Centrum Doskonalenia Kadr

Nazwa formy dokształcania: Studia Podyplomowe dla Nauczycieli

Organizator: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Wstęp:

Współczesne tendencje w życiu społecznym wymagają od człowieka nieustannego reagowania i dostosowywania się do zmieniającej się sytuacji społecznej. Dotyczy to wielu aspektów życia codziennego, a zwłaszcza sprawnego dostosowania się do dynamicznej sytuacji na rynku pracy, gdzie podejmowanie się nowych ról zawodowych w trakcie życiowej kariery zawodowej człowieka staje się zjawiskiem codziennym. Coraz częściej zjawisko to dotyczy tego obszaru praktyki zawodowej jakim jest edukacja. W ostatnich latach, a również i w nadchodzącym okresie, ze względu na zmiany w systemie oświatowym, a głównie w związku z nadchodzącym odradzaniem się szkolnictwa zawodowego, wzrośnie zapotrzebowanie na specjalistów mogących prowadzić kształcenie zawodowe. Specjaliści branżowi, którzy prowadzić będą przygotowanie zawodowe młodych kadr zazwyczaj nie posiadają odpowiedniego przygotowania pedagogicznego. Stąd też przewiduje się zwiększenie potrzeb edukacyjnych w tym zakresie. Niniejsze studia stanowić mają ofertę zabezpieczającą aktualne i przyszłe potrzeby rynku edukacyjnego w tym zakresie.

Cel ogólny:

Absolwent Studiów Podyplomowych „Przygotowanie pedagogiczno-psychologiczne do wykonywania zawodu nauczyciela”

 • jest wyposażony w wiedzę i umiejętności praktyczne konieczne do podejmowania nauczycielskich czynności zawodowych w zakresie prowadzenie procesu edukacyjnego-wychowawczego w ramach przedmiotów, które może prowadzić z racji ukończenia różnych studiów kierunkowych nie dających przygotowania pedagogicznego.
 • Absolwent może być zatrudniony w charakterze nauczyciela w różnych rodzajach szkół o profilu odpowiadającym jego wykształceniu kierunkowemu.

Kwalifikacje :

Uzyskane kwalifikacje są zgodne ze Standardami kształcenia nauczycieli MNiSZW z dnia 17.01.2012 roku oraz Rozporządzeniem MEN z dnia 01.08.2017 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Cele szczegółowe:

 • Opanowanie przez uczestników studiów merytorycznej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych niezbędnych do prowadzenia procesu dydaktyczno – wychowawczego dziećmi i młodzieżą szkolną.
 • Opanowanie przez uczestników studiów wiedzy i umiejętności metodycznych niezbędnych do prowadzenia procesu dydaktyczno – wychowawczego.
 • Ukształtowanie u uczestników studiów kompetencji pedagogicznych wykorzystywanych w procesie opiekuńczo-wychowawczym prowadzonym w szkołach.
 • Rozwijanie u uczestników studiów umiejętności i nawyku samokształcenia zawodowego.
 • Doskonalenie u uczestników studiów umiejętności w zakresie komunikowania się społecznego i współpracy.

Uczestnicy:

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych I i II stopnia, nie posiadających kwalifikacji do pracy w szkole zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012, w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Organizacja Studiów:

Studia prowadzone są w oparciu o poniższe założenia organizacyjne.

 • Kształcenie obejmuje 320 godzin zajęć dydaktycznych, 320 godzin pracy własnej oraz 150 godzin praktyk.
 • Zajęcia realizowane są w formie wykładowej oraz ćwiczeniowej - seminaryjnej lub laboratoryjnej.
 • Zajęcia w ćwiczeniowe prowadzone są w grupach do 25 osób.
 • Zajęcia programowe odbywają się w salach posiadających odpowiednie wyposażenie prezentacyjne oraz niezbędne pomoce dydaktyczne do realizacji zajęć ruchowych.
 • Organizator studiów prowadzi ewaluację wewnętrzną, zgodnie z ogólnym planem studiów.

Ramowy plan studiów:

 

Przedmiot

Wykłady

Ćwiczenia

ECTS

 

1.

Biomedyczne podstawy rozwoju dziecka

5

10

1

Zaliczenie

2.

PODSTAWY dydaktyki ogólnej

10

20

2

Egzamin z bloku dydkatyczneggo

3.

Elementy psychologii klinicznej

5

10

1

Egzamin z bloku pedagogiczno -psycholog.

4.

Elementy teorii wychowania

10

20

2

Egzamin z bloku pedagog.

5.

Ewolucja systemów kształcenia

5

10

1

Zaliczenie

6.

Komunikacja w procesie pedagogicznym z uczniem na róznych etapach edukacyjnych

5

10

1

Zaliczenie

7

Metodyka organizacji pracy nauczyciela

10

40

4

Egzamin z bloku dydaktycznego

8.

Podstawy psychologii ogólnej

10

20

2

Egzamin z bloku psycholog.

9.

Psychologia rozwojowa dziecka

10

20

2

Egzamin z bloku psycholog

10.

Rozwój psychoruchowy dzieci i młodzieży szkolnej

10

10

1

Zaliczenie

11.

Wprowadzenie do pedagogiki ogólnej

5

10

1

Egzamin z bloku pedagog.

12.

Wybrane zagadnienia pedagogiki specjalnej

5

10

1

Zaliczenie

13.

Zarys pedeutologii

10

10

1

Zaliczenie

14.

Seminarium dyplomowe

-

20

4

Praca dyplomowa

 

Razem 320 godzin

100

220

24

 

 

Praktyka specjalistyczna

 

150

6

Zaliczenie

Kadra prowadząca:

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez pracowników naukowo-dydaktycznych AWF Wrocław oraz innych szkół wyższych posiadających odpowiedni dorobek merytoryczny w obszarze realizowanych treści jak i doświadczenia w zakresie edukacji, doskonaleniu i dokształcaniu zawodowym nauczycieli.

Termin rozpoczęcia : październik bądź marzec ( po skompletowaniu grupy)

Odpłatność : 2700 zł. ( przedpłata: 200 zł i 2 raty)

Zapisy, zasady:

Kandydat na uczestnika studiów musi spełniać wymogi określone w ogólnych informacjach o studiach (Informacje ogólne).

Zgłoszenie oficjalne odbywa się poprzez złożenie oryginału karty zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami (Wymagane dokumenty) w Sekretariacie Centrum .

Bliższe informacje udzielane są pod numerem telefonu: (071) 347-31-75 (Centrum Doskonalenia Kadr - ul. Witelona 25a pok. 013), lub bezpośrednio na miejscu.

Zgłoszenie oficjalne można złożyć osobiście w Sekretariacie Centrum, bądź listem poleconym na adres:

Akademia Wychowania Fizycznego
Centrum Doskonalenia Kadr
ul. Witelona 25a
51-617 Wrocław

Osoby, które dopełniły formalności zgłoszenia oficjalnego zostaną poinformowane o terminie i miejscu rozpoczęcia studiów drogą listowną.

Wymagane dokumenty

 • karta zgłoszenia
 • odpis dyplomu ukończenia studiów i jego kserokopia
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów podyplomowych w Akademii Wychowania Fizycznego wystawione na załączonym formularzu przez lekarza medycyny pracy
 • kserokopia potwierdzenia wpłaty zadatku w wysokości 200 zł na poczet opłaty za studia
 • 3 zdjęcia legitymacyjne (podpisane miękkim ołówkiem)