Centrum Doskonalenia Kadr

Informacje ogólne:

Cel: Studia umożliwiają zdobycie dodatkowych kwalifikacji do prowadzenia zajęć gimnastyki korekcyjnej w szkole.

Uczestnicy: Absolwenci studiów wyższych magisterskich i zawodowych o profilu nauczycielskim (posiadający pełne przygotowanie pedagogiczne).

Forma organizacyjna: Studium zaoczne.

Czas trwania: 350 godzin realizowanych w ciągu półtora roku (trzy semestry) - zajęcia odbywają się, co dwa tygodnie w soboty i niedziele.

Formy zaliczenia:

  • egzamin zblokowany z Teorii, i Metodyki ćwiczeń korekcyjnych;
  • egzamin dyplomowy (obrona pracy dyplomowej);
  • zaliczenia z pozostałych przedmiotów.

Termin rozpoczęcia: październik (po skompletowaniu grupy).

Warunki naboru: złożenie dokumentów – kolejność zgłoszeń.

Odpłatność: 2.700 zł (przedpłata: 200zł i 2 raty). Uwaga! Faktury wystawiane są do 7 dni po wpłacie.

Ramowy program studiów

Przedmiot

Wykłady

Ćwiczenia

Zaliczenie

1.

Biomedyczne podstawy aktywności ruchowej człowieka

6

16

Zaliczenie

2.

Elementy teorii, dydaktyki i metodyki wychowania fizycznego

20

-

Zaliczenie

3.

Historia i teoria wychowania zdrowotnego

30

-

Projekt edukacyjny

4.

Metodyka ćwiczeń relaksacyjnych

6

26

Projekt edukacyjny

5.

Patofizjologia wad postawy

15

-

Zaliczenie

6.

Podstawy psychologii klinicznej

15

-

Zaliczenie

7.

Rozwój psychoruchowy dzieci i młodzieży szkolnej

4

18

Raport diagnostyczny

8.

Teoria i metodyka ćwiczeń korekcyjnych

20

65

Projekty edukacyjne
i egzamin

9.

Wybrane zagadnienia pedagogiki specjalnej

10

-

Zaliczenie

10.

Zabawy i gry ruchowe w profilaktyce i korektywie wad postawy

4

25

Projekt edukacyjny

11.

Praktyka korekcyjna - 50 Projekt/raport

12.

Seminarium dyplomowe

-

20

Egzamin dyplomowy

Łącznie godzin

130

220

350

Zapisy, zasady:

Kandydat na uczestnika studiów musi spełniać wymogi określone w ogólnych informacjach o studiach (Informacje ogólne).

Zgłoszenie oficjalne odbywa się poprzez złożenie oryginału karty zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami (Wymagane dokumenty) w Sekretariacie Centrum .

Bliższe informacje udzielane są pod numerem telefonu: (071) 347-31-75 (Centrum Doskonalenia Kadr - ul. Witelona 25a pok. 013), lub bezpośrednio na miejscu.

Zgłoszenie oficjalne można złożyć osobiście w Sekretariacie Centrum, bądź listem poleconym na adres:

Akademia Wychowania Fizycznego
Centrum Doskonalenia Kadr
ul. Witelona 25a
51-617 Wrocław

Osoby, które dopełniły formalności zgłoszenia oficjalnego zostaną poinformowane o terminie i miejscu rozpoczęcia studiów drogą listowną.

Wymagane dokumenty

  • karta zgłoszenia
  • odpis dyplomu ukończenia studiów i jego kserokopia
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów podyplomowych w Akademii Wychowania Fizycznego wystawione na załączonym formularzu przez lekarza medycyny pracy
  • kserokopia potwierdzenia wpłaty zadatku w wysokości 200 zł na poczet opłaty za studia
  • 3 zdjęcia legitymacyjne (podpisane miękkim ołówkiem)