Centrum Doskonalenia Kadr

Informacje ogólne:

Kurs instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnościFitness-nowoczesne formy gimnastyki – umożliwia zdobycie uprawnień zawodowych w dziedzinie fitness rekreacyjnego. Przygotowuje kursantów do pracy w klubach fitness, ośrodkach wypoczynku, na obozach sportowych i koloniach, prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli). Czas trwania kursu wynosi – 100 godzin zajęć realizowanych w ciągu 3 miesięcy (system weekendowy).

Program kursu obejmuje m.in.:

 1. Zapoznanie z różnymi formami aerobiku (hi-lo combo, low impact aerobik, hight impact aerobik, step aerobik, tae boe aerobik, funky aerobik).
 2. Zapoznanie z metodyką prowadzenia różnych form aerobiku z osobami w różnym wieku i o różnym stopniu zaawansowania.
 3. Umiejętność precyzyjnej demonstracji techniki kroków tanecznych i ćwiczeń siłowych stosowanych na zajęciach aerobiku.
 4. Znajomość czynnościową mięśni – osoby uczęszczające na kurs potrafią dobierać ćwiczenia siłowe do głównych grup mięśniowych.
 5. Opanowanie podstawowych wiadomości z metodyki prowadzenia zajęć i choreografii układów ćwiczeń.
 6. Opanowanie wiadomości z zakresu historii aerobiku, bezpieczeństwa prowadzenia zajęć, oraz przygotowania i organizacji zawodów.

Uczestnicy: Absolwenci szkół średnich, studiów wyższych magisterskich i zawodowych posiadający zaświadczenie o ukończeniu części ogólnej, oraz absolwenci AWF-ów – wydziałów Wychowania Fizycznego.

Forma organizacyjna: System weekendowy (soboty i niedziele).

Formy zaliczenia: Kurs kończy się egzaminem praktycznym i teoretycznym. Po zdaniu egzaminów, uczestnicy otrzymują legitymację instruktorską (opłata 50 zł).

Warunki naboru: złożenie dokumentów – kolejność zgłoszeń.

Termin rozpoczęcia: po skompletowaniu grupy minimum 15 osób.

Odpłatność: 800 zł (przedpłata 200zł i jedna rata). Uwaga! Faktury wystawiane są do 7 dni po wpłacie za kurs.

Zapisy, zasady:

Kandydat na uczestnika kursu musi spełniać wymogi określone w ogólnych informacjach o kursie.

Zgłoszenie oficjalne odbywa się poprzez złożenie oryginału karty zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami w Sekretariacie Centrum.

Zgłoszenie oficjalne można złożyć osobiście w Sekretariacie Centrum, bądź listem poleconym na adres:

Akademia Wychowania Fizycznego
Centrum Doskonalenia Kadr
ul. Witelona 25a
51-617 Wrocław

Osoby, które dopełniły formalności zgłoszenia oficjalnego zostaną poinformowane o terminie i miejscu rozpoczęcia kursu drogą listowną lub telefonicznie.

Wymagane dokumenty:

 • Odpis dyplomu ukończenia studiów lub świadectwo ukończenia szkoły średniej (przy wykształceniu średnim),
 • Karta zgłoszenia
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie w Akademii Wychowania Fizycznego wystawione na załączonym formularzu przez lekarza medycyny pracy.
 • Kserokopia potwierdzenia wpłaty zadatku w wysokości 200 zł na poczet opłaty za kurs.
 • 2 zdjęcia legitymacyjne (podpisane miękkim ołówkiem).