Centrum Doskonalenia Kadr

Nazwa formy dokształcania: Studia Podyplomowe dla Nauczycieli „Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna dla Nauczycieli”

Organizator: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Oferta studiów podyplomowych w zakresie gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej adresowana jest do nauczycieli pedagogiki wczesnoszkolnej, przedszkoli oraz wychowania fizycznego. Studia mogą również podjąć absolwenci studiów licencjackich i magisterskich posiadający uprawnienia pedagogiczne, chcący zdobyć nowe umiejętności do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjnej.

Cel ogólny:

Celem studiów podyplomowych z zakresu Gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla Nauczycieli jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy w zakresie prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjnej w przedszkolach, szkołach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności prowadzenia gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, nauczenie wykorzystywania wiedzy dotyczącej wad postawy w zakresie kontynuacji działań korekcyjno-kompensacyjnych na wszystkich rodzajach zajęć. W ramach realizacji programu studiów absolwent wyposażony będzie w wiedzę dotyczącą cech charakteryzujących konkretną wadę postawy oraz umiejętności, dotyczące wstępnego diagnozowania postawy ciała, jak również dotyczące doboru ćwiczeń do konkretnej wady postawy oraz nabędzie kompetencje w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania wadom postawy, prowadzenia zajęć profilaktycznych i zajęć gimnastyki.

Absolwenci uzyskują uprawnienia do prowadzenia przedmiotu Gimnastyka Korekcyjna w szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowych.

Kwalifikacje :

Uzyskane kwalifikacje są zgodne ze Standardami kształcenia nauczycieli MNiSZW z dnia 17.01.2012 roku oraz Rozporządzeniem MEN z dnia 01.08.2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Cele szczegółowe:

 • Opanowanie przez uczestników studiów merytorycznej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej
 • Opanowanie przez uczestników studiów wiedzy i umiejętności metodycznych niezbędnych do prowadzenia do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej
 • Udoskonalenie u uczestników studiów kompetencji pedagogicznych wykorzystywanych w procesie opiekuńczo-wychowawczym prowadzonym   w ramach zajęć z gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej
 • Rozwijanie u uczestników studiów umiejętności i nawyku samokształcenia zawodowego.
 • Doskonalenie u uczestników studiów umiejętności w zakresie komunikowania się społecznego i współpracy.

Uczestnicy:

Studia przeznaczone są dla nauczycieli posiadających, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012, w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, kwalifikacje do pracy w szkole

Organizacja Studiów:

Studia prowadzone są w oparciu o poniższe założenia organizacyjne.

 • Kształcenie obejmuje 250 godzin zajęć dydaktycznych, 375 godzin pracy własnej oraz 100 godzin praktyk.
 • Zajęcia realizowane są w formie wykładowej oraz ćwiczeniowej - seminaryjnej lub laboratoryjnej.
 • Zajęcia w ćwiczeniowe prowadzone są w grupach do 25 osób.
 • Zajęcia programowe odbywają się w salach posiadających odpowiednie wyposażenie prezentacyjne oraz niezbędne pomoce dydaktyczne do realizacji zajęć ruchowych.
 • Organizator studiów prowadzi ewaluację wewnętrzną, zgodnie z ogólnym planem studiów.

Ramowy plan studiów:

 

Przedmiot

Wykłady

Ćwiczenia

ECTS

 

1.

Wybrane zagadnienia pedagogiki specjalnej i leczniczej

20

10

2

Egzamin

2.

Historia i teoria wychowania zdrowotnego

10

0

1

Zaliczenie

3.

Anatomia rozwojowa

10

10

2

Zaliczenie

4.

Patofizjologia wad postawy

10

10

2

Zaliczenie

5.

Biomechaniczne aspekty wad postawy

10

10

2

Zaliczenie

6.

Teoria i metodyka ćwiczeń korekcyjnych

20

40

5

Egzamin

7.

Zabawy i gry w profilaktyce i korektywie wad postawy

5

15

2

Zaliczenie

8.

Ćwiczenia relaksacyjne

5

15

2

zaliczenie

9.

Pływanie korekcyjne

10

20

3

Zaliczenie

10.

Seminarium dyplomowe

0

20

5

Praca dyplomowa

 

Razem 250 godzin

100

150

26

 

 

Praktyka specjalistyczna

 

100

4

Zaliczenie

Kadra prowadząca:

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez pracowników naukowo-dydaktycznych AWF Wrocław oraz innych szkół wyższych posiadających odpowiedni dorobek merytoryczny w obszarze realizowanych treści jak i doświadczenia w zakresie edukacji, doskonaleniu i dokształcaniu zawodowym nauczycieli.

Termin rozpoczęcia : październik bądź marzec ( po skompletowaniu grupy)

Odpłatność : 2700 zł. ( przedpłata: 200 zł i 2 raty)

Zapisy, zasady:

Kandydat na uczestnika studiów musi spełniać wymogi określone w ogólnych informacjach o studiach.

Zgłoszenie oficjalne odbywa się poprzez złożenie oryginału karty zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami w Sekretariacie Centrum. 

Bliższe informacje udzielane są pod numerem telefonu: (071) 347-31-85 (Centrum Doskonalenia Kadr - ul. Witelona 25 pok. 013, cdk@awf.wroc.pl ), lub bezpośrednio na miejscu.

Zgłoszenie oficjalne można złożyć osobiście w Sekretariacie Centrum, bądź listem poleconym na adres:

Akademia Wychowania Fizycznego
Centrum Doskonalenia Kadr
ul. Witelona 25
51-617 Wrocław

 Wymagane dokumenty:

 • karta zgłoszenia
 • odpis dyplomu ukończenia studiów i jego kserokopia
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów podyplomowych w Akademii Wychowania Fizycznego wystawione na załączonym formularzu przez lekarza medycyny pracy
 • 2 zdjęcia legitymacyjne (podpisane miękkim ołówkiem)