszeń.

Termin rozpoczęcia: po skompletowaniu grupy minimum 15 osób. październik/listoad  2016

Odpłatność: 800 zł (przedpłata 200zł i jedna rata). Uwaga! Faktury wystawiane są do 7 dni po wpłacie za kurs.

Zapisy, zasady:

Zgłoszenie oficjalne odbywa się poprzez złożenie oryginału karty zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami w Sekretariacie Centrum.

Zgłoszenie oficjalne można złożyć osobiście w Sekretariacie Centrum, bądź listem poleconym na adres:

Akademia Wychowania Fizycznego
Centrum Doskonalenia Kadr
ul. Witelona 25a
51-617 Wrocław

Osoby, które dopełniły formalności zgłoszenia oficjalnego zostaną poinformowane o terminie i miejscu rozpoczęcia kursu drogą listowną lub telefonicznie.

Wymagane dokumenty:

  • Odpis dyplomu ukończenia studiów lub świadectwo ukończenia szkoły średniej (przy wykształceniu średnim), zaświdczenie o ukonczeniu kursu ogolnego sportu ( dla osób, które nie są po AWF )
  • Karta zgłoszenia
  • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie w Akademii Wychowania Fizycznego wystawione na załączonym formularzu przez lekarza medycyny pracy.
  • Oświadczenie o niekaralności
  • Kserokopia potwierdzenia wpłaty zadatku w wysokości 200 zł na poczet opłaty za kurs.
  • 2 zdjęcia legitymacyjne (podpisane miękkim ołówkiem).