Centrum Doskonalenia Kadr

Informacje ogólne:

Cel: Studia umożliwiają zdobycie dodatkowych kwalifikacji do pracy pedagogicznej z uczniami upośledzonymi umysłowo.

Uczestnicy: Absolwenci studiów wyższych magisterskich i zawodowych o profilu nauczycielskim (posiadający pełne przygotowanie pedagogiczne).

Forma organizacyjna: Studium zaoczne.

Czas trwania: 350 godzin realizowanych w dwóch semestrach - zajęcia odbywają się, co dwa tygodnie w soboty i niedziele.

Formy zaliczenia:

  • egzamin z oligofrenopedagogiki;
  • egzamin z psychologii klinicznej;
  • egzamin dyplomowy (obrona pracy dyplomowej);
  • zaliczenia z pozostałych przedmiotów.

Termin rozpoczęcia: październik (po skompletowaniu grupy).

Warunki naboru: złożenie dokumentów – kolejność zgłoszeń.

Odpłatność: 2.700 zł (przedpłata: 200zł i 2 raty). Uwaga! Faktury wystawiane są do 7 dni po wpłacie.

Ramowy program studiów 

Przedmiot Wykłady Ćwiczenia Zaliczenie
1. Biomedyczne podstawy rozwoju dziecka 5 10 Zaliczenie
2. Gry i zabawy ruchowe w rewalidacji - 25 Zaliczenie
3. Metodyka ćwiczeń relaksacyjnych - 25 Zaliczenie
4. Metodyka rewalidacji upośledzonych umysłowo 25 35 Egzamin blok pedagogiczny
5. Oligofrenopedagogika 25 35 Egzamin blok pedagogiczny
6. Psychologia kliniczna 30 30 Egzamin
7. Seminarium dyplomowe - 20 Egzamin dyplomowy
8. Socjologiczne aspekty niedostosowania społecznego 15 5 Zaliczenie
9. Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej 10 - Egzamin blok pedagogiczny
10. Wprowadzenie do resocjalizacji 15 5 Zaliczenie
11. Wybrane zagadnienia defektologii 25 - Zaliczenie
12. Zarys historii kształcenia specjalnego 10 - Zaliczenie
 Razem 160 190
350 godzin

Zapisy, zasady:

Kandydat na uczestnika studiów musi spełniać wymogi określone w ogólnych informacjach o studiach.

Zgłoszenie oficjalne odbywa się poprzez złożenie oryginału karty zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami w Sekretariacie Centrum

Bliższe informacje udzielane są pod numerem telefonu: (071) 347-31-75 (Centrum Doskonalenia Kadr - ul. Witelona 25a pok. 013), lub bezpośrednio na miejscu.

Zgłoszenie oficjalne można złożyć osobiście w Sekretariacie Centrum, bądź listem poleconym na adres:

Akademia Wychowania Fizycznego
Centrum Doskonalenia Kadr
ul. Witelona 25a
51-617 Wrocław

Osoby, które dopełniły formalności zgłoszenia oficjalnego zostaną poinformowane o terminie i miejscu rozpoczęcia studiów drogą listowną.

Wymagane dokumenty:

  • karta zgłoszenia
  • odpis dyplomu ukończenia studiów i jego kserokopia
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów podyplomowych w Akademii Wychowania Fizycznego wystawione na załączonym formularzu przez lekarza medycyny pracy
  • kserokopia potwierdzenia wpłaty zadatku w wysokości 200 zł na poczet opłaty za studia
  • 3 zdjęcia legitymacyjne (podpisane miękkim ołówkiem)