Centrum Doskonalenia Kadr

Rekrutacja trwa.
Liczba zgłoszeń: 9/18

Studia Podyplomowe Dla Nauczycieli

„Wychowanie Fizyczne dla Nauczycieli”

Cel ogólny:

Uzyskanie przez nauczycieli innych przedmiotów uzupełniających kwalifikacji do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, zgodnie z założeniami organizacyjno-programowymi obowiązującej podstawy programowej, na poziomie edukacyjnym zależnym od ukończonego poziomu studiów pedagogicznych.

Cele szczegółowe:

 • Opanowanie przez uczestników studiów podstawowej merytorycznej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych niezbędnych do prowadzenia procesu wychowania fizycznego w szkole .
 • Opanowanie przez uczestników studiów wiedzy i umiejętności metodycznych niezbędnych do prowadzenia procesu wychowania fizycznego w szkole.
 • Udoskonalenie u uczestników studiów kompetencji pedagogicznych wykorzystywanych w procesie opiekuńczo-wychowawczym prowadzonym w ramach edukacji w zakresie wychowania fizycznego.
 • Rozwijanie u uczestników studiów umiejętności i nawyku samokształcenia zawodowego.
 • Doskonalenie u uczestników studiów umiejętności w zakresie komunikowania się społecznego i współpracy.
 • Wdrażanie uczestników studiów do wykorzystywania współczesnych technik informacyjnych - zwłaszcza komputerowych w realizacji zadań zawodowych.

Uczestnicy:

Studia przeznaczone są dla nauczycieli posiadających, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012, w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, kwalifikacje do pracy w szkole.

Organizacja Studiów:

 • Studia prowadzone są w oparciu o poniższe założenia organizacyjne.
 • Kształcenie obejmuje 250 godzin zajęć dydaktycznych oraz 375 godzin pracy własnej uczestnika w zakresie przygotowania projektów edukacyjnych.
 • Program Studiów obejmuje 100 godzin kierunkowej praktyki metodycznej.
 • Zajęcia realizowane są w formie wykładowej oraz ćwiczeniowej - seminaryjnej lub laboratoryjnej.
 • Zajęcia w ćwiczeniowe prowadzone są w grupach do 25 osób.
 • Zajęcia programowe odbywają się w salach posiadających odpowiednie wyposażenie prezentacyjne oraz niezbędne pomoce dydaktyczne do realizacji zajęć ruchowych.
 • Organizator studiów prowadzi ewaluację wewnętrzną, zgodnie z ogólnym planem studiów.

Ramowy plan studiów:

 

Przedmiot

Wykłady

Ćwiczenia

ECTS

 
 1.

Podstawy antropomotoryki

12

8

2

Zaliczenie

 2.

Biomedyczne podstawy rozwoju dziecka

12

8

2

Zaliczenie

 3.

Taneczno-rytmiczne środki ruchowe

6

9

2

Projekt edukacyjny

 4.

Dydaktyka wychowania fizycznego

10

15

2

Egzamin

 5.

Bezpieczeństwo zajęć ruchowych

9

 

1

Projekt edukacyjny

 6.

Teoria i metodyka gier z piłkami

5

15

2

Projekt edukacyjny

 7.

Seminarium dyplomowe

-

20

4

Praca dyplomowa

 8.

Teoria i metodyka gimnastyki

6

12

2

Projekt edukacyjny

 9.

Teoria i metodyka lekkoatletyki

6

12

2

Projekt edukacyjny

 10.

Wychowanie fizyczne dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych

9

6

1

Zaliczenie

 11.

Zabawy i gry ruchowe

5

15

2

Projekt edukacyjny

 12.

Edukacja zdrowotna

5

10

1

Projekt edukacyjny

 13.

Teoria i metodyka wychowania fizycznego i zdrowotnego

15

20

3

Egzamin

 

Razem 250 godzin

100

150

26

 
 14

Kierunkowa praktyka metodyczna

-

100

4

Zaliczenie

Kadra prowadząca:

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez pracowników naukowo-dydaktycznych AWF Wrocław oraz innych szkół wyższych posiadających odpowiedni dorobek merytoryczny w obszarze realizowanych treści jak i doświadczenia w zakresie edukacji, doskonaleniu i dokształcaniu zawodowym nauczycieli.

Formy zaliczenia:

 • Egzamin z Dydaktyki wychowania fizycznego;
 • Egzamin z Teorii i metodyki wychowania fizycznego i zdrowotnego;
 • egzamin dyplomowy (obrona pracy dyplomowej);
 • Zaliczenia z pozostałych przedmiotów.

Termin rozpoczęcia : październik bądź marzec (po skompletowaniu grupy)

Odpłatność : 2700 zł. (przedpłata: 200 zł i 2 raty)

Zapisy, zasady:

 • Kandydat na uczestnika studiów musi spełniać wymogi określone w ogólnych informacjach o studiach.
 • Zgłoszenie oficjalne odbywa się poprzez złożenie oryginału karty zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami w Sekretariacie Centrum. 
 • Bliższe informacje udzielane są pod numerem telefonu: (071) 347-31-85 (Centrum Doskonalenia Kadr - ul. Witelona 25 pok. 013, cdk@awf.wroc.pl ), lub bezpośrednio na miejscu.
 • Zgłoszenie oficjalne można złożyć osobiście w Sekretariacie Centrum, bądź listem poleconym na adres:

Akademia Wychowania Fizycznego
Centrum Doskonalenia Kadr
ul. Witelona 25
51-617 Wrocław

 Wymagane dokumenty:

 • karta zgłoszenia
 • odpis dyplomu ukończenia studiów i jego kserokopia
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów podyplomowych w Akademii Wychowania Fizycznego wystawione na załączonym formularzu przez lekarza medycyny pracy
 • 2 zdjęcia legitymacyjne (podpisane miękkim ołówkiem)