Centrum Doskonalenia Kadr

Informacje ogólne:

Cel: uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania roli nauczyciela oraz eksperta w organizowaniu i prowadzeniu rekreacji relaksacyjnej w ruchu. Wykorzystanie elementów ekspresji i medytacji ruchu w działalności edukacyjnej, wychowawczej oraz dotyczącej osobistego rozwoju uczestników.

Uczestnicy:

Adresaci to absolwenci studiów wyższych magisterskich i zawodowych, głównie:

 • Absolwenci Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu zarówno kierunku Wychowanie Fizyczne, Fizjoterapia i Turystyka i Rekreacja;
 • Absolwenci kierunków pedagogicznych innych uczelni;
 • Absolwenci innych kierunków studiów posiadający podstawową wiedzę lub doświadczenie zawodowe z zakresu pracy o charakterze edukacyjnym z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi;
 • Terapeuci i instruktorzy oczekujący podwyższenia kwalifikacji lub zdobycia nowych w zakresie prowadzenia rekreacji relaksacyjnej poprzez ruch;

Forma organizacyjna: Studium zaoczne.

Czas trwania: 350 godzin realizowanych w III  semestrach - zajęcia odbywają się, co dwa tygodnie w soboty i niedziele w formie 21 zjazdów.

Formy zaliczenia:

 • projekty edukacyjne i sprawdziany;
 • egzamin dyplomowy (obrona pracy dyplomowej);
 • zaliczenia z pozostałych przedmiotów.

Warunki naboru: złożenie dokumentów – kolejność zgłoszeń (25 miejsc), rozmowa kwalifikacyjna..

Odpłatność: 3500 zł (przedpłata: i 2 raty). Uwaga! Faktury wystawiane są 7 dni po wpłacie.

Ramowy program studiów

Przedmioty  na studiach podyplomowych MEDYTACJA I EKSPRESJA RUCHU i zarys ich treści

Ekspresja I Medytacja Ruchu

Wykł.

Ćw.

Zal.

1.

Teoria medytacji i ekspresji ruchu

21

-

Egzamin

2.

Rytm, ciało, głos

-

28

Zaliczenie

3.

Taniec współczesny

-

35

Zaliczenie

4.

Medytacja w ruchu-Tańce Gurdżijewa

-

35

Zaliczenie

5.

BMC Body MindCentering

-

14

Egzamin

6.

Taniec hinduski

-

14

Zaliczenie

7.

Gyrokinesis

-

14

Zaliczenie

8.

Teatr Tańca-projekt/

-

18

Zaliczenie

9.

Droga dźwięku, droga ciszy

-

14

Zaliczenie

10.

Ruch autentyczny:

-Symbolika Ciała, 5 Rytmów, Improwizacja/kontakt improwizacja

-

38

Zaliczenie

11.

Qigong

-

21

Zaliczenie

12.

Wybrane techniki taneczne: elementy tańca towarzyskiego, jazzowego, klasycznego

-

21

Zaliczenie

13.

Metodyka Ćwiczeń Medytacji i Ekspresji Ruchu

-

47

Zaliczenie

14.

Seminarium dyplomowe

-

30

Egzamin dyplomowy

 

21

329

 

 

350 godzin

Opis przedmiotów:

Teoria medytacji i ekspresji ruchu- przedmiot teoretyczny, forma wykładowa.

 

Rytm, ciało, głos- praca z ciałem ukierunkowana na świadome kreowanie ruchu i głosu, praca z rytmem, interakcja głosowa uczestników, śpiewanie antycznych pieśni, świadome bycie ciałem i umysłem w przestrzeni.

 

Taniec współczesny – taniec tendaje możliwość ekspresji emocji, łamania wszelkich kodów, barier związanych z postrzeganiem własnego ciała, do eksperymentowania z ciałem, przestrzenią i czasem. Podczas warsztatu praca będzie skupiała się wokół pogłębiania świadomości ciała, poszukiwania autentyczności ruchu i kreowania go w indywidualny sposób.     

 

Medytacja w ruchu-Tańce Gurdżijewa - to praktyka grupowa układów ruchowych stworzonych przez Gurdzijewa, zwanych „Movements”. Wymagają one skupienia i koncentracji na ściśle określonych ruchach, oddechach oraz zgrania ich z muzyką. 'Movements' polega na świadomej, połączonej pracy umysłu z emocjami i ciałem oraz manifestowaniem się wszystkich ich trzech jednocześnie.

 

BMC Body Mind Centering- jest podróżą poprzez doświadczanie żywego i ciągle zmieniającego się terytorium ciała. Odkrywcą jest nasz umysł - myśli, uczucia, energia, duch i dusza. Podróż ta prowadzi do zrozumienia tego, jak umysł wyraża się poprzez ciało w ruchu. Jedną z cech przyrody jest tworzenie wzorców. Człowiek będący częścią przyrody również je tworzy. Umysł jest jak wiatr, a ciało - jak piasek; jeśli chcesz się dowiedzieć, jak wieje wiatr, możesz przyjrzeć się piaskowi. Ważnym aspektem w Body Mind Centering® jest odkrywanie relacji między najmniejszymi i największymi ruchami ciała - harmonizowanie ruchu wewnątrzkomórkowego z ruchem całego ciała w przestrzeni. Ten proces składa się z rozpoznawania, nazywania, różnicowania i integrowania różnych tkanek w ciele, odkrywania różnych jakości i elementów, które składają się na ruch, oraz tego, jak te wszystkie elementy rozwijały się w trakcie procesu rozwojowego i jaką rolę aktualnie odgrywają w wyrażaniu się umysłu.

 

Taniec hinduski Bharatanatjam– antyczny styl klasycznego tańca hinduskiego, istniejący od około 3000 lat. Pochodzi z Indii południowych. W tańcu tym znajdziemy wiele elementów narracyjnych, w których ważne są gesty rąk (hasta) przedstawiające treść śpiewaną przez wokalistę oraz mimika twarzy, zwana w tańcu abhinaya lub bhava, która odzwierciedla emocje przedstawianych na scenie postaci. Trzecim istotnym elementem tańca jest rytm, który tancerki podkreślają uderzając o ziemię stopami ozdobionymi dzwonkami ghungru.

Obok aspektu narracyjnego zwanego nritya w tańcu klasycznym wyróżnia się aspekt abstrakcyjny, czysty taniec zwany nritta.

Nazwa bharatanatyam odzwierciedla istotę tego tańca. Jest to złożenie pierwszych sylab pochodzących od trzech wyrazów:

 • BHA od bhava – emocje
 • RA od raga – melodia, nastrój
 • TA od tala – rytm

Bharatanatyam charakteryzuje precyzja ruchu, połączenie siły i wytrzymałości z delikatnością, wręcz łagodnością i kobiecym wdziękiem, jakimi tancerka musi się wykazać.

 

Improwizacja/kontakt improwizacja- "IMPROWIZACJA W KONTAKCIE jest fascynującą techniką tańca opierającą się na świadomym posługiwaniu się swoim ciałem w kontakcie ze sobą, partnerem, grupą. Tancerze w kontakt improwizacji skupiają się na fizycznych odczuciach dotyku, utrzymywaniu i traceniu balansu, podnoszeniach i upadkach w

tańcu z innymi ludźmi. Kreują w ten sposób dialog w ruchu. Tańczący nie dążą do osiągnięcia celu, raczej do ciągłego, nieprzerwanego spotkania we właściwym miejscu i czasie, ze zmieniającą się fizyczną rzeczywistością."  Steve Paxton.

 

Teatr Tańca (kompozycja, realizacja projektu) – celem warsztatu będzie praca nad kompozycją, stworzenie spektaklu, którego przewodnim środkiem wypowiedzi będzie taniec.  Praca z choreografem przybliży uczestnikom możliwości wykorzystania rytmu, ruchu, jego jakości, artykulacji i dynamiki do tworzenia spójnej kompozycji, wypowiedzi grupy oraz kreowania przestrzeni i świadomego bycia w niej. Harmoniczne współistnienie wymienionych wartości dokonuje charakterystyki aktora/tancerza, buduje postać, która jest wynikiem „tu i teraz”, określa relacje miedzy występującymi. Zajęcia te będą dla uczestników okazją do poszukiwania własnych dróg, rozwiązań w relacji: taniec-tancerz, taniec-teatr, psychika-fizyczność. Dadzą możliwość do wyrażenia siebie poprzez taniec.

 

Gyrokonesis- Ćwiczenia Gyrokinesis® zostały opracowane w latach 70 tych XX wieku przez Juliu Horvatha, łączące podstawowe zasady jogi, tańca, gimnastyki, tai-chi, chińskiej medycyny i filozofii wschodu. Metodologia Gyrokinesis®(znana dotąd na zachodzie, jako 'Joga dla Tancerzy') pracuje z całym ciałem, poprzez siedem naturalnych elementów ruchu kręgosłupa: do przodu, do tyłu, w lewo, w prawo, skręt w lewo, skręt w prawo, oraz okrężny, stymulując tym samym wewnętrzne organy ciała, aktywując system nerwowy oraz świadomie integrując oddech. Lekcja zaczynają się od samo-masażu, następnie cała uwaga jest skupiona na kręgosłupie i miednicy. Siedząc na niskich stołkach, lekcja mobilizuje cały kręgosłup poprzez serie ćwiczeń Arch/Curl, Twist, Łuków, Gięć, Spiral, Skrętów. Serie ćwiczeń odbywają się w pozycjach stojących, leżących I siedzących.
Gyrokinesis® dodaje energii, dotlenia cały organizm i reedukuje ciało by poruszało się płynnie, z siłą i relaksacją jednocześnie.

 

Symbolika Ciała- Stanowi połączenie psychologii, sztuki, treningu tańca z ekspresją artystyczną oraz rozwoju osobistego w nurcie psychologii humanistycznej. Program został opracowany w latach 1976 – 1984 przez Detlefa Kaperta i od tego czasu wielokrotnie był opisywany i wykorzystywany w Niemczech, Francji, Włoszech, Austrii. Metoda reprezentuje jedną z wiodących współcześnie idei zespolenia treningu tanecznego ruchu (sprawności fizycznej) i treningu odczuwania (zdolności percepcyjne), a także integracji ciała ze sferą psychiczną (samorozwój, świadomość siebie) i rozszerzanie form osobistej kreacji oraz ekspresji (spontaniczność, otwartość).

 

Pięć Rytmów- 5 Rytmów jest fizyczną praktyką tańca, która pomaga odnaleźć swobodę w ruchu i pełnię w życiu. Istotą tej wszechstronnej metody pracy z ciałem jest możliwość doświadczenia i zintegrowania poprzez ruch wszystkich aspektów siebie.

Każdy rytm niesie ze sobą inne energie. Flowing pomaga skontaktować się z kobiecością i łagodnością, stacatto z siłą i stanowczością, chaos przynosi wyzwolenie i pełną ekspresję, lirical lekkość i swobodę a stillness doświadczenie wewnętrznej ciszy i kontaktu z tym, co w nas najgłębsze.Wszystkie rytmy razem tworzą pełną mocy ścieżkę pomagającą uzdrowić i zintegrować pozorne przeciwieństwa-kobiecość i męskość, ciało i duszę, dzikość i delikatność, siłę i otwartość serca dając szansę bycia w pełni tym, kim jesteśmy.

 

Qigong- praca ukierunkowana na zharmonizowanie energii w ciele poprzez powolne, miękkie, płynne wykonywanie układów ruchu. Ruchy stylu Qigong Lecący Żuraw chwilami do złudzenia przypominają płynne ruchy skrzydeł lecącego żurawia, stąd nazwa, ale również, dlatego, że żuraw w symbolice chińskiej uosabia pokojowe usposobienie i długowieczność, a więc to, co twórcy tego stylu pragnęli dzięki niemu osiągnąć i rozpowszechnić. 

 

Droga dźwięku-droga ciszy (metoda Jacka Ostaszewskiego) - metoda oparta na pracy z dźwiękiem, rytmem i ruchem, wymagająca niezwykłej uważności, kreatywności, refleksu oraz intuicji. W zadania warsztatowe zaangażowany jest umysł, który czuwa nad sylabami wypowiadanymi na głos przez każdego uczestnika oraz ciało, które wykonuje konkretne rytmiczne sekwencje ruchowe, co w konsekwencji prowadzi do powstania spójnego skodyfikowanego „języka” sylab i ruchów. Prowadzący korzysta ze ściśle określonego klucza budowania schematów ruchowo- głosowych.

Zapisy, zasady:

Kandydat na uczestnika studiów musi spełniać wymogi określone w ogólnych informacjach o studiach.

Zgłoszenie oficjalne odbywa się poprzez złożenie oryginału karty zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami w Sekretariacie Centrum. 

Bliższe informacje udzielane są pod numerem telefonu: (071) 347-31-85 (Centrum Doskonalenia Kadr - ul. Witelona 25  pok. 013), lub bezpośrednio na miejscu.

Zgłoszenie oficjalne można złożyć osobiście w Sekretariacie Centrum, bądź listem poleconym na adres:

Akademia Wychowania Fizycznego
Centrum Doskonalenia Kadr
ul. Witelona 25
51-617 Wrocław

Osoby, które dopełniły formalności zgłoszenia oficjalnego zostaną poinformowane o terminie i miejscu rozpoczęcia studiów drogą listowną. 

 

Wymagane dokumenty:

 • karta zgłoszenia
 • odpis dyplomu ukończenia studiów i jego kserokopia
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów podyplomowych w Akademii Wychowania Fizycznego wystawione na załączonym formularzu przez lekarza medycyny pracy
 • kserokopia potwierdzenia wpłaty zadatku w wysokości 200 zł na poczet opłaty za studia
 • 3 zdjęcia legitymacyjne (podpisane miękkim ołówkiem)