Centrum Doskonalenia Kadr

!Nabór trwa!

Informacje ogólne:

INSTRUKTOR REKREACJI RUCHOWEJ część ogólna

 Kursy przewidziane są dla osób posiadających minimum średnie wykształcenie.

 Kurs instruktora rekreacji cz. ogólna /zajęcia teoretyczne w wymiarze 60 godzin
 

Kurs organizowany będzie w zależności od zgłoszeń kandydatów.( min. 15 osób)

Kurs instruktora rekreacji – umożliwia osobom nie posiadającym odpowiednich uprawnień, zdobycie kwalifikacji z zakresu pedagogiki, rekreacji i medycyny, niezbędnych do dalszego uczestnictwa w kursie i przystąpienia do części specjalistycznej instruktora rekreacji. Czas trwania kursu wynosi – 60 godzin zajęć realizowanych w ciągu jednego miesiąca (system weekendowy).

Program kursu obejmuje podstawy teoretyczne z następujących dziedzin:

 • Teoria i metodyka rekeacji.
 • Biomedyczne podstawy wysiłku fizycznego w rekreacji ruchowej.
 • Psychospołeczne podstawy rekreacji ruchowej.
 • Podstawy nauczania czynnosci ruchowych
 • Bezpieczeństwo i higiena zajęć ruchowych oraz pierwsza pomoc.
 • Podstawy organiacji imprez sportowo - rekreacyjnych.

Uczestnicy: Absolwenci szkół średnich, studiów wyższych magisterskich i zawodowych (oprócz AWF-ów – wydziałów Wychowania Fizycznego).

Forma organizacyjna: System weekendowy ( soboty i niedziele).

Formy zaliczenia: Kurs kończy się zaliczeniem poszczególnych przedmiotów, następnie wydawane jest zaświadczenie o ukończeniu kursu – części ogólnej.

Warunki naboru: złożenie dokumentów – kolejność zgłoszeń.

Termin rozpoczęcia: po skompletowaniu grupy minimum 15 osób.

Odpłatność: 500 zł.  (wpłata na konto indywidualne - kandydat wysyła samą kartę zgłoszeniową na cdk@awf.wroc.pl i e-mailem zwrotnym otrzymuje indywidualny numer konto) 

Zapisy, zasady:

Kandydat na uczestnika kursu musi spełniać wymogi określone w ogólnych informacjach o kursie (Informacje ogólne).

Zgłoszenie oficjalne odbywa się poprzez przesłanie e mailem lub złożenie  karty zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami (Wymagane dokumenty) w Sekretariacie Centrum.

Zgłoszenie oficjalne można złożyć osobiście w Sekretariacie Centrum, bądź listem poleconym na adres:

Akademia Wychowania Fizycznego
Centrum Doskonalenia Kadr
ul. Witelona 25a
51-617 Wrocław

tel.713473185, e mail: cdk@awf.wroc.pl

Osoby, które dopełniły formalności zgłoszenia oficjalnego zostaną poinformowane o terminie i miejscu rozpoczęcia kursu drogą  mailową lub telefonicznie.

Wymagane dokumenty:

 • Odpis dyplomu ukończenia studiów lub świadectwo ukończenia szkoły średniej (przy wykształceniu średnim),
 • Karta zgłoszeń
 • 1 zdjęcie legitymacyjne (podpisane miękkim ołówkiem)
 • podpisaną klauzurę Rodo
 • wypełnione i podpisane oświdczenie o niekaralności.