Centrum Doskonalenia Kadr

!Kurs w trakcie realizacji!

Informacje ogólne:

Intensyfikacja procesu treningowego mającego zapewnić osiąganie lepszych wyników sportowych bez uszczerbku dla zdrowia zawodnika możliwa jest tylko przy wykorzystaniu właściwego szkolenia sportowego uwzględniającego potrzeby z zakresu restytucji powysiłkowej. We współczesnym profesjonalnym zespole sportowym oprócz zawodników, trenerów, lekarzy, fizjologów, psychologów i innych specjalistów znacząca rolę powinien odgrywać instruktor odnowy biologicznej. Zakres jego działań powinien obejmować:

  • współdziałanie z procesem treningowym
  • optymalizacje procesów wypoczynkowych (restytucja)
  • profilaktykę i zmniejszanie skutków chorób sportowych wynikających z przeciążeń
  • doleczenie po obrażeniach sportowych (ściśle wg wskazań lekarza)

Zwiększona aktywność rekreacyjna polskiego społeczeństwa stawia podobne zadania przed instruktorami odnowy biologicznej.

Celem kursu jest zapoznanie studentów z systemem odnowy biologicznej, do którego zaliczamy system środków pedagogicznych, psychologicznych i medyczno – biologicznych. Praktyczne opanowanie i posługiwanie się takimi środkami i metodami odnowy biologicznej jak masaż sportowy, termoterapia, hydroterapia. Zapoznanie studentów z elementami fizykoterapii i odżywiania sportowców.

Czas trwania kursu: 2 semestry (2 x 50 godzin)

Program kursu obejmuje m.in.:

  • Masaż klasyczny.
  • Masaż sportowy.
  • Hydroterapię.
  • Odnowę biologiczna w sporcie i rekreacji.

Uczestnicy: Studenci studiów II stopnia  Akademii Wychowania Fizycznego, którzy zaliczyli na oceną bardzo dobra przedmiot “Zajęcia do wyboru – Masaż klasyczny”. Studenci studiów II stopnia na kierunku Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego. Absolwenci AWF i innych uczelni o kierunku fizjoterapia.

Formy zaliczenia: Kurs kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym . Po zdaniu egzaminów, uczestnicy otrzymują legitymację instruktorską (opłata 50zł).

Warunki naboru: wstępna rekrutację przeprowadza dr Ryszard Pawelec w Zespole Odnowy Biologicznej -e-mail: ryszard.pawelec@awf.wroc.pl tel. 713473801; 607577769

Termin rozpoczęcia: nabór ciągły, nalezy złożyć  kartę zgłoszenia.

Odpłatność: 1100 zł (przedpłata 400 zł i jedna rata). Uwaga! Faktury wystawiane są do 7 dni po wpłacie za kurs.


Zapisy

Zasady:

Kandydat na uczestnika kursu musi spełniać wymogi określone w ogólnych informacjach o kursie.

Zgłoszenie oficjalne odbywa się poprzez złożenie oryginału karty zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami w Sekretariacie Centrum.

Zgłoszenie oficjalne można złożyć osobiście w Sekretariacie Centrum, bądź listem poleconym na adres:

Akademia Wychowania Fizycznego
Centrum Doskonalenia Kadr
Ul. Witelona 25a
51-617 Wrocław

Osoby, które dopełniły formalności zgłoszenia oficjalnego zostaną poinformowane o terminie i miejscu rozpoczęcia kursu drogą listowną lub telefonicznie.