Centrum Doskonalenia Kadr

Informacje ogólne:

kurs instruktorów sportu

Kurs rozpoczyna sie 7 maja  i będzie odbywał się w soboty i niedziele do pierwszego weeknedu czerwca włącznie.
Chętni mogą się zapisywaćdo 6 maja, składając kartę zgłoszeniową w postaci skanu , mailem.

 

Na podstawie Porozumienia Akademii Wychowania Fizycznego w sprawie systemu kwalifikacji w szkoleniu sportowym z dnia 5 lica 2013 roku Centrum Doskonalenia Kadr AWF Wrocław  prowadzi kursy na tytuł instruktora sportu.

Kształcenie instruktorów sportu w ramach kursów jest organizowane w sportach, w których mogą działać polskie związki sportowe.

W szczególności zapraszamy na kursy w podanych niżej sportach:

 • judo
 • kulturystyka
 • lekkoatletyka
 • strzelectwo sportowe
 • tenis stołowy
 • wspinaczka sportowa
 • kolarstwo
 • kajakarstwo
 • hokej na trawie
 • sport niepełnosprawnych

 PODSTAWOWE INFORMACJE O KURSIE INSTRUKTORA SPORTU

część ogólna kursu instruktora sportu

CEL: głównym celem tej części kursu jest teoretyczne przygotowanie kandydatów do prowadzenia zajęć w charakterze instruktorów sportu 

Część ogólna (teoretyczna) Kursu jest wspólna programowo dla każdej specjalizacji sportowej i obejmuje szeroki przekrój kształcenia; obejmuje takie przedmioty jak: m.in. teoria treningu sportowego, spotr dzieci i młodzieży, medycynę sportu, antropologię, fizjologiczno-biomechaniczne podstawy treningu sportowego,nauczanie czynności ruchowych, biomechanikę sportu, psychologię sportu i pedagogikę sportu.

UCZESTNICY: wszyscy uczestnicy kursów instruktora sportu - z tej części szkolenia zwolnieni są jedynie studenci i absolwenci AWF kierunek WF oraz Sport.

WARUNKI REKRUTACJI: złożenie dokumentów do sekretariatu CDK

TRYB KURSU: sesje sobotnio - niedzielne

CZAS TRWANIA: 3 sesje 

LICZBA GODZIN: 60 godz.

FORMA ZALICZENIA: zaliczenie

TERMIN ZAJĘĆ: ustalony po zgłoszeniu się min 15 osób 

CENA: 500 zł. 

DOKUMENT KOŃCOWY: zaświadczenie o ukończeniu części ogólnej kursu instruktorów sportu

 1. wymogi wstępne dla kandydatów na kurs: pełnoletniość, wykształcenie średnie, złożenie kompletu wymaganych dokumentów, w skład którego wchodzą:
  • karta zgłoszenia
  • kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie minimum średnie (potwierdzona za zgodność z oryginałem)
  • oświadczenie o niekaralności
  •  fotografia
  • potwierdzenie opłaty 200 zł za kurs (najpóźniej 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia kursu)

 DOKUMENT KOŃCOWY: zaświadczenie o ukończeniu części ogólnej kursu instruktorów sportu

 

Zapisy, zasady:

Kandydat na uczestnika kursu musi spełniać wymogi określone w ogólnych informacjach o kursie.

Zgłoszenie oficjalne odbywa się poprzez złożenie oryginału karty zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami w Sekretariacie Centrum.

Zgłoszenie oficjalne można złożyć osobiście w Sekretariacie Centrum, bądź listem poleconym na adres:

Akademia Wychowania Fizycznego
Centrum Doskonalenia Kadr
ul. Witelona 25a
51-617 Wrocław

Osoby, które dopełniły formalności zgłoszenia oficjalnego zostaną poinformowane o terminie i miejscu rozpoczęcia kursu drogą e-mailową lub telefonicznie.

Wymagane dokumenty:

 • Odpis dyplomu ukończenia studiów lub świadectwo ukończenia szkoły średniej (przy wykształceniu średnim),
 • Karta zgłoszenia
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie w Akademii Wychowania Fizycznego wystawione na załączonym formularzu przez lekarza medycyny pracy
 • 1 zdjęcie legitymacyjne (podpisane miękkim ołówkiem).