Centrum Doskonalenia Kadr

Informacje ogólne:

Cel: Studia umożliwiają uczestnikom zdobycie kwalifikacji potrzebnych do sprawnego i twórczego zarządzania w organizacjach i firmach sportowych, kierowania zespołem ludzkim, organizacji przedsięwzięć sportowych, stosowania prawa sportowego i finansowego, stosowania nowoczesnych technik informacyjnych w zarządzaniu. 

Uczestnicy: Absolwenci studiów wyższych magisterskich i zawodowych nie posiadający przygotowania pedagogicznego.

Forma organizacyjna: Studium zaoczne.

Czas trwania: 300 godzin realizowanych w trzech semestrach - zajęcia odbywają się, co dwa tygodnie w soboty i niedziele.

Formy zaliczenia:

  • egzamin zblokowany z organizacji i zarządzania; 
  • egzamin dyplomowy (obrona pracy dyplomowej);
  • zaliczenia z pozostałych przedmiotów.

Termin rozpoczęcia: październik (po skompletowaniu grupy). 

Warunki naboru: złożenie dokumentów – kolejność zgłoszeń. 

Odpłatność: 2.700 zł (przedpłata: 200zł i 2 raty). Uwaga! Faktury wystawiane są do 7 dni po wpłacie.

Ramowy program studiów

Ramowy program studiów

Przedmiot

Wykłady

Ćwiczenia

Zaliczenie

1.

Organizacja i zarządzanie firmą sportową

14

-

Zaliczenie

2.

Zarządzanie strategiczne

12

-

Zaliczenie

3.

Zachowania organizacyjne

6

6

Zaliczenie

4.

Zarządzanie kadrami w sporcie

12

-

Zaliczenie

5.

Podstawy organizacji i zarządzania

16

-

Zaliczenie

6.

Struktury organizacyjne w organizacjach sportowych

6

-

Zaliczenie

7.

Seminarium dyplomowe

10

20

Egzamin dyplomowy

8.

Metody i techniki zarządzania w organizacjach sportowych

12

-

Zaliczenie

9.

Psychologia zarządzania

12

-

Zaliczenie

10.

Prowadzenie negocjacji i podejmowanie decyzji

8

-

Zaliczenie

11.

Zarządzanie czasem

8

-

Zaliczenie

12.

Efektywność organizacji sportowej

8

-

Zaliczenie

13.

Efektywne komunikowanie w organizacji

8

-

Zaliczenie

14.

Elementy rachunkowości

6

4

Zaliczenie

15.

Zarządzanie finansami w sporcie

10

-

Zaliczenie

16.

Wybrane zagadnienia prawne w sporcie

8

-

Zaliczenie

17.

Planowanie i organizacja szkolenia sportowego

10

-

Zaliczenie

18.

Planowanie imprez sportowych

8

-

Zaliczenie

19.

Organizacja imprez sportowych

8

-

Zaliczenie

20.

Protokół i ceremoniał sportowy

6

-

Zaliczenie

21.

Wybrane zagadnienia pedagogiki sportu

8

-

Zaliczenie

22.

Socjologia organizacji

8

-

Zaliczenie

23.

Socjologia sportu

8

-

Zaliczenie

24.

Sponsoring w sporcie

8

-

Zaliczenie

25.

Sprawne kierowanie zespołem sportowym

12

-

Zaliczenie

26.

Przedsiębiorcze zarządzanie w sporcie

12

-

Zaliczenie

27.

Marketing w sporcie

12

-

Zaliczenie

28.

Zarządzanie usługami w sporcie

14

-

Zaliczenie

29.

Informatyka w sporcie

2

6

Zaliczenie

Razem

264

36

300 godzin

 

Zapisy, zasady:

Kandydat na uczestnika studiów musi spełniać wymogi określone w ogólnych informacjach o studiach (Informacje ogólne).

Zgłoszenie oficjalne odbywa się poprzez złożenie oryginału karty zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami (Wymagane dokumenty) w Sekretariacie Centrum .

Bliższe informacje udzielane są pod numerem telefonu: (071) 347-31-75 (Centrum Doskonalenia Kadr - ul. Witelona 25a pok. 013), lub bezpośrednio na miejscu.

Zgłoszenie oficjalne można złożyć osobiście w Sekretariacie Centrum, bądź listem poleconym na adres:

Akademia Wychowania Fizycznego
Centrum Doskonalenia Kadr
ul. Witelona 25a
51-617 Wrocław

Osoby, które dopełniły formalności zgłoszenia oficjalnego zostaną poinformowane o terminie i miejscu rozpoczęcia studiów drogą listowną.

Wymagane dokumenty

 • karta zgłoszenia
 • odpis dyplomu ukończenia studiów i jego kserokopia
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów podyplomowych w Akademii Wychowania Fizycznego wystawione na załączonym formularzu przez lekarza medycyny pracy
 • kserokopia potwierdzenia wpłaty zadatku w wysokości 200 zł na poczet opłaty za studia
 • 3 zdjęcia legitymacyjne (podpisane miękkim ołówkiem)