Centrum Doskonalenia Kadr

Informacje ogólne:

Cel: Studia umożliwiają zdobycie pełnych kwalifikacji pedagogicznych do pracy w szkole (150 godzin praktyk pedagogicznych).

Uczestnicy: Absolwenci studiów wyższych magisterskich i zawodowych nie posiadający przygotowania pedagogicznego.

Forma organizacyjna: Studium zaoczne.

Czas trwania: 331 godzin realizowanych w czterech semestrach - zajęcia odbywają się, co dwa tygodnie w soboty i niedziele; 150 godzin praktyki pedagogicznej.

Formy zaliczenia:

  • egzamin zblokowany z przedmiotów pedagogicznych i psychologicznych;
  • egzamin dyplomowy (obrona pracy dyplomowej);
  • zaliczenia z pozostałych przedmiotów;
  • zaliczenie praktyki pedagogicznej.

Termin rozpoczęcia: październik (po skompletowaniu grupy).

Warunki naboru: złożenie dokumentów – kolejność zgłoszeń.

Odpłatność: 2.700 zł (przedpłata: 200zł i 2 raty). Uwaga! Faktury wystawiane są do 7 dni po wpłacie.

Ramowy program studiów 

Przedmiot

Wykłady

Ćwiczenia

Zaliczenie

1.

Biomedyczne podstawy rozwoju dziecka

6

10

Zaliczenie

2.

Elementy dydaktyki ogólnej

10

20

Egzamin blok pedagogiczny

3.

Elementy psychologii klinicznej

10

10

Egzamin blok psychologiczny

4.

Elementy teorii wychowania

10

20

Egzamin blok pedagogiczny

5.

Ewolucja systemów kształcenia

20

-

Zaliczenie

6.

Komunikacja w procesie pedagogicznym

10

10

Zaliczenie

7.

Metodyka organizacji pracy nauczyciela

15

40

Zaliczenie

8.

Podstawy psychologii ogólnej

10

20

Egzamin blok psychologiczny

9.

Psychologia rozwojowa dziecka

10

20

Egzamin blok psychologiczny

10.

Rozwój psychoruchowy dzieci i młodzieży szkolnej

4

16

Zaliczenie

11.

Wprowadzenie do pedagogiki ogólnej

10

-

Egzamin blok pedagogiczny

12.

Wybrane zagadnienia pedagogiki specjalnej

5

10

Egzamin blok pedagogiczny

13.

Zarys pedeutologii

5

10

Egzamin blok pedagogiczny

14.

Seminarium dyplomowe

-

20

Egzamin dyplomowy

15.

Praktyki pedagogiczne – 150 godzin

-

-

Zaliczenie

Razem

125

206

331 godzin

Zapisy, zasady:

Kandydat na uczestnika studiów musi spełniać wymogi określone w ogólnych informacjach o studiach.

Zgłoszenie oficjalne odbywa się poprzez złożenie oryginału karty zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami w Sekretariacie Centrum

Bliższe informacje udzielane są pod numerem telefonu: (071) 347-31-75 (Centrum Doskonalenia Kadr - ul. Witelona 25a pok. 013), lub bezpośrednio na miejscu.

Zgłoszenie oficjalne można złożyć osobiście w Sekretariacie Centrum, bądź listem poleconym na adres:

Akademia Wychowania Fizycznego
Centrum Doskonalenia Kadr
ul. Witelona 25a
51-617 Wrocław

Osoby, które dopełniły formalności zgłoszenia oficjalnego zostaną poinformowane o terminie i miejscu rozpoczęcia studiów drogą listowną.

Wymagane dokumenty:

  • karta zgłoszenia
  • odpis dyplomu ukończenia studiów i jego kserokopia
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów podyplomowych w Akademii Wychowania Fizycznego wystawione na załączonym formularzu przez lekarza medycyny pracy
  • kserokopia potwierdzenia wpłaty zadatku w wysokości 200 zł na poczet opłaty za studia
  • 3 zdjęcia legitymacyjne (podpisane miękkim ołówkiem)