Podyplomowe Studia Technik Relaksacyjnych

Informacje ogólne:

Cel: – Wiedza -Zapoznanie się z podstawami teoretycznymi i metodycznymi wybranych technik relaksacyjnych. Doświadczenie - Praktyczne poznanie technik relaksacyjnych. Umiejętności - Umiejętność zorganizowania i poprowadzenie sesji lub treningu ( warsztatu) relaksacyjnego wg jednej z poznanych technik.

Uczestnicy: Absolwenci studiów wyższych magisterskich i zawodowych.

Forma organizacyjna: Studium zaoczne.

Czas trwania: 350 godzin realizowanych w trzech semestrach - zajęcia odbywają się, co dwa tygodnie w soboty i niedziele.

Formy zaliczenia:

  • egzamin praktyczny z prowadzenia zajęć;
  • egzamin dyplomowy (obrona pracy dyplomowej);
  • zaliczenia z pozostałych przedmiotów.

Warunki naboru: złożenie dokumentów – kolejność zgłoszeń (24 miejsca), rozmowa kwalifikacyjna.

Odpłatność: 3000 zł (przedpłata i dwie raty). Uwaga! Faktury wystawiane są do 7 dni po wpłacie.

Ramowy program studiów 

Przedmiot

Wykłady

Ćwiczenia

Zaliczenie

1

Humanistyczne podstawy technik relaksacyjnych

-

48

Zaliczenie

2

Masaż relaksacyjny

-

12

Zaliczenie

3

Metodyka ćwiczeń relaksacyjnych

-

24

Zaliczenie

4

Trening autogenny

-

27

Zaliczenie

5

Zdrowie i dieta

-

15

Zaliczenie

6

 Hatha Joga

-

45

Zaliczenie

7

Somayog i Technika Aleksandra

-

30

Zaliczenie

8

Relaksacja w terapii: Biomedyczne Podstawy Relaksacji-psychosomatyka

-

33

Zaliczenie

9

Teoria stresu

-

39

Zaliczenie

10

Relaksacja Jacobsona

-

41

Egzamin

11

Seminarium dyplomowe

-

36

Egzamin dyplomowy

Razem

-

350

 

350 godzin

 

Zapisy, zasady:

Kandydat na uczestnika studiów musi spełniać wymogi określone w ogólnych informacjach o studiach.

Zgłoszenie oficjalne odbywa się poprzez złożenie oryginału karty zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami w Sekretariacie Centrum. 

Bliższe informacje udzielane są pod numerem telefonu: (071) 347-31-75 (Centrum Doskonalenia Kadr - ul. Witelona 25a pok. 013), lub bezpośrednio na miejscu.

Zgłoszenie oficjalne można złożyć osobiście w Sekretariacie Centrum, bądź listem poleconym na adres:

Akademia Wychowania Fizycznego
Centrum Doskonalenia Kadr
ul. Witelona 25a
51-617 Wrocław

Osoby, które dopełniły formalności zgłoszenia oficjalnego zostaną poinformowane o terminie i miejscu rozpoczęcia studiów drogą listowną. 

 Wymagane dokumenty:

  • karta zgłoszenia
  • odpis dyplomu ukończenia studiów i jego kserokopia
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów podyplomowych w Akademii Wychowania Fizycznego wystawione na załączonym formularzu przez lekarza medycyny pracy
  • kserokopia potwierdzenia wpłaty zadatku w wysokości 200 zł na poczet opłaty za studia
  • 3 zdjęcia legitymacyjne (podpisane miękkim ołówkiem)