Centrum Doskonalenia Kadr

Informacje ogólne:

Kurs prowadzony jest w oparciu o założenia programowe zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2009 r.)

Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy, niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej.

Uczestnicy kursu; nauczycieli wszystkich typów szkół.

Czas trwania kursu; 30 godzin

Zajęcia teoretyczne; 13 godzin

Zajęcia praktyczne; 17 godzin

Koszt szkolenia: 350 zł

Wydawane dokumenty; Po zakończeniu kursu słuchacz otrzymuję zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Termin rozpoczęcia: po skompletowaniu grupy.

Ramowy program kursu:

 1. Podstawy anatomii i fizjologii człowieka
 2. Wezwanie pomocy (uruchomienie systemu ratownictwa medycznego, rola świadka zdarzenia w
 3. Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia
 4. Poszkodowany nieprzytomny (zagrożenia wynikające z utraty przytomności, pozycja bezpieczna)
 5. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (osoby dorosłej; - dziecka; -niemowlęcia)
 6. Defibrylacja z użyciem automatycznego defibrylatora AED
 7. Zadławienia (pierwsza pomoc w zadławieniu u osób dorosłych i dzieci)
 8. Urazy i skutki urazów (zasady udzielania pierwszej pomocy ofiarom urazów oraz porażenia prądem, podtopienia, ukąszenia, użądlenia)
 9. Tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran powierzchownych
 10. Wstrząs – zasady postępowania przeciwwstrząsowego
 11. Unieruchomienie złamań i zwichnięć
 12. Pierwsza pomoc w przypadku wychłodzenia i przegrzania (działanie wysokiej i niskiej temperatury
 13. na organizm człowiek, Oparzenia termiczne i chemiczne, odmrożenia)
 14. Nagłe zachorowania i inne stany zagrożenia zdrowotnego (omdlenia, zawał serca, napad drgawek, udar mózgu, astma oskrzelowa, reakcja alergiczna)
 15. Zatrucia (zasady udzielania pomocy w przypadku zatruć
 16. Ewakuacja ze strefy zagrożenia (zachowanie na miejscu wypadku ocena zagrożenia i zasady postępowania w zakresie pierwszej pomocy)
 17. Wsparcie psychiczne poszkodowanego

Zapisy

Zasady:

Kandydat na uczestnika kursu musi spełniać wymogi określone w ogólnych informacjach o kursie.

Zgłoszenie oficjalne odbywa się poprzez złożenie oryginału karty zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami w Sekretariacie Centrum.

Zgłoszenie oficjalne można złożyć osobiście w Sekretariacie Centrum, bądź listem poleconym na adres:

Akademia Wychowania Fizycznego
Centrum Doskonalenia Kadr
ul. Witelona 25a
51-617 Wrocław

Osoby, które dopełniły formalności zgłoszenia oficjalnego zostaną poinformowane o terminie i miejscu rozpoczęcia kursu drogą listowną lub telefonicznie.


Wymagane dokumenty:

 • Karta zgłoszenia
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów
 • Kserokopia potwierdzenia wpłaty na poczet opłaty za kurs.