Centrum Doskonalenia Kadr

Informacje ogólne:

Kurs instruktora sportu ze specjalnością kulturystyka – umożliwia zdobycie uprawnień zawodowych w dziedzinie ćwiczeń siłowych i kulturystyki. Przygotowuje kursantów do pracy w klubach fitness (siłowniach), ośrodkach wypoczynku, na obozach sportowych i koloniach, prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli).

Program kursu obejmuje m.in.:

 1. Zapoznanie z metodyką, teorią i organizacją zasad prowadzenia zajęć, z zakresu ćwiczeń siłowych i body-buildingu, z osobami w różnym wieku i o różnym stopniu zaawansowania.
 2. Wyposażenie w praktyczne umiejętności prowadzenia zajęć o charakterze ogólnorozwojowym i siłowym na różnych etapach ontogenezy człowieka.
 3. Znajomość czynnościową mięśni – osoby uczęszczające na kurs potrafią, dobierać ćwiczenia siłowe do głównych grup mięśniowych.
 4. Przygotowanie organizacyjne do przeprowadzenia konkursów, zawodów i pokazów kulturystycznych.
 5. Zapoznanie uczestników z genezą i historią ćwiczeń siłowych, rozwojem kulturystyki na świecie i w Polsce, oraz bezpieczeństwem prowadzenia zajęć.
 6. Opanowanie technik i metod nauczania ćwiczeń siłowych i konkurencji wchodzących w skład zawodów kulturystycznych.

Informacje ogólne:

Liczba godzin

Program obejmuje

 

 • 90 godzin zajęć + 30 godzin praktyk  (dla osób uczestniczących w części specjalistyczne j- absolwenci kierunku Wychowanie Fizyczne oraz kierunku Sport.      

Uczestnicy: Absolwenci szkół średnich, studiów wyższych magisterskich i zawodowych, oraz absolwenci AWF-ów – kierunek Wychowanie Fizyczne bądz Sport.

 

Forma organizacyjna: System weekendowy (soboty i niedziele).

Formy zaliczenia: Kurs kończy się egzaminem praktycznym i teoretycznym. Po zdaniu egzaminów, uczestnicy otrzymują legitymację instruktorską (opłata 50zł).

Warunki naboru: według kolejności zgłoszeń.

Termin rozpoczęcia: po skompletowaniu grupy minimum 15 osób.

Odpłatność:

 • cena kursu  800 zł (  dla absolwentów AWF po kierunku WF oraz Sport).

Uwaga! Faktury wystawiane są do 7 dni po wpłacie za kurs.
W przypadku potrzeby otrzymania faktury proszę o kontakt z księgowością 713473459.
  

Dokument końcowy: Po pozytywnym zdaniu egzaminu końcowego uczestnicy otrzymują legitymację instruktora sportu- dyscyplina – Kulturystyka, wydaną przez Akademię Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Zapisy, zasady:

Kandydat na uczestnika kursu musi spełniać wymogi określone w ogólnych informacjach o kursie.

Wymagania wobec kandydata: ukończone 18 lat  min. średnie wykształcenie

Zgłoszenie oficjalne odbywa się poprzez złożenie oryginału karty zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami w Sekretariacie Centrum.

Zgłoszenie oficjalne można złożyć osobiście w Sekretariacie Centrum, bądź listem poleconym na adres:

Akademia Wychowania Fizycznego
Centrum Doskonalenia Kadr
ul. Witelona 25a
51-617 Wrocław

Osoby, które dopełniły formalności zgłoszenia oficjalnego zostaną poinformowane o terminie i miejscu rozpoczęcia kursu drogą listowną lub telefonicznie.

Wymagane dokumenty:

 • Odpis dyplomu ukończenia studiów (kierunek WF oraz Sport) lub świadectwo ukończenia szkoły średniej (przy wykształceniu średnim),
 • zaświdczenie o ukończeniu kursu ogólnego Sportu - dla osób, które nie są po AWF kierunek Sport bądź Wychowanie Fizyczne
 • Karta zgłoszenia
 • oświadczenie o niekaralności
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie w Akademii Wychowania Fizycznego wystawione na załączonym formularzu przez lekarza medycyny pracy lub lekarza posiadającego uprawnienia do przeprowadzania badań profilaktycznych.
 • Kserokopia potwierdzenia wpłaty zadatku w wysokości 200 zł na poczet opłaty za kurs.
 • 2 zdjęcia legitymacyjne (podpisane miękkim ołówkiem).