Centrum Doskonalenia Kadr

Informacje ogólne:

Kurs instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością taniec towarzyski – umożliwia zdobycie uprawnień zawodowych w zakresie tańca sportowego, przygotowuje kursantów do pracy w klubach sportowych, ośrodkach wypoczynku, na obozach sportowych i koloniach, prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego oraz SKS-ów i UKS-ów (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli).

Organizator: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Centrum Doskonalenia Kadr.

Program kursu obejmuje m.in.:

  • Podstawowe wiadomości o muzyce, budowa tańca sportowego, rytmika metodą Dalcroze’a, systematyka tańców sportowych, wybrane zagadnienia z historii tańca sportowego, wybrane elementy street dance (hip-hop, hause itp), metodyka nauczania poszczególnych tańców sportowych, światowy Program Taneczny – tańce standardowe i tańce latynoamerykańskie, propedeutyka tańców innych powstałych na bazie tańców sportowych: salsa, bachata, merengue, mambo, rumba, kizomba itp., tańce towarzyskie w formie zespołowej oraz party dance. (100godzin)

Wykaz przedmiotów i kadry prowadzącej

Przedmiot

Liczba godzin

Wykładowca

Podstawowe wiadomości o muzyce

1

dr Malwina Pietrzyk-Nowak

Budowa/ struktura tańca

2

dr Malwina Pietrzyk-Nowak

Rytmika metodą Dalcroze’a

2

dr Malwina Pietrzyk-Nowak

Systematyka tańców towarzyskich

2

dr Malwina Pietrzyk-Nowak

Wybrane zagadnienia z historii tańca towarzyskiego

2

dr Malwina Pietrzyk-Nowak

Wybrane elementy street dance (hip-hop, hause itp)

8

Ewa Bielak

Metodyka nauczania poszczególnych tańców towarzyskich

2

dr Malwina Pietrzyk-Nowak

Propedeutyka tańca towarzyskiego

3

dr Malwina Pietrzyk-Nowak

Światowy Program Taneczny – Tańce Standardowe

25

mgr Bernard Lewandowski

dr Malwina Pietrzyk - Nowak

Światowy Program Taneczny – Tańce Latynoamerykańskie

35

dr Malwina Pietrzyk-Nowak

mgr Bernard Lewandowski

Propedeutyka tańców uzupełniających ( salsa, bachata, merengue, mambo, rumba, kizomba itp) w formie zespołowej oraz party dance

4

 

dr Malwina Pietrzyk-Nowak

 

Kształtowanie orientacji czasowo – przestrzennej w odniesieniu do tańca

3

dr Malwina Pietrzyk-Nowak

Choreografia poszczególnych tańców towarzyskich

2

dr Malwina Pietrzyk-Nowak

Tańce towarzyskie w formie zespołowej oraz party dance

3

dr Malwina Pietrzyk-Nowak

Tańce uzupełniające( salsa, bachata, merengue, mambo, kizomba)  w formie zespołowej oraz party dance

4

dr Malwina Pietrzyk-Nowak

 

Metodyka pracy z osobami niepełnosprawnymi

1

dr Malwina Pietrzyk-Nowak

RAZEM

100

 

Miejsce zajęć: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ul. Rzeźbiarska 4 „Zameczek” (duża sala).

Forma organizacyjna: System weekendowy (soboty i niedziele).

Przewidywane terminy kursu:

  •  maj 2018

Uczestnicy (wymagania formalne):

  • Świadectwo ukończenia szkoły średniej
  • Ukończenie kursu instruktora rekreacji w zakresie podstaw teoretycznych
  • Posiadanie niezbędnych umiejętności w zakresie technik tanecznych (egzamin kwalifikacyjny)

Warunki naboru: złożenie dokumentów – kolejność zgłoszeń.

Warunki rozpoczęcia kursu: po skompletowaniu grupy minimum 15 osób.

Formy zaliczenia: Egzamin teoretyczny i praktyczny, po zdaniu obu egzaminów uczestnik otrzymuje legitymację instruktorską (opłata 50zł)

Odpłatność:  od 800 zł do 1200 zł-zależne od ilości osób (część ogolna dla osób nie po AWF dodatkowo 400 zł-kurs ogólny rekreacji ), możliwość wystawienia faktury. Uwaga! Faktury wystawiane są do 7 dni po wpłacie za kurs.

Zapisy, zasady:

Kandydat na uczestnika kursu musi spełniać wymogi określone w ogólnych informacjach o kursie.

Zgłoszenie oficjalne odbywa się poprzez złożenie oryginału karty zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami w Sekretariacie Centrum.

Zgłoszenie oficjalne można złożyć osobiście w Sekretariacie Centrum, bądź listem poleconym na adres:

Akademia Wychowania Fizycznego
Centrum Doskonalenia Kadr
ul. Witelona 25a, p. 013, 51-617 Wrocław
tel./fax 71/347-31-85,  tel. 71/347-31-75, e-mail: cdk@awf.wroc.pl

Osoby, które dopełniły formalności zgłoszenia oficjalnego zostaną poinformowane o terminie i miejscu rozpoczęcia kursu drogą listowną lub telefonicznie.

Wymagane dokumenty:

  • Odpis dyplomu ukończenia studiów lub świadectwo ukończenia szkoły średniej (przy wykształceniu średnim)
  • Karta zgłoszenia
  • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie w Akademii Wychowania Fizycznego wystawione na załączonym formularzu przez lekarza medycyny pracy.
  • Kserokopia potwierdzenia wpłaty w wysokości 200 zł na poczet opłaty za kurs.
  • 2 zdjęcia legitymacyjne (podpisane miękkim ołówkiem).