Centrum Doskonalenia Kadr

Na wydział WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Kurs przygotowawczy na wydział WYCHOWANIA FIZYCZNEGO (kierunek Wychowanie Fizyczne oraz Turystyka i Rekreacja) – przygotowuje kursantów do egzaminów wstępnych na studia w Akademii Wychowania Fizycznego. Kurs składa się z części praktycznej i teoretycznej. Na część teoretyczną składają się informacje dotyczące rekrutacji, programu i przebiegu studiów. Na części praktycznej, prowadzone są zajęcia z lekkoatletyki, pod kątem prób sprawnościowych, wchodzących w skład egzaminu praktycznego. Zajęcia prowadzi kadra dydaktyczna Akademii Wychowania Fizycznego.

Uczestnicy: oferta skierowana jest przede wszystkim do uczniów i absolwentów szkół średnich.

Forma organizacyjna: Zajęcia odbywają się przez 2 kolejne weekendy (soboty i niedziele). Szczegółowy plan kursu uczestnicy dostają na pierwszych zajęciach. Obowiązkowe jest posiadanie stroju sportowego na zajęciach praktycznych (strój + obuwie zmienne).

Warunki naboru: zapisy bezpośrednio na miejscu - w CDK, listownie lub faxem po przesłaniu kserokopii dowodu wpłaty 150 zł wraz z danymi osobowymi kandydata (imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy, obecna lub ukończona szkoła średnia). Aby zapisać się na daną edycję kursu, należy wnieść pełną opłatę za kurs (blankiet do pobrania poniżej), dostarczyć kserokopię opłaty do CDK, oraz skontaktować się z CDK minimum tydzień przed rozpoczęciem danej edycji kursu. Jest to konieczne aby znaleźć się na liście. Zapisujemy zawsze na najbliższy kurs, a listę zamykamy tydzień przed rozpoczęciem danego kursu. Szczegółowe informacje i zapisy w Centrum Doskonalenia Kadr – AWF Wrocław ul. Witelona 25 pok. 013 tel. (071) 347-31-85, e-mail: cdk@awf.wroc.pl

Termin rozpoczęcia: planowanych jest kilka edycji kursu aż do okresu egzaminów wstępnych na studia.

I edycja:

II edycja:     - program szczegółowy kursu

III edycja:

Odpłatność: 150 zł – płatne przed rozpoczęciem kursu. Uwaga! Faktury wystawiane są do 7 dni po wpłacie za kurs.