Centrum Doskonalenia Kadr

Informacje ogólne:

Kurs instruktora rekreacji ze specjalnością samoobrona – umożliwia zdobycie uprawnień zawodowych w zakresie samoobrony. Przygotowuje kursantów do pracy w klubach sportowych, ośrodkach wypoczynku, na obozach sportowych i koloniach, prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego oraz SKS-ów i UKS-ów (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli). Czas trwania kursu wynosi – 100 godzin zajęć realizowanych w ciągu 3 miesięcy (system weekendowy). 

Program kursu obejmuje m.in.: 
 1. Zapoznanie z metodyką nauczania, teorią i organizacją zasad prowadzenia zajęć, z zakresu samoobrony, z osobami w różnym wieku i o różnym stopniu zaawansowania. 
 2. Wyposażenie w praktyczne umiejętności prowadzenia zajęć o charakterze ogólnorozwojowym dla osób w różnym wieku. 
 3. Znajomość i umiejętność poprawnej demonstracji podstawowych elementów technicznych, oraz przepisów rywalizacji i sędziowania z zakresu samoobrony. 
 4. Przygotowanie organizacyjne do przeprowadzenia konkursów, zawodów i pokazów z zakresu samoobrony. 
 5. Zapoznanie uczestników z genezą i historią taekwondo, rozwojem samoobrony na świecie i w Polsce, oraz bezpieczeństwem prowadzenia zajęć. 
 6. Znaczenie roli samoobrony w edukacji młodzieży (współpraca w zespole, wykorzystanie czasu wolnego).  

Uczestnicy: Absolwenci szkół średnich, studiów wyższych magisterskich i zawodowych posiadający zaświadczenie o ukończeniu części ogólnej, oraz absolwenci AWF-ów – wydziałów Wychowania Fizycznego. 

Forma organizacyjna: System weekendowy – zajęcia w soboty i niedziele. 

Formy zaliczenia: Kurs kończy się egzaminem praktycznym i teoretycznym. Po zdaniu egzaminów, uczestnicy otrzymują legitymację instruktorską (opłata 50 zł). 

Warunki naboru: złożenie dokumentów – kolejność zgłoszeń. 

Termin rozpoczęcia: po skompletowaniu grupy minimum 15 osób (czerwiec). 

Odpłatność: 800 zł (przedpłata 200 zł i jedna rata). Uwaga! Faktury wystawiane są do 7 dni po wpłacie za kurs..
Uwaga! Faktury wystawiane są do 7 dni po wpłacie za kurs.

Zapisy, zasady:

Kandydat na uczestnika kursu musi spełniać wymogi określone w ogólnych informacjach o kursie.

Zgłoszenie oficjalne odbywa się poprzez złożenie oryginału karty zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami w Sekretariacie Centrum. 

Zgłoszenie oficjalne można złożyć osobiście w Sekretariacie Centrum, bądź listem poleconym na adres:

Akademia Wychowania Fizycznego
Centrum Doskonalenia Kadr
ul. Witelona 25a
51-617 Wrocław

Osoby, które dopełniły formalności zgłoszenia oficjalnego zostaną poinformowane o terminie i miejscu rozpoczęcia kursu drogą listowną lub telefonicznie.

Wymagane dokumenty:

 • Odpis dyplomu ukończenia studiów lub świadectwo ukończenia szkoły średniej (przy wykształceniu średnim),
 • Karta zgłoszenia
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie w Akademii Wychowania Fizycznego wystawione na załączonym formularzu przez lekarza medycyny pracy.
 • Kserokopia potwierdzenia wpłaty zadatku w wysokości 200 zł na poczet opłaty za kurs.
 • 2 zdjęcia legitymacyjne (podpisane miękkim ołówkiem).