Centrum Doskonalenia Kadr

Informacje ogólne:

Organizator: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Wstęp: Postęp medycyny oraz poziom higieny życia przyczynił się do zwiększenia średniej jego długości. Społeczeństwo starzeje się i istnieje zapotrzebowanie, z jednej strony, na osoby i miejsca, gdzie zorganizowana jest opieka dla seniorów, ale z drugiej strony coraz więcej seniorów jest bardzo aktywnych i podejmuje wiele różnorodnych form działalności. Tak więc zarówno osoba, która jest profesjonalnym opiekunem osoby starszej jak i osoba, która ma kwalifikacje do prowadzenia zajęć ruchowych z seniorami

Systematyczna aktywność fizyczna, dostosowana do ich możliwości służy poprawie zdrowia i jakości ich życia. Ważne są także ekonomiczne aspekty procesu usprawniania osób starszych. Gerokinezjologia (nauka i praktyka aktywności fizycznej w wieku starszym) jest najtańszą formą opóźniania procesów starzenia się. System opieki zdrowotnej w Polsce powinien uwzględniać większy udział specjalistów z zakresu kultury fizycznej w promowaniu zdrowego stylu życia seniorów, co powinno otworzyć dla nich nowe perspektywy zatrudnienia.

Cel ogólny: Absolwent Studiów Podyplomowych „Aktywność fizyczna osób w późnej starości (gerokinezjologia) posiada wykształcenie i przygotowanie zawodowe zgodne z wymaganiami obowiązującymi w jednostkach zajmujących się pracą z osobami w wieku seniora, przede wszystkim w zakresie stosowania ćwiczeń fizycznych w profilaktyce procesów starzenia i poprawie jakości życia. Posiada merytoryczne przygotowanie i predyspozycje psychofizyczne do pracy z ludźmi starszymi.

Miejscem zatrudnienia absolwenta mogą być domy i kluby seniora, uniwersytety trzeciego wieku, salony fitness, ośrodki wypoczynkowe, gabinety odnowy biologicznej, hotele/pensjonaty, kliniki zdrowia i urody a także kluby sportowe a także różne typy placówek społecznych dla osób starszych.

Kwalifikacje: Kwalifikacje uzyskane w ramach tej specjalności są zgodne ze Standardami kształcenia nauczycieli MNiSZW z dnia 17.01.2012 roku oraz Rozporządzeniem MEN z dnia 01.08.2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Cele szczegółowe:

 • Opanowanie przez uczestników studiów merytorycznej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć z osobami późnej dorosłości .
 • Opanowanie przez uczestników studiów wiedzy i umiejętności metodycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć z osobami późnej dorosłości .
 • Rozwijanie u uczestników studiów umiejętności i nawyku samokształcenia zawodowego.
 • Doskonalenie u uczestników studiów umiejętności w zakresie komunikowania się społecznego i współpracy.

Uczestnicy: Studia przeznaczone są dla nauczycieli posiadających, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012, w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Organizacja Studiów:

Studia prowadzone są w oparciu o poniższe założenia organizacyjne.

 • Kształcenie obejmuje 250 godzin, 400 godzin pracy własnej zajęć dydaktycznych oraz 100 godzin praktyk.
 • Zajęcia realizowane są w formie wykładowej oraz ćwiczeniowej - seminaryjnej lub laboratoryjnej.
 • Zajęcia w ćwiczeniowe prowadzone są w grupach do 25 osób.
 • Zajęcia programowe odbywają się w salach posiadających odpowiednie wyposażenie prezentacyjne oraz niezbędne pomoce dydaktyczne do realizacji zajęć ruchowych.
 • Organizator studiów prowadzi ewaluację wewnętrzną, zgodnie z ogólnym planem studiów.

Kadra prowadząca:

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez pracowników naukowo-dydaktycznych AWF Wrocław oraz innych szkół wyższych posiadających odpowiedni dorobek merytoryczny w obszarze realizowanych treści jak i doświadczenia w zakresie edukacji, doskonaleniu i dokształcaniu zawodowym nauczycieli.

Formy zaliczenia:

 • Egzamin z Dydaktyki wychowania fizycznego;
 • Egzamin z Teorii wychowania fizycznego;
 • Egzamin z Metodyki wychowania fizycznego;
 • Egzamin dyplomowy (obrona pracy dyplomowej);
 • Zaliczenia z pozostałych przedmiotów.

Termin rozpoczęcia: październik bądź marzec ( po skompletowaniu grupy)

Odpłatność: 2700 zł. ( przedpłata: 200 zł i 2 raty)

Kadra prowadząca: Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez pracowników naukowo-dydaktycznych AWF Wrocław oraz innych szkół wyższych posiadających odpowiedni dorobek merytoryczny w obszarze realizowanych treści jak i doświadczenia w zakresie edukacji, doskonaleniu i dokształcaniu zawodowym nauczycieli.

Ramowy program studiów

 

Przedmiot

Wykłady

Ćwiczenia

ECTS

 

1.      

Andragogika

20

10

3

Egzamin

2.      

Psychologia starzenia się

15

 

1

Zaliczenie

3.      

Wsparcie i aktywizacja społeczna osób starszych

10

10

2

Zaliczenie

4.      

Fizjologia starzenia się

10

10

2

Zaliczenie

5.      

Dydaktyka i metodyka ćw. Ruchowych osób starszych

15

10

3

Zaliczenie

6.      

Higiena – pielęgnacja osób starszych

15

30

4

Egzamin

7.      

Trening zdrowotny

5

25

2

Zaliczenie

8.      

Gimnastyka lecznicza

 

15

2

Zaliczenie

9.      

Podstawy hydroterapii osób starszych

5

10

1

Zaliczenie

10.  

Profilaktyka i eliminacja stresu

5

10

1

Zaliczenie

11.  

Seminarium dyplomowe

0

20

5

Praca dyplomowa

 

Razem 250 godzin

100

150

26

 
 

Praktyka specjalistyczna

 

100

4

Zaliczenie

Zapisy, zasady:

Kandydat na uczestnika studiów musi spełniać wymogi określone w ogólnych informacjach o studiach (Informacje ogólne).

Zgłoszenie oficjalne odbywa się poprzez złożenie oryginału karty zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami (Wymagane dokumenty) w Sekretariacie Centrum .

Bliższe informacje udzielane są pod numerem telefonu: (071) 347-31-75 (Centrum Doskonalenia Kadr - ul. Witelona 25a pok. 013), lub bezpośrednio na miejscu.

Zgłoszenie oficjalne można złożyć osobiście w Sekretariacie Centrum, bądź listem poleconym na adres:

Akademia Wychowania Fizycznego
Centrum Doskonalenia Kadr
ul. Witelona 25a
51-617 Wrocław

Osoby, które dopełniły formalności zgłoszenia oficjalnego zostaną poinformowane o terminie i miejscu rozpoczęcia studiów drogą listowną.

Wymagane dokumenty

 • karta zgłoszenia
 • odpis dyplomu ukończenia studiów i jego kserokopia
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów podyplomowych w Akademii Wychowania Fizycznego wystawione na załączonym formularzu przez lekarza medycyny pracy
 • kserokopia potwierdzenia wpłaty zadatku w wysokości 200 zł na poczet opłaty za studia
 • 2 zdjęcia legitymacyjne (podpisane miękkim ołówkiem)