Podyplomowe Studia Technik Relaksacyjnych

Informacje ogólne:

Cel: – studia umożliwiają nauczycielom, trenerom, terapeutom i rodzicom, zdobycie kwalifikacji do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem technik relaksacyjnych.

Uczestnicy: Absolwenci studiów wyższych magisterskich i zawodowych.

Forma organizacyjna: Studium zaoczne.

Czas trwania: 350 godzin realizowanych w trzech semestrach - zajęcia odbywają się, co dwa tygodnie w soboty i niedziele.

Formy zaliczenia:

  • egzamin praktyczny z prowadzenia zajęć;
  • egzamin dyplomowy (obrona pracy dyplomowej);
  • zaliczenia z pozostałych przedmiotów.

Warunki naboru: złożenie dokumentów – kolejność zgłoszeń (24 miejsca), rozmowa kwalifikacyjna.

Odpłatność: 3000 zł (przedpłata i dwie raty). Uwaga! Faktury wystawiane są do 7 dni po wpłacie.

Ramowy program studiów 

Przedmiot

Wykłady

Ćwiczenia

Zaliczenie

1

Humanistyczne podstawy technik relaksacyjnych

-

28

Zaliczenie

2

Biologiczne podstawy masażu i ćwiczeń relaksacyjnych

-

26

Zaliczenie

3

Metodyka ćwiczeń relaksacyjnych

-

38

Egzamin

4

Trening autogenny Schulza

-

28

Zaliczenie

5

Trening progresywny Jacobsona

-

26

Zaliczenie

6

Joga i orientalne techniki relaksacyjne

-

28

Zaliczenie

7

Ćwiczenia tai-chi

-

28

Zaliczenie

8

Zen-shiatzu

-

24

Zaliczenie

9

Masaż relaksacyjny

-

38

Zaliczenie

10

Metodyka masażu relaksacyjnego

-

28

Egzamin

11

Wybrane techniki relaksacyjne – NLP, medytacja TM, ćwiczenia Bensona

-

28

Zaliczenie

12

Seminarium dyplomowe

-

30

Egzamin dyplomowy

Razem

-

350

 

350 godzin

 

Zapisy, zasady:

Kandydat na uczestnika studiów musi spełniać wymogi określone w ogólnych informacjach o studiach.

Zgłoszenie oficjalne odbywa się poprzez złożenie oryginału karty zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami w Sekretariacie Centrum. 

Bliższe informacje udzielane są pod numerem telefonu: (071) 347-31-75 (Centrum Doskonalenia Kadr - ul. Witelona 25a pok. 013), lub bezpośrednio na miejscu.

Zgłoszenie oficjalne można złożyć osobiście w Sekretariacie Centrum, bądź listem poleconym na adres:

Akademia Wychowania Fizycznego
Centrum Doskonalenia Kadr
ul. Witelona 25a
51-617 Wrocław

Osoby, które dopełniły formalności zgłoszenia oficjalnego zostaną poinformowane o terminie i miejscu rozpoczęcia studiów drogą listowną. 

 Wymagane dokumenty:

  • karta zgłoszenia
  • odpis dyplomu ukończenia studiów i jego kserokopia
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów podyplomowych w Akademii Wychowania Fizycznego wystawione na załączonym formularzu przez lekarza medycyny pracy
  • kserokopia potwierdzenia wpłaty zadatku w wysokości 200 zł na poczet opłaty za studia
  • 3 zdjęcia legitymacyjne (podpisane miękkim ołówkiem)