Podyplomowe Studia Wychowania Fizycznego dla Nauczycieli

Informacje ogólne:

Cel: Umożliwienie nauczycielom innych przedmiotów zdobycia podstawowych kwalifikacji do prowadzenia zajęć ruchowych.

Uczestnicy: Absolwenci studiów wyższych magisterskich i zawodowych o profilu nauczycielskim (posiadający pełne przygotowanie pedagogiczne).

Forma organizacyjna: Studium zaoczne.

Czas trwania: 350 godzin realizowanych w trzech semestrach - zajęcia odbywają się średnio, co dwa tygodnie w soboty i niedziele.

Formy zaliczenia: egzamin zblokowany z Teorii, Dydaktyki i Metodyki WF; egzamin dyplomowy (obrona pracy dyplomowej); zaliczenia z pozostałych przedmiotów.

Terminy rozpoczęcia: październik i luty (po skompletowaniu grupy).

Warunki naboru: złożenie dokumentów – kolejność zgłoszeń

Odpłatność: 2.700 zł (przedpłata: 200zł i 2 raty). Uwaga! Faktury wystawiane są do 7 dni po wpłacie.

 Ramowy program studiów 

Przedmiot

Wykłady

Ćwiczenia

Zaliczenie

1

Bezpieczeństwo zajęć w wodzie i na wodzie

2

6

Sprawdzian

2

Biomechaniczne podstawy aktywności ruchowej

4

4

Raport pomiarowy

3

Biomedyczne podstawy aktywności ruchowej człowieka

6

14

Raport pomiarowy

4

Elementy dydaktyki wychowania fizycznego

15

-

Egzamin zblokowany

5

Metodyka gier zespołowych

10

20

Egzamin zblokowany

6

Metodyka gimnastyki

10

20

Egzamin zblokowany

7

Metodyka lekkoatletyki

10

20

Egzamin zblokowany

8

Metodyka pływania

10

20

Egzamin zblokowany

9

Metodyka szkolnego wychowania fizycznego

20

20

Egzamin zblokowany

10

Muzyczne środki ruchowe

-

12

Projekt edukacyjny

11

Podstawy antropomotoryki

4

8

Raport pomiarowy

12

Podstawy turystyki i rekreacji szkolnej

10

-

Projekt edukacyjny

13

Rozwój psychoruchowy dzieci i młodzieży szkolnej

4

8

Raport diagnostyczny

14

Seminarium dyplomowe

-

20

Egzamin dyplomowy

15

Sport szkolny

6

-

Projekt edukacyjny

16

Wybrane zagadnienia historii i teorii wychowania fizycznego

25

-

Egzamin zblokowany

17

Wychowanie fizyczne specjalne

4

8

Projekt edukacyjny

18

Zabawy i gry ruchowe

10

20

Egzamin zblokowany

Razem 350 godzin

150

200

 

Zapisy, zasady:

Kandydat na uczestnika studiów musi spełniać wymogi określone w ogólnych informacjach o studiach.

Zgłoszenie oficjalne odbywa się poprzez złożenie oryginału karty zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami  w Sekretariacie Centrum.

Bliższe informacje udzielane są pod numerem telefonu: (071) 347-31-75 (Centrum Doskonalenia Kadr - ul. Witelona 25a pok. 013), lub bezpośrednio na miejscu.

Zgłoszenie oficjalne można złożyć osobiście w Sekretariacie Centrum, bądź listem poleconym na adres:

Akademia Wychowania Fizycznego
Centrum Doskonalenia Kadr
ul. Witelona 25a
51-617 Wrocław

Osoby, które dopełniły formalności zgłoszenia oficjalnego zostaną poinformowane o terminie i miejscu rozpoczęcia studiów drogą listowną.

Wymagane dokumenty:

  • karta zgłoszenia
  • odpis dyplomu ukończenia studiów i jego kserokopia
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów podyplomowych w Akademii Wychowania Fizycznego wystawione na załączonym formularzu przez lekarza medycyny pracy
  • kserokopia potwierdzenia wpłaty zadatku w wysokości 200 zł na poczet opłaty za studia
  • 3 zdjęcia legitymacyjne (podpisane miękkim ołówkiem)