Centrum Doskonalenia Kadr

Informacje ogólne:

Cele i zadania kursu:

 

 • Pedagogizacja specjalistycznej – teoretycznej i praktycznej wiedzy uczestników. Także – w niezbędnym wymiarze, jej unifikacja.
 • Przygotowanie teoretyczne, metodyczne i praktyczne uczestników kursu, do prowadzenia zajęć z zakresu survivalu z dziećmi, młodzieżą szkolną oraz osobami dorosłymi, w środowisku przyrodniczym w warunkach letnich i zimowych.
 • Wyposażenie uczestników kursu w niezbędne wiadomości pozwalające na bezpieczne prowadzenie zajęć z zakresu survivalu w zróżnicowanych warunkach i terenie.

 

Część specjalistyczna

Obejmuje zajęcia z zakresu survivalu w tym 2 zjazdy w celu przeprowadzenia zajęć teoretycznych oraz 4 wyjazdy terenowe. Łącznie — 90 godz. plus, zaliczenie praktyki instruktorskiej – 30 godzin. Kurs kończy się egzaminem.

 

Warunki uczestnictwa w kursie:

 • Ukończone 21 lat oraz posiadanie średniego wykształcenia.
 • Brak schorzeń wykluczających udział w kursie (konieczne zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego, lub aktualna książeczka zdrowia sportowca).

 

Warunki ukończenia kursu:

 • Czynne uczestnictwo w zajęciach praktycznych i teoretycznych.
 • Zaliczenia „warsztatów metodycznych”
 • Zaliczenie konspektu lub scenariusza zajęć
 • Zaliczenie praktyki instruktorskiej
 • Pozytywna ocena z egzaminu końcowego (test)

 

Uzyskane tytuły i dokumenty

 • Uczestnicy kursu, którzy ukończą kurs i zdadzą egzaminy końcowe, uzyskują tytuł instruktora rekreacji o specjalności survival. Otrzymują legitymację Instruktora Rekreacji potwierdzającą nadany tytuł.
 • Kurs pozwala uzyskać kwalifikacje instruktora rekreacji uprawniające do prowadzenia zajęć szkoleniowych w zakresie survivalu. Uzyskany stopień jest stopniem państwowym, uprawniającym do pracy etatowej, dającej uprawnienia emerytalne. Instruktorzy survivalu mogą być zatrudnieni np. w szkołach, organizacjach, OSiR-ach itp. Mogą prowadzić zorganizowane zajęcia w zakresie wychowania fizycznego i rekreacji ruchowej.

 

Plan części specjalistycznej kursu Instruktorów Wspinaczki Sportowej

Przedmiot

Treści programowe

Podstawy wiedzy o survivalu

Pojęcie survivalu * historia * etyka * survival jako forma rekreacji ruchowej * walory rozwojowe i zdrowotne  * psychologia przetrwania * podstawowy sprzęt, wyposażenie i ubiór * ćwiczenia, gry i zabawy z zakresu nauczania i doskonalenia poszczególnych technik * metody prowadzenia zajęć * planowanie i organizacja imprez survivalowych

Przepisy prawne obowiązujące w survivalu

BHP podczas zajęć survivalowych * sytuacja prawna survivalu w Polsce – wybrane problemy  * uprawnienia i obowiązki instruktora 

Survival leśny

Bytowanie: sposoby i metody rozpalania ognia, pozyskiwania pożywienia i wody oraz wykorzystanie tych umiejętności w organizacji zajęć outdoor * Terenoznawstwo: posługiwanie się mapą, kompasem, gps, poruszanie i orientacja w terenie * Traperka: budowanie schronu, kładek, tratw.

Planowanie i organizacja zajęć survivalowych

Projektowanie zajęć survivalowych * ogólne zasady w organizacji pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi

Pierwsza pomoc w warunkach polowych

Podstawy pierwszej pomocy * pierwsza pomoc z wykorzystaniem materiałów dostępnych w terenie * pozoracje i ćwiczenia pomocy poszkodowanym

Survival górski

Podstawowe techniki linowe * wiązanie węzłów * orientacja w terenie górskim * przetrwanie w zmiennych warunkach atmosferycznych w tym letnich i zimowych

 

Wykaz przedmiotów - survival

 1. Podstawy wiedzy o survivalu (6 godzin)
 2. Przepisy prawne obowiązujące w survivalu (4 godziny)
 3. Survival leśny (24 godziny)
 4. Planowanie i organizacja zajęć survivalowych (24 godziny)
 5. Pierwsza pomoc w warunkach polowych (8 godzin)
 6. Survival górski (24 godziny)

 

Prowadzący:

mgr Bogdan Tymoszyk – Instruktor survivalu

 

Odpłatność: 1250 zł. Uwaga! Faktury wystawiane są 7 dni po wpłacie za kurs.

Zapisy, zasady:

Kandydat na uczestnika kursu musi spełniać wymogi określone w ogólnych informacjach o kursie.

Zgłoszenie oficjalne odbywa się poprzez złożenie oryginału karty zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami w Sekretariacie Centrum.

Zgłoszenie oficjalne można złożyć osobiście w Sekretariacie Centrum, bądź listem poleconym na adres:

Akademia Wychowania Fizycznego
Centrum Doskonalenia Kadr
ul. Witelona 25a, p. 013, 51-617 Wrocław
tel./fax 71/347-31-85,  tel. 71/347-31-75, e-mail: cdk@awf.wroc.pl

Osoby, które dopełniły formalności zgłoszenia oficjalnego zostaną poinformowane o terminie i miejscu rozpoczęcia kursu drogą listowną lub telefonicznie.

Wymagane dokumenty:

 • Odpis dyplomu ukończenia studiów lub świadectwo ukończenia szkoły średniej (przy wykształceniu średnim)
 • Karta zgłoszenia
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie w Akademii Wychowania Fizycznego wystawione na załączonym formularzu przez lekarza medycyny pracy.
 • Kserokopia potwierdzenia wpłaty w wysokości 200 zł na poczet opłaty za kurs.
 • 2 zdjęcia legitymacyjne (podpisane miękkim ołówkiem).