Centrum Doskonalenia Kadr

Informacje ogólne:

 Cel ogólny: Uzyskanie przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i edukacji przedszkolnej uzupełniających kwalifikacji do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego zgodnie z założeniami organizacyjno-programowymi obowiązującej podstawy programowej.

Cele szczegółowe:

 • Opanowanie przez uczestników studiów merytorycznej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych niezbędnych do prowadzenia procesu wychowania fizycznego w edukacji wczesnoszkolnej oraz edukacji przedszkolnej.
 • Opanowanie przez uczestników studiów wiedzy i umiejętności metodycznych niezbędnych do prowadzenia procesu wychowania fizycznego w edukacji wczesnoszkolnej oraz edukacji przedszkolnej.
 • Udoskonalenie u uczestników studiów kompetencji pedagogicznych wykorzystywanych w procesie opiekuńczo-wychowawczym prowadzonym w ramach edukacji wczesnoszkolnej oraz edukacji przedszkolnej.
 • Rozwijanie u uczestników studiów umiejętności i nawyku samokształcenia zawodowego.
 • Doskonalenie u uczestników studiów umiejętności w zakresie komunikowania się społecznego i współpracy.
 • Wdrażanie uczestników studiów do wykorzystywania współczesnych technik informacyjnych - zwłaszcza komputerowych w realizacji zadań zawodowych.

Uczestnicy: Studia przeznaczone są dla nauczycieli posiadających, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012, w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, kwalifikacje do nauczania w ramach edukacji wczesnoszkolnej lub przedszkolnej.

Organizacja Studiów:

Studia prowadzone są w oparciu o poniższe założenia organizacyjne.

 • Kształcenie obejmuje 269 godzin zajęć dydaktycznych oraz około 50 godzin pracy własnej uczestnika w zakresie przygotowania projektów edukacyjnych.
 • Zajęcia realizowane są w formie wykładowej oraz ćwiczeniowej - seminaryjnej lub laboratoryjnej.
 • Zajęcia w ćwiczeniowe prowadzone są w grupach do 25 osób.
 • Zajęcia programowe odbywają się w salach posiadających odpowiednie wyposażenie prezentacyjne oraz niezbędne pomoce dydaktyczne do realizacji zajęć ruchowych.
 • Organizator studiów prowadzi ewaluację wewnętrzną, zgodnie z ogólnym planem studiów.

Kadra prowadząca:

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez pracowników naukowo-dydaktycznych AWF Wrocław oraz innych szkół wyższych posiadających odpowiedni dorobek merytoryczny w obszarze realizowanych treści jak i doświadczenia w zakresie edukacji, doskonaleniu i dokształcaniu zawodowym nauczycieli.

Formy zaliczenia:

 • Egzamin z Dydaktyki wychowania fizycznego;
 • Egzamin z Teorii wychowania fizycznego;
 • Egzamin z Metodyki wychowania fizycznego;
 • Egzamin dyplomowy (obrona pracy dyplomowej);
 • Zaliczenia z pozostałych przedmiotów.

Czas trwania: 269 godzin realizowanych w ciągu roku (dwa semestry) - zajęcia odbywają się, co dwa tygodnie w soboty i niedziele.

Termin rozpoczęcia: październik (po skompletowaniu grupy)

Warunki naboru: złożenie dokumentów – kolejność zgłoszeń.

Odpłatność: 1500 zł za jeden semestr.

Ramowy program studiów

  Przedmiot Wykłady Ćwiczenia ECTS Zaliczenie
1. Antropomotoryka 9 6 1 Zaliczenie
2. Biomedyczne podstawy rozwoju dziecka 9 6 1 Zaliczenie
3. Taneczno-rytmiczne środki ruchowe 6 9 2 Projekt edukacyjny
4. Dydaktyka wychowania fizycznego 9 15 3 Egzamin
5. Artystyczne środki wyrazu ruchowego 6 9 2 Projekt edukacyjny
6. Gry edukacyjne z piłką 6 15 2 Projekt edukacyjny
7. Rozwój somatyczny i motoryczny dziecka 9 6 1 Zaliczenie
8. Seminarium dyplomowe - 20 4 Praca dyplomowa
9. Gimnastyczne środki ruchowe 6 9 2 Projekt edukacyjny
10. Teoria wychowania fizycznego 9 15 3 Egzamin
11. Lekkoatletyczne środki ruchowe 6 9 2 Projekt edukacyjny
12. Wychowanie fizyczne dziecka z dysfunkcjami rozwojowymi 9 6 1 Zaliczenie
13. Zabawy i gry ruchowe 6 15 2 Projekt edukacyjny
14. Wychowanie zdrowotne 9 6 1 Zaliczenie
15. Metodyka wychowania fizycznego 9 15 3 Egzamin
  Razem godzin 108 161 30   
269

Zapisy, zasady:

Kandydat na uczestnika studiów musi spełniać wymogi określone w ogólnych informacjach o studiach (Informacje ogólne).

Zgłoszenie oficjalne odbywa się poprzez złożenie oryginału karty zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami (Wymagane dokumenty) w Sekretariacie Centrum .

Bliższe informacje udzielane są pod numerem telefonu: (071) 347-31-75 (Centrum Doskonalenia Kadr - ul. Witelona 25a pok. 013), lub bezpośrednio na miejscu.

Zgłoszenie oficjalne można złożyć osobiście w Sekretariacie Centrum, bądź listem poleconym na adres:

Akademia Wychowania Fizycznego
Centrum Doskonalenia Kadr
ul. Witelona 25a
51-617 Wrocław

Osoby, które dopełniły formalności zgłoszenia oficjalnego zostaną poinformowane o terminie i miejscu rozpoczęcia studiów drogą listowną.

Wymagane dokumenty

 • karta zgłoszenia
 • odpis dyplomu ukończenia studiów i jego kserokopia
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów podyplomowych w Akademii Wychowania Fizycznego wystawione na załączonym formularzu przez lekarza medycyny pracy
 • kserokopia potwierdzenia wpłaty zadatku w wysokości 200 zł na poczet opłaty za studia
 • 3 zdjęcia legitymacyjne (podpisane miękkim ołówkiem)