Centrum Doskonalenia Kadr

!Trwa rekrutacja!
Liczba zgłoszeń: 8/18

Informacje ogólne:

Nazwa formy dokształcania: Studia Podyplomowe Technik Relaksacyjnych „Techniki Relaksacyjne”

Organizator: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Wstęp:

Stres jest integralną częścią życia. Stawiamy sobie coraz większe wymagania, inni od nas wymagają coraz więcej, oraz my dorośli tego samego oczekujemy od dzieci. Chcemy lepiej je przygotować do życia dorosłego, chcemy więcej je nauczyć aby mogły sprostać konkurencji i współzawodniczeniu na drodze do sukcesu. Chcemy by mogły dorównać swym rówieśnikom zarówno tu w Polsce jak i w innych rozwiniętych krajach zachodnich. Techniki relaksacyjne mogą być skutecznym sposobem na radzenie sobie z reakcją stresową. Termin „relaks” pochodzenia łac. przyjęty z języka ang. i analogicznie jak słowo relaksacja (ang. relaxation) używany jest do określenia stanów i czynności w których dominuje odpoczynek, odprężenie oraz zwolnienie psychofizyczne. Przez relaks należy rozumieć nie tylko zwolnienie napięcia fizycznego czyli wyeliminowanie naprężenia mięśni ale również świadome obniżenie aktywności myśli. Początków i źródeł należy poszukiwać wśród starożytnych Indiach, gdzie stosowane były tego rodzaju ćwiczenia od ponad 2500 lat. To indyjscy jogowie dali podstawy teoretyczno-praktyczne tego rodzaju technikom odprężeniowym. Tak naprawdę w świecie zachodnim dopiero dr Johannes Schulz - niemiecki neurolog i psychiatra opracował na podstawie ćwiczeń jogi własny system zwany treningiem autogennym. Był on prekursorem i w ślad za nim na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat pojawiły się inne techniki.

Ćwiczenia relaksacyjne są naturalnymi sposobami radzenia sobie z sytuacjami trudnymi. Badania potwierdzają korzystny wpływ rozluźnienia mięśniowego na stan osiągania równowagi emocjonalnej, obniżenia aktywności myślowej czy zwolnienie procesów metabolicznych. W konsekwencji stan relaksacji sprzyja procesom uczenia się, koncentracji, kontroli negatywnych stanów emocjonalnych (agresji, lęku, poczucia własnej wartości itp.) oraz ułatwia relacje interpersonalne.

 Cel ogólny:

 • Zapoznanie uczestników studiów z teoretycznymi i praktycznymi aspektami wybranych technik relaksacyjnych ukierunkowanych na radzenie sobie z napięciem i stresem.

Cele szczegółowe:

 • Opanowanie przez uczestników studiów merytorycznej wiedzy teoretycznej i metodycznej z zakresu wybranych technik relaksacyjnych.
 • Umożliwienie uczestnikom studiów praktycznego poznania oddziaływania na ciało i umysł wybranych technik relaksacyjnych.
 • Doskonalenie u uczestników studiów umiejętności zorganizowania i poprowadzenia sesji lub treningu (warsztatu) relaksacyjnego wg jednej z poznanych technik.
 • Rozwijanie u uczestników studiów umiejętności i nawyku samokształcenia zawodowego.
 • Doskonalenie u uczestników studiów umiejętności w zakresie komunikowania się społecznego i współpracy ze środowiskiem.
 • Wdrażanie uczestników studiów do wykorzystywania współczesnych technik relaksacyjnych w realizacji zadań zawodowych.

Uczestnicy:

Oferta skierowana jest przede wszystkim do nauczycieli, trenerów, terapeutów i rodziców. Głównym celem studiów jest przekazanie podstawowych technik relaksacyjnych, które mogą być wykorzystane w pracy zawodowej przez nauczycieli wychowania fizycznego w ramach promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.

Organizacja Studiów:

Studia prowadzone są w oparciu o poniższe założenia organizacyjne.

 • Kształcenie obejmuje 350 godzin zajęć dydaktycznych oraz około 20 godzin pracy własnej uczestnika w zakresie przygotowania scenariuszy prowadzenia zajęć własnych.
 • Zajęcia realizowane są w formie wykładowej oraz ćwiczeniowej - seminaryjnej lub warsztatowej.
 • Zajęcia praktyczne, ćwiczeniowe prowadzone są w grupach do 25 osób.
 • Zajęcia programowe odbywają się w salach posiadających odpowiednie wyposażenie prezentacyjne oraz niezbędne pomoce dydaktyczne do realizacji zajęć ruchowych.
 • Organizator studiów prowadzi ewaluację wewnętrzną, zgodnie z ogólnym planem studiów.

Ramowy plan studiów:

Lp.

Przedmiot

Wykłady

Ćwiczenia

ETCS

Zaliczenie

1.

Humanistyczne Podstawy Relaksacji (filozofia przemiany)

40

8

3

Zaliczenie

2.

Masaż relaksacyjny

2

10

2

Zaliczenie

3.

Somayog i Technika Aleksandra

4

26

2

Zaliczenie

4.

Relaksacja w terapii;

Biomedyczne Podstawy Relaksacji –psychosomatyka.

15

18

3

Egzamin

5.

Teorie stresu

19

20

3

Zaliczenie

6.

Hatha joga

4

41

2

Zaliczenie

7.

Relaksacja Jacobsona

4

37

2

Zaliczenie

8.

Zdrowie i dieta

10

5

2

Zaliczenie

9.

Metodyka technik relaksacyjnych

4

20

4

Egzamin

10.

Trening autogenny

6

21

2

Zaliczenie

11.

Seminarium dyplomowe

-

36

4

Praca dyplomowa

 

Razem 350 godzin

108

242

29

 

 

Kadra prowadząca:

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez pracowników naukowo-dydaktycznych AWF Wrocław oraz innych szkół wyższych posiadających odpowiedni dorobek merytoryczny w obszarze realizowanych treści jak i doświadczenia w zakresie edukacji, doskonaleniu i dokształcaniu zawodowym nauczycieli.

Termin rozpoczęcia : październik bądź marzec ( po skompletowaniu grupy)

Odpłatność : 3000 zł ( przedpłata: 200 zł i 2 raty) -wpłata na konto indywidualne - kandydat po przesłaniu karty zgłoszeniowej na cdk@awf.wroc.pl i e-mailem zwrotnym otrzymuje indywidualny numer konto.

Zapisy, zasady:

Kandydat na uczestnika studiów musi spełniać wymogi określone w ogólnych informacjach o studiach.

Zgłoszenie oficjalne odbywa się poprzez złożenie oryginału karty zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami w Sekretariacie Centrum. 

Bliższe informacje udzielane są pod numerem telefonu: (071) 347-31-75 (Centrum Doskonalenia Kadr - ul. Witelona 25a pok. 013), lub bezpośrednio na miejscu.

Zgłoszenie oficjalne można złożyć osobiście w Sekretariacie Centrum, bądź listem poleconym na adres:

Akademia Wychowania Fizycznego
Centrum Doskonalenia Kadr
ul. Witelona 25a
51-617 Wrocław

Osoby, które dopełniły formalności zgłoszenia oficjalnego zostaną poinformowane o terminie i miejscu rozpoczęcia studiów drogą listowną. 

 Wymagane dokumenty:

 • karta zgłoszenia
 • odpis dyplomu ukończenia studiów i jego kserokopia
 • wypełnione i podpisane oświadczenia o niekaralności.

 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w studiach podyplomowych Akademii Wychowania Fizycznego wystawione przez lekarza medycyny pracy lub lekarza posiadającego uprawnienia do przeprowadzania badań profilaktycznych (przyjmowane jest również kserokopia aktualnych sportowych okresowych badań lekarskich potwierdzona za zgodność z oryginałem)

 • podpisana klauzurę Rodo

 • 2 zdjęcia legitymacyjne (podpisane miękkim ołówkiem)