Centrum Doskonalenia Kadr

Informacje ogólne:

Kurs instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością wspinaczka skałkowa – umożliwia zdobycie uprawnień zawodowych w dziedzinie wspinaczki skałkowej. Przygotowuje kursantów do pracy w ośrodkach wypoczynku, na obozach sportowych i koloniach, prowadzenia zajęć w ramach pozaszkolnych lekcji wychowania fizycznego (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli). Czas trwania kursu wynosi – 100 godzin zajęć realizowanych w ciągu 3 miesięcy (system weekendowy) lub obozów w okresie wakacyjnym.

Program kursu obejmuje m.in.:

 1. Zapoznanie z różnymi technikami wspinaczki skałkowej.
 2. Zapoznanie z metodyką prowadzenia zajęć z zakresu wspinaczki skałkowej z osobami w różnym wieku i o różnym stopniu zaawansowania.
 3. Umiejętność precyzyjnej demonstracji elementów technicznych dyscypliny.
 4. Opanowanie podstawowych wiadomości z metodyki organizacji i prowadzenia zajęć z wspinaczki skałkowej.
 5. Opanowanie wiadomości z zakresu historii wspinaczki skałkowej, bezpieczeństwa prowadzenia zajęć, technik ratownictwa wysokościowego oraz przygotowania i organizacji zawodów.

Uczestnicy: Absolwenci szkół średnich, studiów wyższych magisterskich i zawodowych posiadający zaświadczenie o ukończeniu części ogólnej, oraz absolwenci AWF-ów – wydziałów Wychowania Fizycznego.

Forma organizacyjna: System weekendowy (soboty i niedziele) lub obozów w okresie wakacyjnym.

Formy zaliczenia: Kurs kończy się egzaminem praktycznym i teoretycznym. Po zdaniu egzaminów, uczestnicy otrzymują legitymację instruktorską (opłata 50 zł).

Warunki naboru: złożenie dokumentów – kolejność zgłoszeń. Udokumentowana działalność wspinaczkowa (zaświadczenie o kursie specjalistycznym w zakresie alpinizmu, wspinaczki skałkowej). Egzamin kwalifikacyjny ze wspinaczki w zespole na 3-4 drogach wspinaczkowych o trudnościach od VI.+ do VI.1., z których kandydat powinien przejść co najmniej dwie stosując prawidłowo zasady asekuracji i współpracy w zespole. Termin egzaminu uzgadniać indywidualnie z p. B. Jakubowicz tel. 602301233.

Termin rozpoczęcia: październik / listopad 2013 .

Odpłatność: 1100 zł. Uwaga! Faktury wystawiane są 7 dni po wpłacie za kurs.

Zapisy, zasady:

Kandydat na uczestnika kursu musi spełniać wymogi określone w ogólnych informacjach o kursie.

Zgłoszenie oficjalne odbywa się poprzez złożenie oryginału karty zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami w Sekretariacie Centrum.

Zgłoszenie oficjalne można złożyć osobiście w Sekretariacie Centrum, bądź listem poleconym na adres:

Akademia Wychowania Fizycznego
Centrum Doskonalenia Kadr
ul. Witelona 25a
51-617 Wrocław

Osoby, które dopełniły formalności zgłoszenia oficjalnego zostaną poinformowane o terminie i miejscu rozpoczęcia kursu drogą listowną lub telefonicznie.

Wymagane dokumenty:

 • Odpis dyplomu ukończenia studiów lub świadectwo ukończenia szkoły średniej (przy wykształceniu średnim),
 • Zaświadczenie ukończenia szkolenia specjalistycznego w zakresie alpinizmu, wspinaczki skałkowej
 • Karta zgłoszenia
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w szkoleniu i braku przeciwwskazań do uprawiania zawodu instruktora wspinaczki skałkowej w Akademii Wychowania Fizycznego wystawione na załączonym formularzu przez lekarza medycyny pracy.
 • Kserokopia potwierdzenia wpłaty zadatku w wysokości 200 zł na poczet opłaty za kurs.
 • 2 zdjęcia legitymacyjne (podpisane miękkim ołówkiem).