Centrum Doskonalenia Kadr

Informacje ogólne:

MICROKINESITHERAPIE Grosjean Benini

Mikrokinezyterapia została stworzona przez francuskich kinezyterapeutów - Daniela Grosjean  i Patrisa Benini, w latach 80-tych ubiegłego wieku. Metoda ta jest spójnym i dobrze uzasadnionym systemem terapeutycznym, który w praktyce wspiera organizm w samodzielnym usuwaniu skutków urazów mechanicznych (tj. złamania, stłuczenia, rany pooperacyjne itp.) w mięśniach szkieletowych, mięśniówce gładkiej i układzie nerwowym. Kursy pogłębione pozwalają również na pracę z innymi problemami ciała, których etiologią są np. agresje infekcyjne bądź toksyczne. Kursy przeznaczone są dla fizjoterapeutów i lekarzy oraz studentów ostatniego roku fizjoterapii i medycyny, pragnących rozwijać swoje umiejętności terapeutyczne na bazie klasycznej wiedzy z zakresu anatomii, embriologii, filogenezy, ontogenezy. Słuchacze po ukończeniu kursu A, B, C oraz po pozytywnym zaliczeniu egzaminu praktycznego, otrzymują certyfikat kompetencji rejestrowany w Centrum Kształcenia Mikrokinezyterapeutów ( C.M.F.) w Maisonville (Francja) – honorowany w Europie.

Kursy prowadzone są przez magistrów fizjoterapii (Polaków) – nauczycieli metody wykształconych w ramach C.M.F. we Francji. Koordynator metody w Polsce: mgr Jarosław Ogłodziński, tel. 606 265 212, mikrokinezyterapia@wp.pl. Dodatkowe informacje o metodzie: www.microkinesitherapie.com

Uczestnicy: fizjoterapeuci i lekarze oraz studenci ostatniego roku  fizjoterapii studiów licencjackich i  magisterskich - stacjonarnych i zaocznych, a także studenci ostatniego roku medycyny.

Ogólna liczba godzin kursu: 56 (A, B, C).

Przewidziany termin rozpoczęcia: po zebraniu grupy.

Odpłatność: 700 zł (za poszczególny stopień), dla studentów AWF 20 % zniżki. Uwaga! Faktury wystawiane są do 7 dni po wpłacie za kurs.


Zapisy

Zasady:

Kandydat na uczestnika kursu musi spełniać wymogi określone w ogólnych informacjach o kursie.

Zgłoszenie oficjalne odbywa się poprzez złożenie oryginału karty zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami w Sekretariacie Centrum.

Zgłoszenie oficjalne można złożyć osobiście w Sekretariacie Centrum, bądź listem poleconym na adres:

Akademia Wychowania Fizycznego
Centrum Doskonalenia Kadr
ul. Witelona 25a
51-617 Wrocław

Osoby, które dopełniły formalności zgłoszenia oficjalnego zostaną poinformowane o terminie i miejscu rozpoczęcia kursu drogą listowną lub telefonicznie.


Wymagane dokumenty:

  • Karta zgłoszenia
  • Potwierdzenie wykształcenia
  • Kserokopia potwierdzenia wpłaty na poczet opłaty za kurs.
  • 1 zdjęcia legitymacyjne (podpisane miękkim ołówkiem).