Centrum Doskonalenia Kadr

Informacje ogólne:

Kurs instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością fitness i ćwiczenia siłowe – umożliwia zdobycie uprawnień zawodowych w dziedzinie fitnessi ćwiczenia siłowe. Przygotowuje kursantów do pracy w klubach fitness, ośrodkach wypoczynku, na obozach sportowych i koloniach, prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli). Czas trwania kursu wynosi – 100 godzin zajęć realizowanych w ciągu 3 miesięcy (system weekendowy).

 

Program kursu obejmuje m.in.:

  1. Zapoznanie z metodyką, teorią i organizacją zasad prowadzenia zajęć, z zakresu ćwiczensiłowych i body-building, z osobami w różnym wieku i oróżnym stopniu zaawansowania.
  2. Zapoznanieuczesników z genezą i historią ćwiczen silowych, rozwojem kulturystyki na swiecie i w Polsce oraz bezpieczenstwem prowadzenia zajec.
  3. Wyposazenie w praktyczne umiejetnosci prowadzenia zajec o charakterze ogolnorozwojowymi silowym na roznych etapach ontogenezy czlowieka.
  4. Znajomośc czynnosciowa miesni- osoby uczeszczajace na kur potrafia, dobierac cwiczenia silowe do glownych grup miesniowych.

 

Uczestnicy: Absolwenci szkół średnich, studiów wyższych magisterskich i zawodowych posiadający zaświadczenie o ukończeniu części ogólnej, oraz absolwenci AWF-ów – wydziałów Wychowania Fizycznego.

Forma organizacyjna: System weekendowy (soboty i niedziele).

Formy zaliczenia: Kurs kończy się egzaminem praktycznym i teoretycznym. Po zdaniu egzaminów, uczestnicy otrzymują legitymację instruktorską (opłata 50 zł).

Warunki naboru: złożenie dokumentów – kolejność zgłoszeń.

Termin rozpoczęcia: po skompletowaniu grupy minimum 15 osób.

Odpłatność: 800 zł (przedpłata 200zł i jedna rata). Uwaga! Faktury wystawiane są do 7 dni po wpłacie za kurs.

Zapisy, zasady:

Kandydat na uczestnika kursu musi spełniać wymogi określone w ogólnych informacjach o kursie.

Zgłoszenie oficjalne odbywa się poprzez złożenie oryginału karty zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami w Sekretariacie Centrum.

Zgłoszenie oficjalne można złożyć osobiście w Sekretariacie Centrum, bądź listem poleconym na adres:

Akademia Wychowania Fizycznego
Centrum Doskonalenia Kadr
ul. Witelona 25a
51-617 Wrocław

Osoby, które dopełniły formalności zgłoszenia oficjalnego zostaną poinformowane o terminie i miejscu rozpoczęcia kursu drogą listowną lub telefonicznie.

Wymagane dokumenty:

  • Odpis dyplomu ukończenia studiów lub świadectwo ukończenia szkoły średniej (przy wykształceniu średnim),
  • Karta zgłoszenia
  • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie w Akademii Wychowania Fizycznego wystawione na załączonym formularzu przez lekarza medycyny pracy.
  • Kserokopia potwierdzenia wpłaty zadatku w wysokości 200 zł na poczet opłaty za kurs.
  • 2 zdjęcia legitymacyjne (podpisane miękkim ołówkiem).