Centrum Doskonalenia Kadr

Informacje ogólne:

Kurs instruktora sportu ze specjalnością piłki ręcznej – umożliwia zdobycie uprawnień zawodowych w zakresie piłki ręcznej. Przygotowuje kursantów do pracy w klubach sportowych, ośrodkach wypoczynku, na obozach sportowych i koloniach, prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego oraz SKS-ów i UKS-ów (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli). Czas trwania kursu wynosi – 150 godzin zajęć realizowanych w ciągu 3 miesięcy (system weekendowy).

Program kursu obejmuje m.in.:

 1. Zapoznanie z metodyką nauczania, teorią i organizacją zasad prowadzenia zajęć, z zakresu piłki ręcznej, z osobami w różnym wieku i o różnym stopniu zaawansowania.
 2. Wyposażenie w praktyczne umiejętności prowadzenia zajęć o charakterze ogólnorozwojowym dla dzieci w różnym wieku.
 3. Znajomość i umiejętność poprawnej demonstracji podstawowych elementów technicznych, oraz przepisów gry i sędziowania z zakresu piłki ręcznej.
 4. Przygotowanie organizacyjne do przeprowadzenia konkursów, zawodów i pokazów z zakresu piłki ręcznej.
 5. Zapoznanie uczestników z genezą i historią piłki ręcznej, rozwojem piłki ręcznej na świecie i w Polsce, oraz bezpieczeństwem prowadzenia zajęć.
 6. Znaczenie roli gry sportowej w edukacji młodzieży (współpraca w zespole, wykorzystanie czasu wolnego).

Liczba godzin

Program obejmuje

 

 • 90 godzin zajęć + 30 godzin praktyk  (dla osób uczestniczących w części specjalistyczne j- absolwenci kierunku Wychowanie Fizyczne oraz kierunku Sport.      

 

Uczestnicy: Absolwenci szkół średnich, studiów wyższych magisterskich i zawodowych 

Forma organizacyjna: System weekendowy (soboty i niedziele).

Formy zaliczenia: Kurs kończy się egzaminem praktycznym i teoretycznym. Po zdaniu egzaminów, uczestnicy otrzymują legitymację instruktorską (opłata 50zł).

Warunki naboru: według kolejności zgłoszeń.

Termin rozpoczęcia: po skompletowaniu grupy minimum 15 osób.

 Odpłatność:

 • cena kursu  800 zł - dla absolwentów AWF po kierunku WF oraz Sport).

Uwaga! Faktury wystawiane są do 7 dni po wpłacie za kurs.
W przypadku potrzeby otrzymania faktury proszę o kontakt z księgowością 713473459.

Dokument końcowy: Po pozytywnym zdaniu egzaminu końcowego uczestnicy otrzymują legitymację instruktora sportu- dyscyplina – Piłka ręczna, wydaną przez Akademię Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Zapisy, zasady:

Kandydat na uczestnika kursu musi spełniać wymogi określone w ogólnych informacjach o kursie.

Zgłoszenie oficjalne odbywa się poprzez złożenie oryginału karty zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami w Sekretariacie Centrum.

Zgłoszenie oficjalne można złożyć osobiście w Sekretariacie Centrum, bądź listem poleconym na adres:

Akademia Wychowania Fizycznego
Centrum Doskonalenia Kadr
ul. Witelona 25a
51-617 Wrocław

Osoby, które dopełniły formalności zgłoszenia oficjalnego zostaną poinformowane o terminie i miejscu rozpoczęcia kursu drogą listowną lub telefonicznie.

Wymagane dokumenty:

 • Odpis dyplomu ukończenia studiów ( kierunek WF oraz Sport ) lub świadectwo ukończenia szkoły średniej (przy wykształceniu średnim),
 • zaświdczenie o ukończeniu kursu ogólnego Sportu - dla osób, które nie są po AWF kierunek Sport bądź Wychowanie Fizyczne
 • Karta zgłoszenia
 • oświdczenie o niekaralności
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie w Akademii Wychowania Fizycznego wystawione na załączonym formularzu przez lekarza medycyny pracy lub lekarza posiadającego uprawnienia do przeprowadzania badań profilaktycznych.
 • Kserokopia potwierdzenia wpłaty zadatku w wysokości 200 zł na poczet opłaty za kurs.
 • 2 zdjęcia legitymacyjne (podpisane miękkim ołówkiem).