Centrum Doskonalenia Kadr

Informacje ogólne:

Kurs instruktora sportu ze specjalnością wspinaczka sportowa:

Cele i zadania kursu:

 • Pierwszoplanowym celem kursu jest pedagogizacja specjalistycznej – teoretycznej i praktycznej wiedzy uczestników. Także – w niezbędnym wymiarze, jej unifikacja.
 • Przygotowanie teoretyczne, metodyczne i praktyczne uczestników kursu, do prowadzenia zajęć z zakresu wspinaczki sportowej z dziećmi, młodzieżą szkolną oraz osobami dorosłymi, na jednowyciągaowych obiektach wspinaczkowych (sztucznych i naturalnych, wyposażonych w stałe punkty asekuracyjne)
 • Wyposażenie uczestników kursu w niezbędne wiadomości pozwalające na przygotowanie zawodników do rywalizacji sportowej.

Część specjalistyczna

Obejmuje zajęcia o charakterze wspinaczkowym (sposoby wspinania, metodyka szkolenia wspinaczkowego, zasady prowadzenia zajęć z młodzieżą itp.). Łącznie — 130 godz. (lekcyjnych), w tym zaliczenie dwóch praktyk instruktorskich (staży) – 30 godzin. Kurs kończy się egzaminem. 

Warunki uczestnictwa w kursie:

 • Ukończone 21 lat oraz posiadanie średniego wykształcenia.
 • Brak schorzeń wykluczających udział w kursie (konieczne zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego, lub aktualna książeczka zdrowia sportowca).
 • Udokumentowany trzy letni staż wspinaczkowy - należy dołączyć wykaz najlepszych przejść, z różnych (przynajmniej trzech) rejonów wspinaczkowych. Minimalna trudność pokonywanych dróg to:
  • Panie VI.2 OS lub VI.4 RP
  • Panowie VI.3 OS lub VI.5 RP
 • Lub osiągnięcie odpowiednio wysokich rezultatów we wspinaczce sportowej (minimalnie w ostatnich czterech latach) w zawodach rangi Mistrzostw Polski lub Pucharu Polski:
  • Panie - pierwsza czwórka w konkurencji „czas” lub pierwsza ósemka w konkurencji „prowadzenie”
  • Panowie - pierwsza ósemka w konkurencji „czas” lub zajęcie miejsca w półfinałach (26-tka) w konkurencji „prowadzenie”.
 • Oraz ukończenie z wynikiem pozytywnym egzaminu wstępnego składającego się z dwóch części:
  • Praktycznej – próba przejścia drogi wspinaczkowej na sztucznej ścianie z dolną asekuracją o trudnościach VI.3 OS (ocena będzie również obejmowała technikę wspinania oraz asekurację).
  • Teoretycznej – test, lub pytania otwarte sprawdzające wiedzę z zakresu wspinaczki sportowej.
 • O przyjęciu na kurs może decydować także ewentualna rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem.

 

Warunki ukończenia kursu:

 • Czynne uczestnictwo w zajęciach praktycznych i teoretycznych.
 • Zaliczenia „warsztatów metodycznych”
 • Zaliczenie konspektu lub scenariusza zajęć
 • Zaliczenie dwóch praktyk instruktorskich (staży):
  • W sekcji sportowej - w wymiarze 8 godz. W tym 4 godz. hospitacji zajęć i 4 godz. prowadzenia.
  • W szkole wspinaczki (skałki) zaaprobowanej przez organizatora kursu, trwającej cztery dni w tym dwa dni zajęć hospitacja i dwa dni prowadzenie.
 • Pozytywna ocena z egzaminu końcowego (test)

Uzyskane tytuły i dokumenty

Uczestnicy kursu, którzy ukończą kurs i zdadzą egzaminy końcowe, uzyskują tytuł instruktora sportu we wspinaczce sportowej. Otrzymują legitymację Instruktora Sportu potwierdzającą nadany tytuł.

Kurs pozwala uzyskać kwalifikacje instruktora sportu uprawniające do prowadzenia zajęć szkoleniowych i treningowych w zakresie wspinaczki halowej, a także w skałach (tylko na drogach trwale ubezpieczonych). Uzyskany stopień jest stopniem państwowym, uprawniającym do pracy etatowej, dającej uprawnienia emerytalne. Instruktorzy wspinaczki mogą być zatrudnieni np. w szkołach, klubach wspinaczkowych, OSiR-ach itp. Mogą prowadzić zorganizowane zajęcia w zakresie wychowania fizycznego, sportu i rekreacji ruchowej.

Forma organizacyjna: System weekendowy (soboty i niedziele).

Formy zaliczenia:

 • Czynne uczestnictwo w zajęciach praktycznych i teoretycznych.
 • Zaliczenia „warsztatów metodycznych”
 • Zaliczenie konspektu lub scenariusza zajęć
 • Zaliczenie dwóch praktyk instruktorskich (staży):
  • W sekcji sportowej - w wymiarze 8 godz. W tym 4 godz. hospitacji zajęć i 4 godz. prowadzenia.
  •  W szkole wspinaczki (skałki) zaaprobowanej przez organizatora kursu, trwającej cztery dni w tym dwa dni zajęć hospitacja i dwa dni prowadzenie.
 • Pozytywna ocena z egzaminu końcowego (test).
 • Po zdaniu egzaminów, uczestnicy otrzymują legitymację instruktorską (opłata 15zł).

Warunki naboru: złożenie dokumentów – kolejność zgłoszeń.

Termin rozpoczęcia: po skompletowaniu grupy minimum 15 osób.

Odpłatność: 1700 zł (przedpłata 200 zł ). Uwaga! Faktury wystawiane są do 7 dni po wpłacie za kurs.


Zapisy

Zasady:

Kandydat na uczestnika kursu musi spełniać wymogi określone w ogólnych informacjach o kursie.

Zgłoszenie oficjalne odbywa się poprzez złożenie oryginału karty zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami w Sekretariacie Centrum.

Zgłoszenie oficjalne można złożyć osobiście w Sekretariacie Centrum, bądź listem poleconym na adres:

Akademia Wychowania Fizycznego
Centrum Doskonalenia Kadr
ul. Witelona 25a
51-617 Wrocław

Osoby, które dopełniły formalności zgłoszenia oficjalnego zostaną poinformowane o terminie i miejscu rozpoczęcia kursu drogą listowną lub telefonicznie.


Wymagane dokumenty:

 • Odpis dyplomu ukończenia studiów lub świadectwo ukończenia szkoły średniej (przy wykształceniu średnim),
 • Karta zgłoszenia
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w szkoleniu i braku przeciwwskazań do uprawiania zawodu instruktora żeglarstwa w Akademii Wychowania Fizycznego wystawione na załączonym formularzu przez lekarza medycyny pracy.
 • Kserokopia potwierdzenia wpłaty zadatku w wysokości 200 zł na poczet opłaty za kurs.
 • 2 zdjęcia legitymacyjne (podpisane miękkim ołówkiem).