Centrum Doskonalenia Kadr

!Kurs planowany jest na kwiecień - maj 2022r.
Trwa rekrutacja!

Informacje ogólne:.

Kurs wychowawców wypoczynku – umożliwia zdobycie uprawnień wychowawczych niezbędnych do opieki nad grupami dzieci i młodzieży. Przygotowuje kursantów do pracy na koloniach, w ośrodkach wypoczynku, na obozach sportowych i rekreacyjnych.

Uczestnicy: studenci wszystkich roczników AWF.

Forma organizacyjna:  Cały kurs obejmuje 36 godzin.

Formy zaliczenia: Kurs kończy się zaliczeniem. Po zaliczeniu, uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu. Brana jest pod uwagę możliwość indywidualnego zaliczania pojedynczych nieobecności na zajęciach.

Warunki naboru: zapisy bezpośrednio na miejscu, w Sekretariacie Centrum lub przesłanie e-mailem karty zgłoszenia na adres cdk@awf.wroc.pl.

Termin rozpoczęcia: po skompletowaniu grupy minimum 25 osób.

Odpłatność: 100zł – miejsce i czas dokonywania wpłat zostanie podany w czasie pierwszych zajęć. (wpłata na konto indywidualne - kandydat na zajęciach  otrzymuje indywidualny numer konto)