Centrum Doskonalenia Kadr

Nazwa formy dokształcania: Studia Podyplomowe dla Nauczycieli „Edukacja do bezpieczeństwa”

Organizator: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Podyplomowe studia Edukacja dla Bezpieczeństwa ukierunkowane są na specjalistyczne kształcenie nauczycieli drugiego przedmiotu z zakresu przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa. W ramach studiów uczestnicy zapoznają się z dydaktyką edukacji dla bezpieczeństwa, znajomością powszechnej samoobrony i ochrony cywilnej, znajomością struktury obronnej państwa oraz zasad przygotowania się do sytuacji zagrożeń.

Absolwenci podyplomowych studiów Edukacja dla bezpieczeństwa otrzymują świadectwo ukończenia studiów, które uprawnia do poszukiwania zatrudnienia w charakterze nauczyciela drugiego przedmiotu w szkołach różnego stopnia.

Kwalifikacje :

Kwalifikacje uzyskane w ramach tej specjalności są zgodne ze Standardami kształcenia nauczycieli MNiSZW z dnia 17.01.2012 roku oraz Rozporządzeniem MEN z dnia 01.08.2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Cele szczegółowe:

 • Opanowanie przez uczestników studiów merytorycznej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych niezbędnych do prowadzenia przedmiotu „Edukacja do bezpieczeństwa”
 • Doskonalenie u uczestników studiów umiejętności w zakresie komunikowania się społecznego i współpracy.

Uczestnicy:

Studia przeznaczone są dla nauczycieli posiadających, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012, w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, kwalifikacje do pracy w szkole.

Organizacja Studiów:

Studia prowadzone są w oparciu o poniższe założenia organizacyjne.

 • Kształcenie obejmuje 250 godzin zajęć dydaktycznych, 400 godzin pracy własnej oraz 100 godzin praktyk.
 • Zajęcia realizowane są w formie wykładowej oraz ćwiczeniowej - seminaryjnej lub laboratoryjnej.
 • Zajęcia w ćwiczeniowe prowadzone są w grupach do 25 osób.
 • Zajęcia programowe odbywają się w salach posiadających odpowiednie wyposażenie prezentacyjne oraz niezbędne pomoce dydaktyczne do realizacji zajęć ruchowych.
 • Organizator studiów prowadzi ewaluację wewnętrzną, zgodnie z ogólnym planem studiów.

Ramowy plan studiów:

 

Przedmiot

Wykłady

Ćwiczenia

ECTS

 

1.

Psychologia i socjologia bezpieczeństwa

5

25

3

Egzamin

2.

Zagrożenia społeczne dzieci i młodzieży

5

25

3

Zaliczenie

3.

Prawne podstawy bezpieczeństwa

10

0

1

Zaliczenie

4.

Dydaktyka i metodyka edukacji do bezpieczeństwa

10

30

4

Egzamin

5.

Prawa człowieka i ich ochrona

15

0

1

Zaliczenie

6.

Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego

15

15

3

Zaliczenie

7.

Zagrożenia czasu pokoju i wojny

15

0

1

Zaliczenie

8.

System obronności i siły bezpieczeństwa

15

0

1

zaliczenie

9.

Obrona cywilna

5

25

2

Zaliczenie

10.

Zarządzanie kryzysowe

5

10

2

zaliczenie

11.

Seminarium dyplomowe

0

20

5

Praca dyplomowa

 

Razem 250 godzin

100

150

26

 

 

Praktyka specjalistyczna

 

100

4

Zaliczenie

 Kadra prowadząca:

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez pracowników naukowo-dydaktycznych AWF Wrocław oraz innych szkół wyższych posiadających odpowiedni dorobek merytoryczny w obszarze realizowanych treści jak i doświadczenia w zakresie edukacji, doskonaleniu i dokształcaniu zawodowym nauczycieli.

Termin rozpoczęcia: październik bądź marzec (po skompletowaniu grupy)

Odpłatność : 2700 zł. (przedpłata: 200 zł i 2 raty)

Zapisy, zasady:

Kandydat na uczestnika studiów musi spełniać wymogi określone w ogólnych informacjach o studiach.

Zgłoszenie oficjalne odbywa się poprzez złożenie oryginału karty zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami w Sekretariacie Centrum. 

Bliższe informacje udzielane są pod numerem telefonu: (071) 347-31-85 (Centrum Doskonalenia Kadr - ul. Witelona 25 pok. 013, cdk@awf.wroc.pl), lub bezpośrednio na miejscu.

Zgłoszenie oficjalne można złożyć osobiście w Sekretariacie Centrum, bądź listem poleconym na adres:

Akademia Wychowania Fizycznego
Centrum Doskonalenia Kadr
ul. Witelona 25
51-617 Wrocław

Wymagane dokumenty:

 • karta zgłoszenia
 • odpis dyplomu ukończenia studiów i jego kserokopia
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów podyplomowych w Akademii Wychowania Fizycznego wystawione na załączonym formularzu przez lekarza medycyny pracy
 • 2 zdjęcia legitymacyjne (podpisane miękkim ołówkiem)