Centrum Doskonalenia Kadr

Informacje ogólne:

Ramowy program dydaktyczny: Taniec Sportowy

 Nazwa formy dokształcenia:

 • Kurs instruktorów sportu ze specjalizacją taniec sportowy

 Organizator:

 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Centrum Doskonalenia Kadr

 Cele ogólne:

Przygotowanie słuchaczy do:

 • pracy w klubach tanecznych
 • pracy w ośrodkach i domach kultury
 • pracy na obozach i koloniach tanecznych
 • prowadzenia zajęć wychowania fizycznego
 • podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli

Cele szczegółowe:

Opanowanie przez słuchaczy:

 • podstawowych wiadomości z metodyki nauczania tańca sportowego
 • technik wykonywania kroków tanecznych z poszczególnych tańców latynoamerykańskich
 • technik wykonywania kroków tanecznych z poszczególnych tańców standardowych
 • umiejętności tworzenia układów choreograficznych

Ogólny plan formy edukacyjnej:

Przedmiot

Wykłady
(Liczba godzin)

Ćwiczenia
(Liczba godzin)

Zaliczenie
(forma)

Taniec sportowy

Etap I

5

40

Egzamin praktyczny  i teoretyczny

Taniec sportowy

Etap II

5

40

Egzamin praktyczny  i teoretyczny

Razem

10

80

90

Praktyki

 

30

30

 Ramowe programy przedmiotów:

 Nazwa: Taniec sportowy – etap I

 Liczba godzin:

 • Wykłady – 5
 • Ćwiczenia – 40

 Cele przedmiotu:

 • Zapoznanie słuchaczy z różnymi formami tańca sportowego
 • Nabycie przez słuchaczy umiejętności precyzyjnej demonstracji technik kroków tanecznych z poszczególnych tańców
 • Opanowanie przez słuchaczy podstawowych wiadomości z metodyki prowadzenia zajęć

 Treść zajęć:

Organizacja zajęć tańca sportowego:

 • Sala taneczna i jej wyposażenie
 • Zaplecze dla instruktorów i klientów
 • Zaplecze dla procesu odnowy biologicznej
 • Prawne podstawy prowadzenia zajęć: bhp, oc i inne
 • Geneza tańca sportowego
 • Amatorski i zawodowy ruch taneczny
 • Przepisy Sportowego Tańca Towarzyskiego (oraz kryteria sędziowskie)
 • Taniec sportowy jako forma zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w szkołach (ustawa o kulturze fizycznej 1996 Dz. U. 136 poz.1116)
 • Inne formy zajęć tanecznych ( latino, samba party dance, salsa, bachata, mambo, rock and roll, tango argentino,  zumba, merengue i inne)
 • Taniec sportowy – samba na poziomie student - teacher (podstawowe informacje, pochodzenie, styl, charakter, postawa taneczna, rytm, technika taneczna, program, wskazówki metodyczne)
 • Taniec sportowy – cha cha na poziomie student - teacher (podstawowe informacje, pochodzenie, styl, charakter, postawa taneczna, rytm, technika taneczna, program, wskazówki metodyczne)
 • Taniec sportowy – rumba na poziomie student - teacher (podstawowe informacje, pochodzenie, styl, charakter, postawa taneczna, rytm, technika taneczna, program, wskazówki metodyczne)
 • Taniec sportowy – jive na poziomie student - teacher (podstawowe informacje, pochodzenie, styl, charakter, postawa taneczna, rytm, technika taneczna, program, wskazówki metodyczne)
 • Taniec sportowy – paso doble na poziomie student - teacher (podstawowe informacje, pochodzenie, styl, charakter, postawa taneczna, rytm, technika taneczna, program, wskazówki metodyczne)
 • Taniec sportowy – walc angielski na poziomie student - teacher (podstawowe informacje, pochodzenie, styl, charakter, postawa taneczna, rytm, technika taneczna, program, wskazówki metodyczne)
 • Taniec sportowy – tango na poziomie student - teacher (podstawowe informacje, pochodzenie, styl, charakter, postawa taneczna, rytm, technika taneczna, program, wskazówki metodyczne)
 • Taniec sportowy – walc wiedeński na poziomie student - teacher (podstawowe informacje, pochodzenie, styl, charakter, postawa taneczna, rytm, technika taneczna, program, wskazówki metodyczne)
 • Taniec sportowy – quickstep na poziomie student - teacher (podstawowe informacje, pochodzenie, styl, charakter, postawa taneczna, rytm, technika taneczna, program, wskazówki metodyczne)
 • Taniec sportowy – foxtrot na poziomie student - teacher (podstawowe informacje, pochodzenie, styl, charakter, postawa taneczna, rytm, technika taneczna, program, wskazówki metodyczne)

Uwagi:

Warunki zaliczenia przedmiotu:

 • obecność na min. 50% zajęć
 • opracowanie rozgrzewki lub części końcowej oraz jej praktyczne  przeprowadzenie na grupie
 • zdanie egzaminu teoretycznego i praktycznego

Nazwa: Taniec sportowy – etap II

Liczba godzin:

 • Wykłady - 5
 • Ćwiczenia - 40

 Cele przedmiotu:

 • Opanowanie przez słuchaczy wiadomości z zakresu fizjologii sportu, biomechaniki oraz metodyki prowadzenia zajęć przy muzyce
 • Nabycie przez słuchaczy umiejętności precyzyjnego doboru obciążeń zajęć odpowiednio do założonych celów
 • Przygotowanie słuchaczy do samodzielnego prowadzenia zajęć tanecznych

 Treść zajęć:

 • Zasady opisu ruchu
 • Budowa utworu muzycznego (pojęcia rytm, metrum, takt, fraza i inne)
 • Podstawowe informacje z rytmiki (rytmika wg Dalcreoze’a)
 • Zasady przygotowania muzyki do zajęć
 • Praktyczna kontrola treningów i postępów ćwiczących, analiza wyników
 • Taniec sportowy – samba: wybrane figury na poziomie associate (podstawowe informacje, pochodzenie, styl, charakter, postawa taneczna, rytm, technika taneczna, program, wskazówki metodyczne)
 • Taniec sportowy – cha cha: wybrane figury na poziomie associate (podstawowe informacje, pochodzenie, styl, charakter, postawa taneczna, rytm, technika taneczna, program, wskazówki metodyczne)
 • Taniec sportowy – rumba: wybrane figury na poziomie associate (podstawowe informacje, pochodzenie, styl, charakter, postawa taneczna, rytm, technika taneczna, program, wskazówki metodyczne)
 • Taniec sportowy – jive: wybrane figury na poziomie associate (podstawowe informacje, pochodzenie, styl, charakter, postawa taneczna, rytm, technika taneczna, program, wskazówki metodyczne)
 • Taniec sportowy – paso doble: wybrane figury na poziomie associate (podstawowe informacje, pochodzenie, styl, charakter, postawa taneczna, rytm, technika taneczna, program, wskazówki metodyczne)
 • Taniec sportowy – walc angielski: wybrane figury na poziomie associate (podstawowe informacje, pochodzenie, styl, charakter, postawa taneczna, rytm, technika taneczna, program, wskazówki metodyczne)
 • Taniec sportowy – tango: wybrane figury na poziomie associate (podstawowe informacje, pochodzenie, styl, charakter, postawa taneczna, rytm, technika taneczna, program, wskazówki metodyczne)
 • Taniec sportowy – walc wiedeński: wybrane figury na poziomie associate (podstawowe informacje, pochodzenie, styl, charakter, postawa taneczna, rytm, technika taneczna, program, wskazówki metodyczne)
 • Taniec sportowy – quickstep: wybrane figury na poziomie associate (podstawowe informacje, pochodzenie, styl, charakter, postawa taneczna, rytm, technika taneczna, program, wskazówki metodyczne)
 • Taniec sportowy – foxtrot: wybrane figury na poziomie associate (podstawowe informacje, pochodzenie, styl, charakter, postawa taneczna, rytm, technika taneczna, program, wskazówki metodyczne)

Uwagi:

Warunki zaliczenia przedmiotu:

 • obecność na min. 50% zajęć
 • pozytywne zaliczenie etapu I
 • opracowanie choreografii i praktyczne wykonanie układu z wybranego tańca sportowego latynoamerykańskiego
 • opracowanie choreografii i praktyczne wykonanie układu z wybranego tańca sportowego latynoamerykańskiego
 • przeprowadzenia zajęć tanecznych na grupie
 • zdanie egzaminu teoretycznego i praktycznego

Założenia organizacyjne:

Uczestnicy i rekrutacja:

 • Uczestnikiem kursu mogą być osoby, które posiadają świadectwo dojrzałości
 • Uczestnik powinien mieć wcześniej kontakt z tańcem sportowym (książeczka sportowa, klasa sportowa min. C lub pokaz umiejętności i warunkowe dopuszczenie do kursu)

 Organizacja kursu:

Ogólna liczba godzin

 • 90 (etap I – 45, etap II – 45) oraz 30 praktyki     

Formy zajęć dydaktycznych

 • wykłady, ćwiczenia, warsztaty

Liczebność grup

 • 15 - 30 osób

Wymogi bazowe i sprzętowe

 • sala taneczna wyposażona w lustra
 • sala wykładowa
 • szatnie i zaplecze sanitarne
 • sprzęt grający oraz zestaw płyt z muzyką

 Warunki ukończenia zajęć i uzyskania legitymacji instruktorskiej:

 • Zaliczenie etapu I i II

 Dokumentacja dodatkowa:

 • Teczka z materiałami dydaktycznymi : program kursu, wykaz pozycji tanecznych i kroków z poszczególnych tańców standardowych i latynoamerykańskich, filmy, muzyka

 Kadra:

 • dr Malwina Pietrzyk – Nowak
 • mgr Bernard Lewandowski

Uczestnicy: Absolwenci szkół średnich, studiów wyższych magisterskich i zawodowych posiadający zaświadczenie o ukończeniu części ogólnej, oraz absolwenci AWF-ów – Kierunek Sport albo  Wychowanie Fizyczne.

Forma organizacyjna: System weekendowy (soboty i niedziele).

Formy zaliczenia: Kurs kończy się egzaminem praktycznym i teoretycznym. Po zdaniu egzaminów, uczestnicy otrzymują legitymację instruktorską (opłata 50zł).

Warunki naboru: złożenie dokumentów – kolejność zgłoszeń.

Termin rozpoczęcia: po skompletowaniu grupy minimum 15 osób. maj 2018

Odpłatność: 800 zł (przedpłata 200zł i jedna rata). Uwaga! Faktury wystawiane są do 7 dni po wpłacie za kurs. Opłata za legitymację 50 zł.

Zapisy, zasady:

Zgłoszenie oficjalne odbywa się poprzez złożenie oryginału karty zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami w Sekretariacie Centrum.

Zgłoszenie oficjalne można złożyć osobiście w Sekretariacie Centrum, bądź listem poleconym na adres:

Akademia Wychowania Fizycznego
Centrum Doskonalenia Kadr
ul. Witelona 25a
51-617 Wrocław

Osoby, które dopełniły formalności zgłoszenia oficjalnego zostaną poinformowane o terminie i miejscu rozpoczęcia kursu drogą listowną lub telefonicznie.

Wymagane dokumenty:

  • Odpis dyplomu ukończenia studiów lub świadectwo ukończenia szkoły średniej (przy wykształceniu średnim), zaświdczenie o ukonczeniu kursu ogolnego sportu ( dla osób, które nie są po AWF )
  • Karta zgłoszenia
  • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie w Akademii Wychowania Fizycznego wystawione na załączonym formularzu przez lekarza medycyny pracy.
  • Oświadczenie o niekaralności
  • Kserokopia potwierdzenia wpłaty zadatku w wysokości 200 zł na poczet opłaty za kurs.
  • Uczestnik powinien mieć wcześniej kontakt z tańcem sportowym (książeczka sportowa, klasa sportowa min. C lub pokaz umiejętności i warunkowe dopuszczenie do kursu)
  • 2 zdjęcia legitymacyjne ( podpisane miekkim ołówkiem)