Centrum Doskonalenia Kadr

Informacje ogólne:

Nazwa kierunku – Menedżer turystyki i hotelarstwa

Poziom kształcenia – studia podyplomowe

Forma studiów - niestacjonarne

Czas: dwa semestry, 192 godziny dydaktyczne, zajęcia w piątki, soboty i niedziele, w formie 12 zjazdów, jednostka zajęć obejmuje 3 godziny;

Formy zajęć: wykłady 90 godz., ćwiczenia – 75g., warsztaty – 12g., seminaria – 15g.

Profil – praktyczny, co wyrazi się w treściach przedmiotów, formach zajęć oraz w znaczącym udziale praktyków w prowadzeniu zajęć;

Obszar kształcenia – „nauki społeczne” (w tym nauki o zarządzaniu) oraz „nauki medyczne, o zdrowiu oraz o kulturze fizycznej” (w tym nauki o kulturze fizycznej)

Cele
Celem uczestnika studiów na projektowanym kierunku jest uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych dla wykonywania roli menedżera i eksperta w organizowaniu i kierowaniu działalnością turystyczną w podmiotach organizujących szeroko pojęte usługi turystyczne oraz działających na rzecz rozwoju sfery turystyki.

Adresaci kierunku studiów

 • Absolwenci Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu i w innych miastach planujący pracę lub inne formy aktywności w turystyce lub hotelarstwie;
 • Absolwenci kierunku studiów I i II stopnia Turystyka i Rekreacja z dowolnej uczelni;
 • Absolwenci innych kierunków studiów posiadający podstawową wiedzę lub doświadczenie zawodowe z zakresu turystyki i hotelarstwa, aspirujący do podjęcia pracy w tej branży;
 • Przedsiębiorcy i pracownicy przedsiębiorstw turystycznych oczekujący podwyższenia kwalifikacji lub zdobycia nowych;
 • Pracownicy hoteli i innych typów obiektów noclegowych oczekujący podwyższenia kwalifikacji lub zdobycia nowych;
 • Pracownicy samorządów terytorialnych oraz organizacji i instytucji z obszaru turystyki;

Termin rozpoczęcia: październik (po skompletowaniu grupy). 

Warunki naboru: złożenie dokumentów – kolejność zgłoszeń. 

Odpłatność: 4000 zł (przedpłata: 200zł i 2 raty). Uwaga! Faktury wystawiane są do 7 dni po wpłacie..

Ramowy program studiów

Przedmioty

Sugestie niezbędnych ujęć w treściach przedmiotów

Formy zajęć

Godziny

Zarządzanie w turystyce i hotelarstwie – podstawowe ujęcia i problemy

Zarządzanie rozwojem turystyki w miastach i gminach. Zarządzanie przedsiębiorstwem. Zarządzanie projektem. Funkcje, przekroje i narzędzia zarządzania. Zarządzanie strategiczne i operacyjne. Zarządzanie małą firmą. Zarządzanie hotelem. Przedsiębiorstwo turystyczne i jego otoczenie - relacje przedsiębiorstwa z otoczeniem makro i mikro, interesariusze i rodzaje więzi.

wykład

15

Regiony turystyczne – walory, zagospodarowanie i funkcje

Regiony turystyczne w Polsce i świecie – miejsca, walory, zagospodarowanie. Turystyka na Dolnym Śląsku.

- wykład 6 g.
- 2 jednodniowe objazdówki po Dolnym Śląsku – 18 g.

24 (42)

Planowanie biznesu turystycznego

Strategie i zarządzanie strategiczne, plany operacyjne, biznesplany, plany marketingowe, koncepcje biznesu,  programy rozwojowe i inwestycyjne; 

ćwiczenia

9

Zarządzanie personelem w działalności turystycznej i hotelarskiej

Rekrutacja personelu. Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy. Obsada stanowisk. Szkolenia i rozwój kadr. Motywowanie personelu. Systemy wynagradzania za pracę.

wykład

9

Zarządzanie finansami

Księgowość. Sprawozdawczość finansowa. Koszty, przychody, wyniki -  analizy i interpretacje. Zarządzanie płynnością finansową. Zewnętrzne zasilanie finansowe. Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem.

wykład

9

Marketing i badania rynku w turystyce i hotelarstwie

Marketing i jego specyfika w turystyce i hotelarstwie współczesne podejścia marketingowe, mieszanka marketingowa  firmy turystycznej, badania rynku w turystyce. Promocja w turystyce i hotelarstwie 

wykład

9

Kreowanie produktu turystycznego i jego sprzedaż

Produkt turystyczny w ujęciu regionu, przedsiębiorstwa. Produkt w hotelarstwie.  Rodzaje produktów. Zarządzanie produktem turystycznym w ujęciu marketingowym. Oferty kompleksowe i ich prezentacja. Sprzedaż produktów turystycznych.

wykład

9

Organizacja przedsięwzięć turystycznych

Organizacja i zarządzanie eventami.  Eventy jako przedmiot biznesu, rodzaje, wszechstronne przygotowanie (różne aspekty), specyfika mega eventów, przykłady, dobre praktyki.

Wykład – 6g.
Ćwiczenia - 9g. 1 grupa

15

Problemy organizacji obsługi klientów w turystyce i hotelarstwie

Obsługa klientów indywidualnych i grup turystycznych – wszechstronne aspekty organizacji: przygotowań, wyjazdów, pobytów.

Ćwiczenia –12g. 1 grupa

12

Komunikacja interpersonalna w biznesie

Formy zachowań w relacjach międzyludzkich w sytuacjach zawodowych: komunikacja pisemna, telefoniczna, przez internet (email, strona internetowa, media społecznościowe); komunikacja międzynarodowa, biznesowy savoir vivre. Prezentacje: firmy, produktu, pomysłu, programu, człowieka; użycie środków: werbalnych, wizualnych; techniczne wspomaganie prezentacji: sprzęt, programy komputerowe; prezentacje w różnych środowiskach: zawodowym, popularnym, zagranicznym, itp.;  prezentacje w mediach (prasa, radio, telewizja); prezentacje internetowe; Interkulturowość w turystyce

Ćwiczenia – 12g. 1 grupa

12

Internet w zarządzaniu turystyką i hotelarstwem

Rola internetu, wyszukiwarki internetowe, strony internetowe – ich projektowanie i zastosowanie, poczta internetowa – emaile i inne komunikatory, portale specjalistyczne, środowiskowe i społecznościowe,

e-learning, praca w chmurze, netykieta; urządzenia –

 od serwera do smartfona,

Wykład – 6g.
ćwiczenia – 6g. 1 grupa

12

Turystyczne warsztaty menedżerskie i eksperckie

Do wyboru przez studentów: Turystyka biznesowa, Turystyka wypoczynkowa, Hotelarstwo.
(Ćwiczenie zachowań decyzyjnych w różnych sytuacjach, ćwiczenie postaw w pracy zespołowej, rozwiązywanie sytuacji kryzysowych, zajęcia  w oparciu o case studies, symulacje, gry)

 

warsztaty – 12g.

(w 3 grupach)

12 (36)

Innowacyjność w turystyce i hotelarstwie

Postawy innowacyjne, orientacja na innowacje. Innowacje w różnych wymiarach: technicznym, organizacyjnym, rynkowym, itp. Przejawy i przykłady innowacyjności w usługach turystycznych i hotelach.

wykład

9

Prawne narzędzia zarządzania w turystyce i hotelarstwie

Prawo handlowe. Prawo cywilne. Umowy w stosunkach gospodarczych. Elementy prawa administracyjnego. Prawo pracy. Prawo wewnętrzne przedsiębiorstw. Prawo podatkowe.  Rola doradców prawnych i menedżerskich, współpraca z doradcami. Prawo w turystyce –aspekty praktyczne.

Wykład

12

Środki Unii Europejskiej w turystyce i hotelarstwie – aplikowanie i wykorzystanie

Źródła środków UE, rodzaje finansowanych przedsięwzięć,  przepisy, procedury, sporządzanie wniosków, zarządzanie i rozliczanie projektów

ćwiczenia

9

Seminarium I projekt dyplomowy

Zajęcia poświęcone przygotowaniu pracy dyplomowej opartej na samodzielnym projekcie badawczo-analityczno-koncepcyjnym zrealizowanym w pełnym cyklu pod opieką promotora

Seminarium

- 3 grupy

15 (45)

RAZEM liczba  godzin

 

 

192 (264)

 

Zapisy, zasady:

Kandydat na uczestnika studiów musi spełniać wymogi określone w ogólnych informacjach o studiach (Informacje ogólne).

Zgłoszenie oficjalne odbywa się poprzez złożenie oryginału karty zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami (Wymagane dokumenty) w Sekretariacie Centrum .

Bliższe informacje udzielane są pod numerem telefonu: (071) 347-31-75 (Centrum Doskonalenia Kadr - ul. Witelona 25a pok. 013), lub bezpośrednio na miejscu.

Zgłoszenie oficjalne można złożyć osobiście w Sekretariacie Centrum, bądź listem poleconym na adres:

Akademia Wychowania Fizycznego
Centrum Doskonalenia Kadr
ul. Witelona 25a
51-617 Wrocław

Osoby, które dopełniły formalności zgłoszenia oficjalnego zostaną poinformowane o terminie i miejscu rozpoczęcia studiów drogą listowną.

Wymagane dokumenty

 • karta zgłoszenia
 • odpis dyplomu ukończenia studiów i jego kserokopia
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów podyplomowych w Akademii Wychowania Fizycznego wystawione na załączonym formularzu przez lekarza medycyny pracy
 • kserokopia potwierdzenia wpłaty zadatku w wysokości 200 zł na poczet opłaty za studia
 • 3 zdjęcia legitymacyjne (podpisane miękkim ołówkiem)