Centrum Doskonalenia Kadr

Informacje ogólne:

Cel: Studia umożliwiają uczestnikom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania uprawnień trenera II klasy.

Uczestnicy: Absolwenci studiów wyższych magisterskich i zawodowych posiadający uprawnienia instruktora sportu z danej dyscypliny przez okres, co najmniej 2 lat lub sportową klasę mistrzowską międzynarodową.

Forma organizacyjna: Studium zaoczne.

Czas trwania: 304 godziny realizowanych w trzech semestrach - zajęcia odbywają się, co dwa tygodnie w soboty i niedziele oraz jeden semestr praktyki i pisania pracy.

Formy zaliczenia:

  • egzamin dyplomowy (obrona pracy dyplomowej);
  • zaliczenia z pozostałych przedmiotów.

Termin rozpoczęcia: październik (po skompletowaniu grupy).

Warunki naboru: złożenie dokumentów – kolejność zgłoszeń.

Odpłatność: 2.700 zł (przedpłata: 200zł i 2 raty). Uwaga! Faktury wystawiane są do 7 dni po wpłacie.

Ramowy program studiów 

 

Przedmiot Wykłady Ćwiczenia Zaliczenie

1.

Wybrane zagadnienia filozofii sportu

6

-

Zaliczenie

2.

Wybrane zagadnienia socjologii sportu

8

-

Zaliczenie

3.

Wybrane zagadnienia psychologii sportu

8

2

Zaliczenie

4.

Wybrane zagadnienia pedagogiki sportu

8

-

Zaliczenie

5.

Wybrane zagadnienia biochemii sportu

8

-

Zaliczenie

6.

Wybrane zagadnienia biomechaniki sportu

8

2

Zaliczenie

7.

Seminarium dyplomowe

6

6

Egzamin dyplomowy

8.

Wybrane zagadnienia odnowy biologicznej

6

4

Zaliczenie

9.

Wybrane zagadnienia fizjologii wysiłku fizycznego

8

2

Zaliczenie

10.

Wybrane zagadnienia statystyki w kontroli treningu

2

6

Zaliczenie

11.

Wybrane zagadnienia informatyki w sporcie

2

6

Zaliczenie

12.

Wybrane zagadnienia organizacji i zarządzania firmą sportową

8

-

Zaliczenie

13.

Nauczanie techniki sportowej

10

-

Zaliczenie

14.

Prawo w sporcie

6

-

Zaliczenie

15.

Doping w sporcie

4

-

Zaliczenie

16.

Organizacja przedsięwzięć sportowych

8

-

Zaliczenie

17.

Stretching

2

4

Zaliczenie

18.

Wspomaganie w sporcie

6

-

Zaliczenie

19. Dietetyka sportowca

8

2

Zaliczenie

20. Wykorzystanie środków audiowizualnych w procesie szkoleniowym

2

2

Zaliczenie

21. Ćwiczenia relaksacyjne

6

2

Zaliczenie

22. Ćwiczenia siłowe

2

6

Zaliczenie

23. Prowadzenie negocjacji

8

-

Zaliczenie

24. Teoria sportu

20

-

Zaliczenie

25. Teoria i metodyka dyscypliny sportowej

40

60

Zaliczenie

Razem

200

104

304 godzin

Zapisy, zasady:

Kandydat na uczestnika studiów musi spełniać wymogi określone w ogólnych informacjach o studiach.

Zgłoszenie oficjalne odbywa się poprzez złożenie oryginału karty zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami w Sekretariacie Centrum.

Bliższe informacje udzielane są pod numerem telefonu: (071) 347-31-75 (Centrum Doskonalenia Kadr - ul. Witelona 25a pok. 013), lub bezpośrednio na miejscu.

Zgłoszenie oficjalne można złożyć osobiście w Sekretariacie Centrum, bądź listem poleconym na adres:

Akademia Wychowania Fizycznego
Centrum Doskonalenia Kadr
ul. Witelona 25a
51-617 Wrocław

Osoby, które dopełniły formalności zgłoszenia oficjalnego zostaną poinformowane o terminie i miejscu rozpoczęcia studiów drogą listowną. 

Wymagane dokumenty:

  • karta zgłoszenia
  • odpis dyplomu ukończenia studiów i jego kserokopia
  • kserokopia legitymacji instruktorskiej
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów podyplomowych w Akademii Wychowania Fizycznego wystawione na załączonym formularzu przez lekarza medycyny pracy
  • kserokopia potwierdzenia wpłaty zadatku w wysokości 200 zł na poczet opłaty za studia
  • 3 zdjęcia legitymacyjne (podpisane miękkim ołówkiem)