Centrum Doskonalenia Kadr

Informacje ogólne:

KURS TRENERA CERTYFIKOWANEGO  DLA WSZYSTKICH DYSCYPLIN SPORTU

Informacje ogólne:

Organizator: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

Miejsce: obiekty AWF, Wrocław, al. Paderewskiego 35 ( wielofunkcyjna hala sportowa, teren Stadionu Olimpijskiego).

Terminy;

Kurs się odbędzie po zebraniu się min. 15 osób.

Uczestnicy: osoby, które ukończyły studia wyższe i posiadają co najmniej trzyletni staż pracy trenerskiej ze stopniem trenera klasy pierwszej oraz udokumentowany dorobek w pracy szkoleniowej.

Liczba godzin: 100.

Formy organizacyjne: wykłady, seminaria, zajęcia praktyczne.

Formy zaliczenia:

  • uczestnictwo w zajęciach,
  • egzamin kwalifikacyjny z obroną pracy dyplomowej.

Zasady rekrutacji: spełnienie wymaganych kryteriów potwierdzonych dokumentami:

  • poświadczona kserokopia dyplomu studiów wyższych ;
  • odpis dyplomu trenerskiego klasy I   (lub potwierdzona kserokopia oryginału);
  • karta zgłoszeniowa z dwoma zdjęciami;
  • zaświadczenie lekarskie od lek. medycyny pracy o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie;
  • zaświadczenie stwierdzające co najmniej 3 letni trenerski staż zawodowy poświadczony przez odpowiedni polski związek sportowy;
  • pisemne oświadczenie o niekaralności za przestępstwa, o których mowa w art. 46-50, lub określone w rozdziale XIX,XXIII, z wyjątkiem art. 193 i 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U Nr 88, poz.553, z pożn. zmianami).

Zgłoszenia: wymaganą dokumentację wraz z kartą zgłoszenia przesłać na adres: Centrum Doskonalenia Kadr, Akademia Wychowania Fizycznego, 51-617 Wrocław, ul. Witelona 25 bądz e mailem na cdk@awf.wroc.pl.

Odpłatność: 1400,- PLN, (wpłata na konto indywidualne - kandydat wysyła samą kartę zgłoszeniową na cdk@awf.wroc.pl i e-mailem zwrotnym otrzymuje indywidualny numer konto)