Centrum Doskonalenia Kadr

Studia rozpoczynają się w marcu 2022 roku.
Nabór na rok akademicki 2021/22 jest już zamknięty.
Rozpoczynamy rekrutację na rok akademicki 2022/23.

Informacje ogólne:

Nazwa formy dokształcania: Studia Podyplomowe dla nauczycieli jogi: Psychosomatyczne Praktyki Jogi

Organizator: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Wstęp

Praktyki psychosomatyczne jogi wywodzą się z Indii i stosowane są przez człowieka ponad trzy tysiące. Od ponad trzech dekad można mówić o wzmożonych zainteresowaniu tego rodzaju ćwiczeniami we wszystkich środowiskach krajów zachodnich: medycznym, kultury fizycznej, wychowawczo-pedagogicznym, sportowym czy filozoficznym. Szacuje się, że w Polsce regularnie uprawia jogę około 200-250 tys. osób i do prowadzenia klas potrzebni są instruktorzy i nauczyciele jogi. Jeszcze dziesięć lat temu z badań wynikało, że była to grupa rzędu 50 tys. Biorąc pod uwagę dynamikę zainteresowania tego rodzaju aktywnością w krajach szybciej przechodzący proces adaptacji jogi do potrzeb zainteresowanych w coraz większym stopni będą potrzebni dobrze przygotowani nauczyciele tej dyscypliny. Dla porównania w USA 12 proc. dorosłej populacji deklaruje zainteresowanie tego rodzaju ćwiczeniami. W związku z rosnącym zainteresowaniem, pojawia się coraz więcej szkół jogi, oferujących szeroką gamę programów adresowanych do różnych grup. Praktyki jogi są jednym z najbardziej docenionych systemów prozdrowotnych na całym świecie. W rozumieniu współczesnych sam termin „joga” dotyczy przede wszystkim zintegrowania ciała i umysłu poprzez opanowanie emocji, myśli oraz funkcji ciała. Od kilkudziesięciu lat znane są również na Zachodzie pozytywne strony oddziaływania fizycznych i psychicznych ćwiczeń jogi na człowieka. Praktyki jogi pomagają współczesnemu człowiekowi w radzeniu sobie ze napięciami stresem oraz zapobiegają wielu schorzeniom psychosomatycznym. Badania potwierdzają korzystny wpływ klasycznych pozycji jogi na rozluźnienie mięśniowe oraz na osiąganie stanów równowagi emocjonalnej, obniżenia aktywności myślowej czy zwolnienie procesów metabolicznych. W konsekwencji trening jogi sprzyja relaksacji, koncentracji, kontroli negatywnych stanów emocjonalnych (agresji, lęku, poczucia własnej wartości itp.) oraz ułatwia relacje interpersonalne.

Cel ogólny: Zapoznanie uczestników studiów z teoretycznymi i praktycznymi aspektami psychosomatycznych ćwiczeń jogi klasycznej ukierunkowanej na poprawę samopoczucia psychofizycznego oraz samorozwój.

Cele szcegółowe:

 • Opanowanie przez uczestników studiów merytorycznej wiedzy teoretycznej i metodycznej z zakresu psychosomatycznych ćwiczeń jogi klasycznej.
 • Umożliwienie uczestnikom studiów praktycznego poznania oddziaływania na ciało i umysł wybranych praktyk psychosomatycznych jogi klasycznej.
 • Doskonalenie u uczestników studiów umiejętności zorganizowania i poprowadzenia sesji, treningu lub warsztatu ćwiczeń jogi klasycznej.
 • Rozwijanie u uczestników studiów umiejętności i nawyku samokształcenia zawodowego oraz samorozwoju.
 • Wdrażanie uczestników studiów do wykorzystywania naukowo zweryfikowanych ćwiczeń fizycznych jogi jak i praktyk relaksowo-koncentrujących inspirowanych jogą w realizacji zadań zawodowych.

Uczestnicy: Oferta skierowana jest przede wszystkim do nauczycieli, trenerów, terapeutów i rodziców. Głównym celem studiów jest przekazanie psychosomatycznych ćwiczeń jogi klasycznej, które mogą być wykorzystane w pracy zawodowej.

Organizacja Studiów:

Studia prowadzone są w oparciu o poniższe założenia organizacyjne.

 • Kształcenie trwa 3 semestry i obejmuje 360 godzin zajęć dydaktycznych oraz około 30 godzin pracy własnej uczestnika w zakresie przygotowania scenariuszy prowadzenia zajęć własnych.
 • Zajęcia realizowane są w formie wykładowej, ćwiczeniowej, seminaryjnej lub warsztatowej.
 • Zajęcia praktyczne, ćwiczeniowe, warsztatowe prowadzone są w grupach do 25 osób.
 • Zajęcia programowe odbywają się w salach posiadających odpowiednie wyposażenie, sprzęt oraz niezbędne pomoce dydaktyczne do realizacji zajęć ruchowych.
 • Organizator studiów prowadzi ewaluację wewnętrzną, zgodnie z ogólnym planem studiów.

Ramowy plan studiów:

Lp.

Przedmiot

Wykłady

Ćwiczenia

ETCS

Zaliczenie

1.

Filozoficzne i Etyczne Podstawy Jogi Klasycznej

24

-

3

Zaliczenie

2.

Biomedyczne Podstawy Jogi

12

12

3

Zaliczenie

3.

Psychologia i socjologia   Jogi

9 9 2 Zaliczenie

4.

Strategie antystresowe

6

3

2

Zaliczenie

5.

Pratyahara – praktyki relaksacji

3

18

2

Zaliczenie

6.

Asana - praktyki ciała fizycznego.

 

60

4

Egzamin

7.

Shat Kriyas – higieniczne zabiegi Jogi.

6

15

2

Zaliczenie

8.

Pranayama - praktyki regulacji oddechu i energii.

6

12

2

Zaliczenie

9.

Dharana i Dhyana - praktyki koncentracji i medytacji.

6

12

2

Zaliczenie

10.

Uzupełniające Techniki Inspirowane Jogą
(Joga dla dzieci,Somajog, Joga interpersonalna, Metody Feldenkraisa, Mindfulness)

6

55

2

Zaliczenie

11.

Metodyka prowadzenia zajęć Jogi

3

56

4

Egzamin

12.

Seminarium dyplomowe

3

24

4

Praca dyplomowa

 

Razem 360 godzin

84

276

32

 

 

Termin rozpoczęcia : październik bądź marzec ( po skompletowaniu grupy)

Odpłatność : 4000 zł. ( przedpłata: 200 zł i 3 raty)-wpłata na konto indywidualne - kandydat po przesłaniu karty zgłoszeniowej na cdk@awf.wroc.pl i e-mailem zwrotnym otrzymuje indywidualny numer subkonta.

Zapisy, zasady: Kandydat na uczestnika studiów musi spełniać wymogi określone w ogólnych informacjach o studiach.

Zapisy, zasady:

Kandydat na uczestnika studiów musi spełniać wymogi określone w ogólnych informacjach o studiach.

Zgłoszenie oficjalne odbywa się poprzez złożenie oryginału karty zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami  w Sekretariacie Centrum

Bliższe informacje udzielane są pod numerem telefonu: (071) 347-31-85 (Centrum Doskonalenia Kadr - ul. Witelona 25a pok. 013), lub bezpośrednio na miejscu.

Zgłoszenie oficjalne można złożyć osobiście w Sekretariacie Centrum, bądź listem poleconym na adres:

Akademia Wychowania Fizycznego
Centrum Doskonalenia Kadr
ul. Witelona 25a
51-617 Wrocław

Osoby, które dopełniły formalności zgłoszenia oficjalnego zostaną poinformowane o terminie i miejscu rozpoczęcia studiów drogą listowną.

Wymagane dokumenty

 • karta zgłoszenia
 • 2 zdjęcia legitymacyjne
 • podpisaną klauzulę RODO
 • wypełnione i podpisane oświadczenia o niekaralności
 • odpis dyplomu ukończenia studiów i jego kserokopia
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w studiach podyplomowych Akademii Wychowania Fizycznego wystawione przez lekarza medycyny pracy lub lekarza posiadającego uprawnienia do przeprowadzania badań profilaktycznych (przyjmowane jest również kserokopia aktualnych sportowych okresowych badań lekarskich potwierdzona za zgodność z oryginałem)