Centrum Doskonalenia Kadr

Informacje ogólne:

Cel: Studia umożliwiają dokształcenie zawodowe nauczycieli wychowania fizycznego, pozwalające na dostosowanie własnego warsztatu pedagogicznego do wymogów reformy systemu edukacyjnego.

Uczestnicy: Absolwenci studiów wyższych magisterskich i zawodowych o profilu nauczycielskim (posiadający pełne przygotowanie pedagogiczne).

Forma organizacyjna: Studium zaoczne.

Czas trwania: 350 godzin realizowanych w trzech semestrach - zajęcia odbywają się, co dwa tygodnie w soboty i niedziele.

Formy zaliczenia:

  • egzamin z Dydaktyki WF i Teorii WF;
  • egzamin dyplomowy (obrona pracy dyplomowej);
  • zaliczenia z pozostałych przedmiotów.

Termin rozpoczęcia: październik (po skompletowaniu grupy).

Warunki naboru: złożenie dokumentów – kolejność zgłoszeń

Odpłatność: 2800 zł (przedpłata: 200zł i 2 raty). Uwaga! Faktury wystawiane są do 7 dni po wpłacie.

Ramowy program studiów

Przedmiot

Wykłady

Ćwiczenia

Zaliczenie

1

Antropomotoryka

9

6

Zaliczenie

2

Diagnozowanie w wychowaniu fizycznym

6

9

Raport z diagnozy

3

Dydaktyka wychowania fizycznego

15

-

Egzamin

4

Kontrola i ocena w wychowaniu fizycznym

6

9

Projekt edukacyjny

5

Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych

6

9

Projekt edukacyjny

6

Programy edukacyjne w wychowaniu fizycznym

6

9

Program autorski

7

Systemy komunikacji społecznej w wychowaniu fizycznym

9

6

Projekt edukacyjny

8

Ścieżki edukacyjne

6

9

Projekt edukacyjny

9

Teoria wychowania fizycznego

15

-

Egzamin

10

Wychowanie fizyczne specjalne

10

-

Zaliczenie

11

Wychowanie fizyczne uczniów uzdolnionych

10

-

Zaliczenie

12

Wychowanie fizyczne na różnych etapach Edukacyjnych

20

48

Projekty edukacyjne i egzamin

13

Wychowanie zdrowotne

9

6

Projekt edukacyjny

14

Założenia organizacyjno-prawne reformy systemu edukacji

15

-

Zaliczenie

15

Seminarium dyplomowe

-

20

Praca dyplomowa

Razem

142

131

 

273 godziny

Zapisy, zasady:

Kandydat na uczestnika studiów musi spełniać wymogi określone w ogólnych informacjach o studiach.

Zgłoszenie oficjalne odbywa się poprzez złożenie oryginału karty zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami w Sekretariacie Centrum.

Bliższe informacje udzielane są pod numerem telefonu: (071) 347-31-75 (Centrum Doskonalenia Kadr - ul. Witelona 25a pok. 013), lub bezpośrednio na miejscu.

Zgłoszenie oficjalne można złożyć osobiście w Sekretariacie Centrum, bądź listem poleconym na adres:

Akademia Wychowania Fizycznego
Centrum Doskonalenia Kadr
ul. Witelona 25a
51-617 Wrocław

Osoby, które dopełniły formalności zgłoszenia oficjalnego zostaną poinformowane o terminie i miejscu rozpoczęcia studiów drogą listowną. 

Wymagane dokumenty:

  • karta zgłoszenia
  • odpis dyplomu ukończenia studiów i jego kserokopia
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów podyplomowych w Akademii Wychowania Fizycznego wystawione na załączonym formularzu przez lekarza medycyny pracy
  • kserokopia potwierdzenia wpłaty zadatku w wysokości 200 zł na poczet opłaty za studia
  • 3 zdjęcia legitymacyjne (podpisane miękkim ołówkiem)