Podyplomowe Studia Psychosomatycznych Praktyk Jogi

Informacje ogólne:

Cel: Studia umożliwiają nauczycielom, trenerom, terapeutom, zdobycie kwalifikacji do prowadzenia zajęć z psychosomatycznych praktyk jogi.

Uczestnicy: Absolwenci studiów wyższych magisterskich, preferowane ukończenie studiów kierunkowych przygotowujących do pracy z ludźmi w obszarze lecznictwa, rehabilitacji, rozwoju osobistego, wychowania, rekreacji, sportu itp.

Forma organizacyjna: Studium zaoczne.

Czas trwania: 420 godzin realizowanych w czterech semestrach - zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co dwa-trzy tygodnie .

Formy zaliczenia:

  • egzamin praktyczny z prowadzenia zajęć;
  • egzamin dyplomowy (obrona pracy dyplomowej);
  • zaliczenia z pozostałych przedmiotów.

Warunki naboru: złożenie dokumentów – kolejność zgłoszeń (24 miejsca), co najmniej 2-letnia praktyka ćwiczeń jogi, rozmowa kwalifikacyjna. 

Odpłatność: 3500 zł. Uwaga! Faktury wystawiane są 7 dni po wpłacie.

Ramowy program studiów

 Przedmiot

Wykłady

Ćwiczenia

Zaliczenie

1

Filozoficzne i Etyczne Podstawy Jogi Klasycznej

20

-

Z

2

Biomedyczne Podstawy Jogi

24

-

E

3

Psychologia Jogi

16

-

Z

4

Współczesne Szkoły Jogi

16

-

Z

5

Hatha Yoga - praktyki ciała fizycznego.

-

82

E

6

Shat Kriyas – higieniczne zabiegi jogi.

-

24

Z

7

Pranayama - praktyki regulacji oddechu i energii.

-

30

Z

8

Pratyahara - praktyki relaksacji.

-

34

Z

9

Dharana i Dhyana - praktyki koncentracji i medytacji.

-

34

Z

10

Uzupełniające Techniki Inspirowane Jogą

-

48

Z

11

Metodyka Ćwiczeń Jogi

24

36

E

12

Seminarium dyplomowe

-

32

E dyplom.

Razem

100

320

  

420

Zapisy, zasady:

Kandydat na uczestnika studiów musi spełniać wymogi określone w ogólnych informacjach o studiach.

Zgłoszenie oficjalne odbywa się poprzez złożenie oryginału karty zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami  w Sekretariacie Centrum

Bliższe informacje udzielane są pod numerem telefonu: (071) 347-31-85 (Centrum Doskonalenia Kadr - ul. Witelona 25a pok. 013), lub bezpośrednio na miejscu.

Zgłoszenie oficjalne można złożyć osobiście w Sekretariacie Centrum, bądź listem poleconym na adres:

Akademia Wychowania Fizycznego
Centrum Doskonalenia Kadr
ul. Witelona 25a
51-617 Wrocław

Osoby, które dopełniły formalności zgłoszenia oficjalnego zostaną poinformowane o terminie i miejscu rozpoczęcia studiów drogą listowną.

Wymagane dokumenty

  • karta zgłoszenia
  • odpis dyplomu ukończenia studiów i jego kserokopia
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów podyplomowych w Akademii Wychowania Fizycznego wystawione na załączonym formularzu przez lekarza medycyny pracy
  • kserokopia potwierdzenia wpłaty zadatku w wysokości 200 zł na poczet opłaty za studia
  • 3 zdjęcia legitymacyjne (podpisane miękkim ołówkiem)