Centrum Doskonalenia Kadr

Wstęp:

Współcześnie mamy do czynienia ze zmianami kulturowymi w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami. Przejawiają się one w zmianie podejścia ogółu społeczeństwa do ludzi niepełnosprawnych. Zniknęło ich segregacyjne traktowanie, dąży się do integracji i inkluzji oraz podniesienia ich jakości życia. Tendencje te są widoczne szczególnie w edukacji. Wiele mówi się i pisze o konieczności zrównania szans edukacyjnych dzieci z niepełnosprawnościami. Pojawiła się idea edukacji inkluzyjnej, powstaje wiele integracyjnych placówek oświatowych, jak również placówki specjalistyczne stają się bardziej otwarte na kontakty społeczne. Te tendencje sprawiają, że rośnie zapotrzebowanie rynkowe na specjalistów, którzy posiadają kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej w wybranej przez siebie specjalności.

Cel ogólny:

Absolwent jest wyposażony w wiedzę i umiejętności praktyczne konieczne do podejmowania czynności zawodowych w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Jest to specjalność w pedagogice specjalnej. Absolwent jest przygotowany do wykonywania czynności o charakterze diagnostycznym i wspomagającym oraz prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych, terapeutycznych i edukacyjnych z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie w różnym stopniu.

Kwalifikacje:

Uzyskane kwalifikacje są zgodne ze Standardami kształcenia nauczycieli MNiSZW z dnia 17.01.2012 roku oraz Rozporządzeniem MEN z dnia 01.08.2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Absolwent może być zatrudniony w charakterze nauczyciela - pedagoga specjalnego w specjalności Ei ROz NI w przedszkolach, szkołach i placówkach specjalnych lub integracyjnych (oddziałach specjalnych lub integracyjnych), w placówkach ogólnodostępnych.

Cele szczegółowe:

 • Opanowanie przez uczestników studiów merytorycznej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych niezbędnych do prowadzenia procesu dydaktyczno-wychowawczego z osobami z niepełnosprawnością intelektualną
 • Opanowanie przez uczestników studiów wiedzy i umiejętności metodycznych niezbędnych do prowadzenia procesu dydaktyczno-wychowawczego z osobami z niepełnosprawnością intelektualną
 • Udoskonalenie u uczestników studiów kompetencji pedagogicznych wykorzystywanych w procesie opiekuńczo-wychowawczym prowadzonym z osobami Z niepełnosprawnością intelektualną
 • Rozwijanie u uczestników studiów umiejętności i nawyku samokształcenia zawodowego.
 • Doskonalenie u uczestników studiów umiejętności w zakresie komunikowania się społecznego i współpracy.

Uczestnicy:

 • Studia przeznaczone są dla nauczycieli posiadających, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012, w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, kwalifikacje do pracy w szkole.
 • Absolwenci studiów wyższych magisterskich i zawodowych o profilu nauczycielskim (posiadający pełne przygotowanie pedagogiczne).

Organizacja studiów:

Studia prowadzone są w oparciu o poniższe założenia organizacyjne:

 • Kształcenie obejmuje 250 godzin zajęć dydaktycznych, 380 godzin pracy własnej oraz 120 godzin praktyk.
 • Zajęcia realizowane są w formie wykładowej oraz ćwiczeniowej - seminaryjnej lub laboratoryjnej.
 • Zajęcia w ćwiczeniowe prowadzone są w grupach do 25 osób.
 • Zajęcia programowe odbywają się w salach posiadających odpowiednie wyposażenie prezentacyjne oraz niezbędne pomoce dydaktyczne do realizacji zajęć ruchowych.
 • Organizator studiów prowadzi ewaluację wewnętrzną, zgodnie z ogólnym planem studiów.

Ramowy program studiów

  Przedmiot Wykłady Ćwiczenia ECTS  
1. Pedagogika specjalna 20 10 3 Zaliczenie
2. Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii 20 10 2 Zaliczenie
3. Biomedyczne podstawy rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną 5 10 1 Zaliczenie
4. Edukacja rehabilitacyjna osób z niepełnosprawnością intelektualną oligofrenopedagogika 25 25 6 Egzamin
5. Metodyka pracy rehabilitacyjno-wychowawczej z osobami z niepełnosprawnością intelektualną 10 30 4 Egzamin
6. Dydaktyka specjalna 10 20 2 Zaliczenie
7. Adaptowana aktywność fizyczna dla niepełnosprawnych intelektualnie 5 15 1 Zaliczenie
8. Podstawy logorytmiki 5 10 1 Zaliczenie
9. Seminarium dyplomowe 0 20 5 Praca dyplomowa
10 Praktyka specjalistyczna   120 5 Zaliczenie
  Razem 250 godzin 100 150+120 godz. praktyk    

 Kadra prowadząca:

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez pracowników naukowo-dydaktycznych AWF Wrocław oraz innych szkół wyższych posiadających odpowiedni dorobek merytoryczny w obszarze realizowanych treści jak i doświadczenia w zakresie edukacji, doskonaleniu i dokształcaniu zawodowym nauczycieli.

Termin rozpoczęcia:

 • październik bądź marzec (po skompletowaniu grupy)

Odpłatność:

 • 2.700 zł (przedpłata: 200zł i 2 raty). 

Zapisy, zasady:

Kandydat na uczestnika studiów musi spełniać wymogi określone w ogólnych informacjach o studiach.

Zgłoszenie oficjalne odbywa się poprzez złożenie oryginału karty zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami w Sekretariacie Centrum

Bliższe informacje udzielane są pod numerem telefonu: (071) 347-31-75 (Centrum Doskonalenia Kadr - ul. Witelona 25a pok. 013), lub bezpośrednio na miejscu.

Zgłoszenie oficjalne można złożyć osobiście w Sekretariacie Centrum, bądź listem poleconym na adres:

Akademia Wychowania Fizycznego
Centrum Doskonalenia Kadr
ul. Witelona 25a
51-617 Wrocław

Osoby, które dopełniły formalności zgłoszenia oficjalnego zostaną poinformowane o terminie i miejscu rozpoczęcia studiów drogą listowną.

Wymagane dokumenty:

 • karta zgłoszenia
 • odpis dyplomu ukończenia studiów i jego kserokopia
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów podyplomowych w Akademii Wychowania Fizycznego wystawione na załączonym formularzu przez lekarza medycyny pracy
 • 2 zdjęcia legitymacyjne (podpisane miękkim ołówkiem)