Centrum Doskonalenia Kadr

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
wspólnie z Dolnośląskim Związkiem Piłki Ręcznej
ogłasza nabór na kurs trenera piłki ręcznej
umożliwiający ubieganie się o wydanie licencji B
(poziomie II EHF „RINCK” Convention)

(odpowiednik trenera II klasy w świetle przepisów obowiązujących do 2013 roku)

Informacje ogólne

Kurs jest zaplanowany na semestr letni roku akademickiego 2022/23.
  Karty zgłoszeniowe można składać w postaci skanu mailem.

Program: 

 • Część ogólna: 46 godzin (teoria treningu sportowego, anatomia funkcjonalna, fizjologia sportu, psychologia sportu, biomechanika sportu, podstawy zarządzania i prawo w sporcie)
 • Część specjalistyczna: 204 godzin (wykłady 65 h, zajęcia praktyczne - warsztaty 131h, seminarium dyplomowe 8 godzin).

Liczba godzin: 280

Praktyki – warsztaty w klubie: 30 godzin.

Miejsce zajęć: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Kadra wykładowców:

 • Część ogólna: Pracownicy naukowi AWF Wrocław, z tytułem doktora bądź profesora
 • Część specjalistyczna: Trenerzy klasy mistrzowskiej bądź pierwszej w piłce ręcznej

Wymagania formalne dla ubiegających się o zakwalifikowanie na kurs:

 • Ukończenie 18 roku życia.
 • Wykształcenie co najmniej średnie.
 • Zaświadczenie o niekaralności.
 • Posiadanie licencji C bądź tytułu instruktora piłki ręcznej (2 lat).
 • Brak przeciwskazań zdrowotnych, zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu.
 • Indywidualne ubezpieczenie NNW.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest:

 • minimum 80% frekwencja podczas wykładów i zajęć praktycznych;
 • pozytywna ocena z prowadzenia zajęć praktycznych;
 • pozytywna ocena z egzaminu z zakresu teoretycznych podstaw sportu;
 • pozytywna ocena pracy dyplomowej

Odpłatność: 2800 zł (istnieje możliwość rozłożenia na 2 raty)

Zapisy, zasady:

Kandydat na uczestnika kursu musi spełniać wymogi określone w ogólnych informacjach o kursie.

Zgłoszenie oficjalne odbywa się poprzez złożenie oryginału karty zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami w Sekretariacie Centrum.

Zgłoszenie oficjalne można złożyć osobiście w Sekretariacie Centrum, bądź listem poleconym na adres:

Akademia Wychowania Fizycznego
Centrum Doskonalenia Kadr
ul. Witelona 25a
51-617 Wrocław

Osoby, które dopełniły formalności zgłoszenia oficjalnego zostaną poinformowane o terminie i miejscu rozpoczęcia kursu drogą listowną lub telefonicznie.

Wymagane dokumenty:

 • Karta zgłoszenia
 • Oświadczenie o niekaralności
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie w Akademii Wychowania Fizycznego wystawione na załączonym formularzu przez lekarza medycyny pracy lub lekarza posiadającego uprawnienia do przeprowadzania badań profilaktycznych.
 • 2 zdjęcia legitymacyjne (podpisane miękkim ołówkiem).

Więcej informacji o kursie: