Centrum Doskonalenia Kadr

 

Informacje ogólne:

Kurs instruktora rekreacji ze specjalnością narciarstwo powszechne – umożliwia zdobycie uprawnień zawodowych w zakresie narciarstwa zjazdowego. Przygotowuje kursantów do pracy w szkółkach narciarskich, ośrodkach wypoczynku, na obozach sportowych i koloniach, prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego oraz SKS-ów i UKS-ów (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli). Czas trwania kursu wynosi – 100 godzin zajęć realizowanych w ciągu 3 miesięcy (system weekendowy).

Program kursu obejmuje m.in.:

 1. Zapoznanie z metodyką nauczania, teorią i organizacją zasad prowadzenia zajęć, z zakresu narciarstwa, z osobami w różnym wieku i o różnym stopniu zaawansowania.
 2. Wyposażenie w praktyczne umiejętności prowadzenia zajęć o charakterze ogólnorozwojowym dla osób w różnym wieku.
 3. Znajomość i umiejętność poprawnej demonstracji podstawowych elementów technicznych, oraz przepisów rywalizacji i sędziowania z zakresu narciarstwa.
 4. Przygotowanie organizacyjne do przeprowadzenia konkursów, zawodów i pokazów z zakresu narciarstwa.
 5. Zapoznanie uczestników z genezą i historią narciarstwa, rozwojem narciarstwa na świecie i w Polsce, oraz bezpieczeństwem prowadzenia zajęć.
 6. Znaczenie roli narciarstwa w edukacji młodzieży (współpraca w zespole, wykorzystanie czasu wolnego)

Uczestnicy: Absolwenci szkół średnich, studiów wyższych magisterskich i zawodowych posiadający zaświadczenie o ukończeniu części ogólnej, oraz absolwenci AWF-ów – wydziałów Wychowania Fizycznego.

 

Formy zaliczenia:

 • Uzyskanie pozytywnej oceny ze sprawdzianu teoretycznego,
 • Uzyskanie minimum 5 pkt. z każdej techniki ocenianej w czasie egzaminu,
 • Uzyskanie czasu w gigancie na poziomie minimum 6 pkt. (obliczanych wg zasad wytycznych szkolenia SITN PZN).

Warunki naboru: złożenie dokumentów (odpowiednio wcześnie) – decyduje kolejność zgłoszeń.

Termin rozpoczęcia: po skompletowaniu grupy minimum 15 osób.

Odpłatność: 1000 zł (przedpłata 200zł i jedna rata - opłata wyłącznie za 100 godzin dydaktycznych). Z uwagi na realizację kursu poza uczelnią, uczestnik ponosi dodatkowe koszty własne, w postaci opłat za wyciągi, noclegi i wyżywienie. Szacunkowa propozycja noclegów z wyżywieniem oraz opłaty za wyciągi (szczegółowych informacji udziela kierownik kursu dr Rafał Wołk - tel. 071-347-32-50).
Uwaga! Faktury wystawiane są do 7 dni po wpłacie za kurs.

Zapisy, zasady:

Kandydat na uczestnika kursu musi spełniać wymogi określone w ogólnych informacjach o kursie.

Zgłoszenie oficjalne odbywa się poprzez złożenie oryginału karty zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami w Sekretariacie Centrum. 

Zgłoszenie oficjalne można złożyć osobiście w Sekretariacie Centrum, bądź listem poleconym na adres:

Akademia Wychowania Fizycznego
Centrum Doskonalenia Kadr
ul. Witelona 25a
51-617 Wrocław

Osoby, które dopełniły formalności zgłoszenia oficjalnego zostaną poinformowane o terminie i miejscu rozpoczęcia kursu drogą listowną lub telefonicznie.

Wymagane dokumenty:

 • Odpis dyplomu ukończenia studiów lub świadectwo ukończenia szkoły średniej (przy wykształceniu średnim),
 • Karta zgłoszenia
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie w Akademii Wychowania Fizycznego wystawione na załączonym formularzu przez lekarza medycyny pracy.
 • Kserokopia potwierdzenia wpłaty zadatku w wysokości 200 zł na poczet opłaty za kurs.
 • 2 zdjęcia legitymacyjne (podpisane miękkim ołówkiem).