Centrum Doskonalenia Kadr

Informacje ogólne:

Kurs instruktora rekreacji ze specjalnością GOLF – umożliwia zdobycie uprawnień zawodowych w zakresie GOLFA.  Czas trwania kursu wynosi – 100 godzin zajęć.

Program kursu obejmuje m.in.:

  1. Zapoznanie z metodyką nauczania, teorią i organizacją zasad prowadzenia zajęć.
  2. Wyposażenie w praktyczne umiejętności prowadzenia zajęć o charakterze ogólnorozwojowym dla osób w różnym wieku.

 

Uczestnicy: Absolwenci szkół średnich, studiów wyższych magisterskich i zawodowych posiadający zaświadczenie o ukończeniu części ogólnej rekreacji, oraz absolwenci AWF-ów –  Wychowania Fizycznego.

Forma organizacyjna: System weekendowy (soboty i niedziele) lub obóz wyjzadowy.

Formy zaliczenia: Kurs kończy się egzaminem praktycznym i teoretycznym. Po zdaniu egzaminów, uczestnicy otrzymują legitymację instruktorską (opłata 50zł).

Warunki naboru: złożenie dokumentów – decyduje kolejność zgłoszeń.

Termin rozpoczęcia: po skompletowaniu grupy minimum 15 osób.

Odpłatność: Koszt kursu   1500 zł. Uwaga! Faktury wystawiane są do 7 dni po wpłacie za kurs.

Zapisy, zasady:

Kandydat na uczestnika kursu musi spełniać wymogi określone w ogólnych informacjach o kursie.

Zgłoszenie oficjalne odbywa się poprzez złożenie oryginału karty zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami w Sekretariacie Centrum.

Zgłoszenie oficjalne można złożyć osobiście w Sekretariacie Centrum, bądź listem poleconym na adres:

Akademia Wychowania Fizycznego
Centrum Doskonalenia Kadr
ul. Witelona 25a
51-617 Wrocław

Osoby, które dopełniły formalności zgłoszenia oficjalnego zostaną poinformowane o terminie i miejscu rozpoczęcia kursu drogą listowną lub telefonicznie.

Wymagane dokumenty:

  • Karta zgłoszenia
  • Odpis dyplomu ukończenia studiów lub świadectwo ukończenia szkoły średniej (przy wykształceniu średnim),
  • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie w Akademii Wychowania Fizycznego wystawione na załączonym formularzu przez lekarza medycyny pracy.
  • Kserokopia potwierdzenia wpłaty zadatku w wysokości 200 zł na poczet opłaty za kurs.
  • 2 zdjęcia legitymacyjne (podpisane miękkim ołówkiem).