Centrum Doskonalenia Kadr

Informacje ogólne:

Cel: studia umożliwiają zapoznanie się z metodami, środkami i urządzeniami stosowanymi w procesie wypoczynku oraz zdobycie umiejętności praktycznych koniecznych do programowania, organizacji i realizacji odnowy biologicznej w sporcie i rekreacji.

Uczestnicy: Absolwenci studiów wyższych magisterskich i zawodowych o profilu wychowanie fizyczne i fizjoterapia.

Forma organizacyjna: Studium zaoczne.

Czas trwania: 350 godzin realizowanych w trzech semestrach - zajęcia odbywają się, co dwa tygodnie w soboty i niedziele.

Formy zaliczenia:

  • egzamin praktyczny z wykonywania zabiegów odnawiających;
  • egzamin dyplomowy (obrona pracy dyplomowej);
  • zaliczenia z pozostałych przedmiotów

Termin rozpoczęcia: do ustalenia

Warunki naboru: złożenie dokumentów – kolejność zgłoszeń, rozmowa kwalifikacyjna.

Odpłatność: 3000 zł (przedpłata: 200 zł i 2 raty). Uwaga! Faktury wystawiane są do 7 dni po wpłacie.

 

Zapisy, zasady:

Kandydat na uczestnika studiów musi spełniać wymogi określone w ogólnych informacjach o studiach (Informacje ogólne).

Zgłoszenie oficjalne odbywa się poprzez złożenie oryginału karty zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami (Wymagane dokumenty) w Sekretariacie Centrum .

Bliższe informacje udzielane są pod numerem telefonu: (071) 347-31-75 (Centrum Doskonalenia Kadr - ul. Witelona 25a pok. 013), lub w Zespole Odnowy Biologicznej Tel. 71 347-31-08 ul. Witelona 25 A pok. 20.

Zgłoszenie oficjalne można złożyć osobiście w Sekretariacie Centrum, bądź listem poleconym na adres:

Akademia Wychowania Fizycznego
Centrum Doskonalenia Kadr
ul. Witelona 25a
51-617 Wrocław

Osoby, które dopełniły formalności zgłoszenia oficjalnego zostaną poinformowane o terminie i miejscu rozpoczęcia studiów drogą listowną.

Wymagane dokumenty

  • karta zgłoszenia
  • odpis dyplomu ukończenia studiów i jego kserokopia
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów podyplomowych w Akademii Wychowania Fizycznego wystawione na załączonym formularzu przez lekarza medycyny pracy
  • kserokopia potwierdzenia wpłaty zadatku w wysokości 200 zł na poczet opłaty za studia
  • 3 zdjęcia legitymacyjne (podpisane miękkim ołówkiem)