Podyplomowe Studia Promocji Zdrowia

Informacje ogólne:

Cel: Studia umożliwiają zdobycie wiedzy na temat promocji zdrowia, umiejętności konstruowania programów w zakresie poszczególnych celów zdrowotnych, oraz zdolność samodzielnego realizowania podstawowych przedsięwzięć pro-zdrowotnych w społeczności lokalnej.

Uczestnicy: Absolwenci studiów wyższych magisterskich i zawodowych nie posiadający przygotowania pedagogicznego.

Forma organizacyjna: Studium zaoczne.

Czas trwania: 350 godzin realizowanych w trzech semestrach - zajęcia odbywają się, co dwa tygodnie w soboty i niedziele.

Formy zaliczenia:

  • projekty edukacyjne i warsztaty;
  • egzamin dyplomowy (obrona pracy dyplomowej);
  • zaliczenia z pozostałych przedmiotów.

Termin rozpoczęcia: październik (po skompletowaniu grupy).

Warunki naboru: złożenie dokumentów – kolejność zgłoszeń.

Odpłatność: 2.800 zł (przedpłata: 200zł i 2 raty). Uwaga! Faktury wystawiane są do 7 dni po wpłacie.

Ramowy program studiów

Przedmiot Wykłady Ćwiczenia Zaliczenie
1. Elementy filozofii i socjologii zdrowia - 28 Zaliczenie
2. Biomedyczne podstawy wiedzy o zdrowiu 50 - Egzamin
3. Historia i teoria promocji zdrowia 30 - Egzamin
4. Psychosomatyka - 20 Zaliczenie
5. Psychologia zdrowia - 36 Zaliczenie
6. Strategie wdrażania edukacji zdrowotnej - 24 Zaliczenie
7. Organizacja i zarządzanie w promocji zdrowia - 16 Zaliczenie
8. Podstawy statystyki i obsługi komputera - 20 Zaliczenie
9. Praktyka w promocji zdrowia - 74 Zaliczenie
10. Epidemiologia 12 12 Zaliczenie
11. Seminarium dyplomowe - 28 Egzamin dyplomowy

Razem

92 258  
350 godzin

Zapisy, zasady:

Kandydat na uczestnika studiów musi spełniać wymogi określone w ogólnych informacjach o studiach.

Zgłoszenie oficjalne odbywa się poprzez złożenie oryginału karty zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami w Sekretariacie Centrum.

Bliższe informacje udzielane są pod numerem telefonu: (071) 347-31-75 (Centrum Doskonalenia Kadr - ul. Witelona 25a pok. 013), lub bezpośrednio na miejscu.

Zgłoszenie oficjalne można złożyć osobiście w Sekretariacie Centrum, bądź listem poleconym na adres:

Akademia Wychowania Fizycznego
Centrum Doskonalenia Kadr
ul. Witelona 25a
51-617 Wrocław

Osoby, które dopełniły formalności zgłoszenia oficjalnego zostaną poinformowane o terminie i miejscu rozpoczęcia studiów drogą listowną. 

Wymagane dokumenty:

  • karta zgłoszenia
  • odpis dyplomu ukończenia studiów i jego kserokopia
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów podyplomowych w Akademii Wychowania Fizycznego wystawione na załączonym formularzu przez lekarza medycyny pracy
  • kserokopia potwierdzenia wpłaty zadatku w wysokości 200 zł na poczet opłaty za studia
  • 3 zdjęcia legitymacyjne (podpisane miękkim ołówkiem)